výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 116, 1-19

1 Miluji Hospodina, protože vyslýchá můj hlas v mých modlitbách. 2 Své ucho ke mně naklání, ať k němu volám kdykoli. 3 Provazy smrti mě obklopily, hrůzy hrobu mě přepadly, úzkost a trápení mě přemohly! 4 Tehdy jsem vzýval jméno Hospodin: "Hospodine, prosím, život zachraň mi!" 5 Milostivý je Hospodin a spravedlivý, ano, náš Bůh je soucitný. 6 Hospodin chrání prosťáčky - byl jsem zoufalý a on mě zachránil! 7 Znovu odpočívej, duše má, Hospodin ti dobrodiní prokázal! 8 Ty jsi mě zachránil od smrti, mé oči od slz, nohy od zvrtnutí. 9 Před Hospodinem stále chodit smím na zemi mezi živými! 10 Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil, i když mě svíral hrozný žal. 11 Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Každý člověk je lhář!" 12 Jak se Hospodinu odvděčím za všechno dobrodiní, jež mi učinil? 13 Pozvednu kalich spasení, uctívat budu jméno Hospodin! 14 Své sliby Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lid. 15 Drahá je v očích Hospodinových smrt jeho oddaných! 16 Hospodine, že jsem tvůj služebník, ano, tvůj služebník, tvé služebnice syn, ty jsi mi pouta uvolnil! 17 Tobě přinesu oběť vděčnosti, uctívat budu jméno Hospodin! 18 Své sliby Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lid 19 v Hospodinově domě, na jeho dvoře, uprostřed tebe, Jeruzaléme! Haleluja!

Ž 116, 1-19

Verš 11
Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Každý člověk je lhář!"
Rim 3:4 - V žádném případě! Ať si je každý člověk lhář, Bůh bude pravdomluvný. Jak je psáno: "Ve svých výrocích budeš ospravedlněn, ve svém soudu budeš vítězem."

Verš 10
Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil, i když mě svíral hrozný žal.
2Kor 4:13 - Protože však máme stejného ducha víry, o níž se píše: "Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil," i my věříme, a tak mluvíme.

Verš 3
Provazy smrti mě obklopily, hrůzy hrobu mě přepadly, úzkost a trápení mě přemohly!
2Sam 22:5 - Smrtelné vlny mě obklopily, svým proudem mě strhla záhuba,

Verš 7
Znovu odpočívej, duše má, Hospodin ti dobrodiní prokázal!
Ž 13:6 - Na tvoji lásku spoléhám, nad tvou spásou mé srdce zajásá, Hospodinu svou píseň zazpívám: Jak dobrotivě se ke mně zachoval!

Z 116,3 - Porov. Ž 18,5-6.

Z 116,9 - "V krajine žijúcich" na rozdiel od tých, čo sú už v šeóle, v podsvetí, kde už nemožno slúžiť Bohu (Ž 27,13).

Z 116,10 - Lebo vedel, že na ľudí sa nedá veľmi spoľahnúť.

Z 116,13 - "Vezmem kalich spásy", kalich, z ktorého sa pri ďakovných obetách vylievalo víno k oltáru alebo okolo oltára. Izraeliti rozoznávali dva druhy obetí: krvavé a nekrvavé. Tak pri krvavých ako aj pri nekrvavých používali víno, ktoré sa buď celkom vylialo (pri krvavých obetách), alebo len jeho čiastka, zvyšok sa vypil pri hostine, ktorá vždy nasledovala po ďakovnej obete (porov. Ex 25,29; 29,40; 37,16).

Z 116,16 - Aj žalmista je jeden z Pánových sluhov, patrí mu ako majetok, lebo je "synom služobnice" Pánovej. Otroka, ktorý sa narodil v dome pána, nesmeli predať a patril navždy k domu svojho pána.