výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 29, 1-11

1 Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a moc. 2 Vzdejte Hospodinu slávu, jež mu náleží, klaňte se Hospodinu v kráse svatosti! 3 Hlas Hospodinův se nese nad vodami, Bůh slávy sám hromem burácí - Hospodin nad vodními spoustami! 4 Hlas Hospodinův přichází v moci, hlas Hospodinův je nádherný! 5 Hlas Hospodinův láme cedry, libanonské cedry Hospodin poráží. 6 Jako telátko nechá skákat Libanon, Sirion skáče jak mládě buvolí! 7 Hlas Hospodinův srší ohněm, 8 hlas Hospodinův pouští otřásá - kádešskou pouští třese Hospodin! 9 Hlas Hospodinův vyvrací duby a obnažuje lesy, v jeho chrámě všichni "Sláva!" volají. 10 Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude jako král trůnit navěky. 11 Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem.

Ž 29, 1-11

Verš 1
Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a moc.
Ž 96:7 - Vzdejte Hospodinu, lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu a moc!

Verš 10
Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude jako král trůnit navěky.
Ž 10:16 - Hospodin kraluje na věčné časy, pohané z jeho země vymizí!

Verš 3
Hlas Hospodinův se nese nad vodami, Bůh slávy sám hromem burácí - Hospodin nad vodními spoustami!
Ex 9:23 - Mojžíš napřáhl svou hůl k nebi a vtom Hospodin spustil hromy a kroupy a k zemi začaly šlehat blesky. To Hospodin chrlil na egyptskou zem kroupy.

Z 29 - Tento žalm je jednou z najkrajších čiastok lyriky Starého zákona. Vedúcim tónom žalmu je "Hlas Pánov", ktorý zaznieva v rozličných podobách a žalmista ho zachytáva smelými obrazmi. V Palestíne nie sú búrky také časté ako u nás. Preto tamojší ľudia prežívajú priebeh búrky omnoho živšie než my. V búrke a v jej sprievodných javoch vidia prejav Božej moci, pre nich je búrka "Hlas Pánov".

Z 29,1 - Kto sú "synovia Boží", je sporné. Môžu to byť anjeli, ktorí si pre svoju blízkosť a spojenie s Bohom zasluhujú meno "synov Božích" ako v Jób 1,6; 38,7; Ž 89,7, ale môžu to byť aj nábožní ľudia (Jób 2,11; Múd 2,13-16; 18; Gn 6,2), Pánovi ctitelia alebo niektorí význační členovia Izraela ako kňazi, sudcovia atď. Prikláňame sa k mienke, že sú to "anjeli", inak by sa 9. verš "a v jeho chráme všetci volajú: Sláva" musel vysvetľovať veľmi naturalisticky.

Z 29,6 - Sarion - fenické pomenovanie Hermonu, najvyššieho končiara v Libanonskom pohorí.