výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 75, 1-11

1 Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zpívaný žalm Asafův. 2 Oslavujeme tě, Bože, oslavujeme - tvé divy ukazují, jak blízké je jméno tvé! 3 Ty pravíš: "V čas, který určím sám, svůj spravedlivý soud vykonám. 4 Země a všichni na ní až se budou třást, já sám jejím sloupům pevnost dám! séla 5 Nadutce varuji: S pýchou přestaňte! Ničemům říkám: Nepozvedejte rohy své! 6 Nepozvedejte své rohy do výše a tvrdošíjně nemluvte!" 7 Z východu, západu ani od pouště povýšení nikdy nepřijde. 8 Jedině Bůh přece soudcem je - jednoho povyšuje, druhého snižuje. 9 Hospodin drží kalich v ruce své, kořeněné víno je v něm zpěněné! Všem ničemům země z něho nalije, vypijí ho až do dna, k sedlině! 10 Já se však budu navěky radovat, Bohu Jákobovu budu zpívat žalm: 11 "Všem ničemům rohy usekám, spravedlivý ať své rohy pozvedá!"

Ž 75, 1-11

Z 75,9 - "Kalich" naplnený horkým nápojom je v Písme symbolom Božieho hnevu.