výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 86, 1-17

1 Modlitba Davidova. Slyš mě, Hospodine, a odpověz, vždyť jsem tak nuzný a ubohý! 2 Naživu mě prosím zachovej, vždyť jsem ti oddaný! Svému služebníku spásu dej - Bože můj, jsi mou nadějí! 3 Smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť k tobě volám celý den! 4 Svého služebníka naplň radostí, vždyť k tobě, Pane, svou duši povznáším. 5 Ty přece, Pane, jsi dobrý a soucitný, velice miluješ ty, kdo tě vzývají! 6 Moji modlitbu, Hospodine, slyš, mých proseb všímej si. 7 Vzývám tě v den svého soužení, neboť mi odpovíš. 8 Žádný bůh není, Pane, jako ty, tvým skutkům není podobných! 9 Všechny národy, kterés učinil, přijdou se tobě poklonit, tvé jméno, Pane, oslaví! 10 Vždyť ty jsi veliký, činíš zázraky, jediný Bůh jsi ty! 11 Svou cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. Mé srdce ať se soustředí, abych tvé jméno ctil! 12 Chválím tě, Pane Bože, celým srdcem svým, tvé jméno chci slavit navěky! 13 Vždyť ty mě miluješ láskou největší, zachránil jsi mě z hloubky záhrobí! 14 Nadutci povstali, Bože, proti mně, tlupa násilníků pase po mém životě - ti, kdo tě nestavějí před sebe! 15 Ty ale, Pane, jsi Bůh milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi věrný a laskavý. 16 Pohlédni na mě, smiluj se prosím, svého služebníka posilni, synu své služebnice daruj spasení! 17 Dej mi znamení své dobroty, aby se moji nepřátelé stydět museli, až uvidí, že jsi byl mou pomocí a že ty, Hospodine, jsi mě potěšil!

Ž 86, 1-17

Verš 8
Žádný bůh není, Pane, jako ty, tvým skutkům není podobných!
Dt 3:24 - "Hospodine, Pane můj, začal jsi svému služebníkovi ukazovat svou velikost a svou moc. Který bůh na nebi či na zemi by dokázal činy podobné tvým?
Ž 136:4 - On jediný veliké divy působí - jeho láska trvá navěky!

Verš 15
Ty ale, Pane, jsi Bůh milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi věrný a laskavý.
Ex 34:6 - Hospodin prošel kolem něj a volal: "Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný,
Nm 14:18 - ‚Hospodin je nesmírně trpělivý a velmi laskavý, odpouštějící nepravost i provinění. Nezapomíná však trestat; za nepravost otců volá k odpovědnosti jejich syny do třetího i čtvrtého pokolení.'
Neh 9:17 - Odmítli poslouchat, nepomysleli na divy, které jsi pro ně vykonal. Zatvrdili šíji, zvolili si vůdce, aby se ve vzpouře vrátili do poroby! Ty jsi ale Bůh odpuštění, milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Neopustil jsi je,
Ž 103:8 - Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý.
Ž 145:8 - "Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý!
Joe 2:13 - Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.

Verš 11
Svou cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. Mé srdce ať se soustředí, abych tvé jméno ctil!
Ž 25:4 - Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě.
Ž 27:11 - Ukaž mi, Hospodine, cestu svou, kvůli mým nepřátelům veď mě stezkou srovnanou!
Ž 119:33 - Ukaž mi, Hospodine, cestu svých zákonů, abych je střežil jako svou odplatu.

Verš 14
Nadutci povstali, Bože, proti mně, tlupa násilníků pase po mém životě - ti, kdo tě nestavějí před sebe!
Ž 54:3 - Bože, zachraň mě pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem!

Verš 7
Vzývám tě v den svého soužení, neboť mi odpovíš.
Ž 50:15 - Volej mě v den svého soužení, vysvobodím tě a ty mě oslavíš!"

Z 86,8 - Tieto verše sú hymnom na Božiu všemohúcnosť.