výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 120, 1-7

1 Poutní píseň. K Hospodinu ve svém soužení volám a on mi odpoví. 2 Mou duši, Hospodine, zachraňuj od lživých rtů a lstivých jazyků! 3 Jak budeš potrestán a co čeká tě, ty, který mluvíš lstivým jazykem? 4 Šípy bojovníka přeostré, řeřavé uhlí z jalovce! 5 Běda mi, že pobývám v Mešeku, že bydlím v stanech Kedarců! 6 Má duše se už dlouho zdržuje mezi nepřáteli pokoje. 7 Já sám jsem pro pokoj, když ale promluvím, chtějí boj!

Ž 120, 1-7

Verš 2
Mou duši, Hospodine, zachraňuj od lživých rtů a lstivých jazyků!
1Sam 24:9 - Hned potom vyšel z jeskyně i David a zavolal za Saulem: "Můj pane! Králi!" Saul se ohlédl. David padl tváří k zemi a poklonil se.
1Sam 26:19 - Vyslechni teď prosím, můj králi a pane, slova svého služebníka. Pokud tě proti mně podnítil Hospodin, ať tedy přijme předloženou oběť. Pokud to ale byli lidé, pak ať jsou před Hospodinem prokletí, protože mě teď vyhánějí z domova v Hospodinově dědictví. Jako by řekli: ‚Běž sloužit cizím bohům!'

Verš 4
Šípy bojovníka přeostré, řeřavé uhlí z jalovce!
Ž 11:2 - Pohleď, jak ničemové napínají luk, na tětivu kladou šípy své, z přítmí střílejí na upřímné!
Ž 59:7 - Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají.

Z 120 - Nadpis "Pútnická pieseň", dosl. pieseň výstupov - "šir hamma 'álôt", označuje okolnosť, pri ktorej sa žalm spieval. Tento nadpis majú aj nasledujúce žalmy 120 - 134. "Piesne výstupov" boli pútnické piesne, ktoré izraelskí pútnici spievali za cesty do Jeruzalema. Niektoré z piesní sú staršie, iné vznikli práve pre tento cieľ. Zozbierané do jedného zväzočku tvoria tzv. "Malý žaltár" pútnikov. Iní myslia, že tieto žalmy vznikli pri návrate z babylonského zajatia, keď jednotlivé izraelské kmene vstupovali do vlasti. 120. žalm opisuje nešťastie toho, čo žije ďaleko od Jeruzalema.

Z 120,3-4 - Žalmista sa v duchu obracia na svojich odporcov. Opytuje sa ich, aký trest ich zastihne od Pána? Odpoveď máme v nasledujúcom verši: "Ostré šípy bojovníka", čiže istá smrť, a "rozpálené uhlíky z borievčia", teda veľmi silný, trvalý oheň.

Z 120,5 - "Mosoch a Kedar" sú len metafora na označenie ukrutných cudzincov. Kde skutočne žalmista býva, nevedno. "Mosoch" bol kmeň, ktorý býval v okolí dnešného Čierneho mora (pozri Gn 10,2). "Kedar" bol kočovný kmeň v sýrsko-arabskej púšti (Gn 25,13).