výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 142, 1-8

1 Poučný žalm Davidův. Jeho modlitba, když byl v jeskyni. 2 K Hospodinu volám s úpěním, k Hospodinu volám, žadoním! 3 Vylévám před ním svoje starosti, své trápení mu svěřuji. 4 Na duchu klesám slabostí, ty ale o mé stezce víš! Na cestě, kterou se ubírám, na mě nastražili past. 5 Pohleď k mé pravici, všimni si: nezná se ke mně ani jediný! Kdybych chtěl utéci, nemám kam, nikdo se o mě nestará! 6 K tobě zní moje volání: Ty, Hospodine, jsi má skrýš, můj úděl na zemi mezi živými! 7 Vyslechni prosím moje volání - jsem už úplně zoufalý! Zachraň mě před těmi, kdo mě stíhají, jsou příliš silní - na ně nestačím! 8 Vyveď mou duši z vězení, abych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy mě spravedliví obklopí, až mi své dobrodiní projevíš.

Ž 142, 1-8

Verš 3
Vylévám před ním svoje starosti, své trápení mu svěřuji.
Ž 77:3 - Pána jsem hledal v den svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, má duše se nenechala utěšit.

Verš 5
Pohleď k mé pravici, všimni si: nezná se ke mně ani jediný! Kdybych chtěl utéci, nemám kam, nikdo se o mě nestará!
Ž 16:5 - Můj úděl, můj kalich je Hospodin - ty přece můj osud z ruky nepustíš!

Verš 6
K tobě zní moje volání: Ty, Hospodine, jsi má skrýš, můj úděl na zemi mezi živými!
Ž 41:1 - Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
Ž 79:8 - Nevzpomínej na naše staré viny, pospěš k nám se svým soucitem - ach, jak hluboko klesli jsme!
Ž 116:6 - Hospodin chrání prosťáčky - byl jsem zoufalý a on mě zachránil!

Z 142 - Žalmistu prenasledujú nepriatelia, hrozí mu nebezpečenstvo smrti, preto sa vo svojom súžení obracia o pomoc k Pánovi.

Z 142,4 - "Chodník" alebo "cesta" značí položenie, osud.

Z 142,5 - Žalmista sa "pozeral napravo", pozeral, kto by sa ho zastal, kto by ho chránil pred nespravodlivým prenasledovateľom. Na súde po pravej strane stával obhajca toho, kto bol žalovaný (Ž 16,8; 121,5).

Z 142,8 - Žalmista prosí, aby ho Pán vyslobodil "zo žalára". Je možné, že Dávid týmto slovom označuje jaskyňu, v ktorej ho prekvapil nepriateľ. - "Keď mi prejavíš priazeň" - všetci spravodliví sa budú tešiť z víťazstva dobra nad zlom.