výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 57, 1-12

1 Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně. 2 Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem! Do stínu tvých křídel schovám se, než zkáza pomine. 3 K Bohu, k Nejvyššímu zní mé volání, on se mnou dokoná své záměry! 4 Z nebe pošle, aby mě zachránil, mé pronásledovatele zastaví, séla svou lásku a věrnost Bůh pošle mi! 5 Jsem nucen bydlet mezi lvy, mezi lidožravými šelmami. Jejich zuby jsou šípy, oštěpy, ostrými meči jsou jejich jazyky. 6 Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! 7 Nástrahu mým krokům připravili, mou duši sklíčili. Jámu přede mnou vykopali, sami však do ní upadli. séla 8 Mé srdce je, Bože, připraveno, připraveno je zpívat a hrát. 9 Probuď se konečně, moje slávo, probuď se, loutno a citero, ať vzbudím ranní zář! 10 Chválit tě, Pane, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů: 11 Tvá láska sahá k samému nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. 12 Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem!

Ž 57, 1-12

Verš 1
Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně.
1Sam 22:1 - Tak odtamtud David unikl a ukryl se v jeskyni Adulam. Když se to doslechli jeho bratři, vydali se s celým otcovským rodem za ním.
1Sam 24:3 - Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a šel Davida s jeho muži hledat v Kamzičích skalách.

Verš 5
Jsem nucen bydlet mezi lvy, mezi lidožravými šelmami. Jejich zuby jsou šípy, oštěpy, ostrými meči jsou jejich jazyky.
Ž 108:5 - Tvá láska sahá výše než k nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům.

Verš 6
Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem!
Ž 7:15 - Na toho, jenž plodí proradnost, jenž těhotný trápením zrodí lež!
Ž 9:15 - abych pak zvěstoval všechny tvé chvály, v branách Dcery sionské abych tvou spásu oslavil!

Verš 7
Nástrahu mým krokům připravili, mou duši sklíčili. Jámu přede mnou vykopali, sami však do ní upadli. séla
Ž 108:1 - Zpívaný žalm Davidův.

Verš 9
Probuď se konečně, moje slávo, probuď se, loutno a citero, ať vzbudím ranní zář!
Ž 108:3 - Probuď se konečně, loutno a citero, ať vzbudím ranní zář!

Verš 10
Chválit tě, Pane, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů:
Ž 36:5 - I na svém lůžku podlost vymýšlí, na cestě nekalosti stojí, zla se neštítí.
Ž 108:4 - Chválit tě, Hospodine, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů:

Z 57,1 - Porov. 1 Sam 22,1-5; 24.