výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 82, 1-8

1 Žalm Asafův. Ve shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed "bohů" soud vynesl: 2 "Jak dlouho budete soudit převráceně, jak dlouho budete na straně ničemů? séla 3 Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným a ubohým právo zjednejte! 4 Chudého ubožáka vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky ničemů! 5 Oni však nechápou, vůbec nerozumí, v temnotách stále tápají, bortí se všechny zemské základy! 6 Ano, řekl jsem: Vy jste bohové, všichni jste Nejvyššího synové. 7 Jakožto lidé ale zemřete, tak jako každý vůdce padnete!" 8 Povstaň už, Bože, abys soudil zemi - vždyť tobě patří všechny národy!

Ž 82, 1-8

Verš 8
Povstaň už, Bože, abys soudil zemi - vždyť tobě patří všechny národy!
Ž 2:8 - Požádej mě a já učiním národy země tvým dědictvím, nejzazší končiny tvým vlastnictvím.
Heb 1:2 - ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.

Verš 4
Chudého ubožáka vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky ničemů!
Prís 24:11 - Zachraňuj ty, kdo jsou vlečeni k smrti, ujmi se těch, jež vedou k popravě!

Z 82,1 - Žalmista básnickou vravou opisuje Boha, ktorý ide súdiť "sudcov" - bohov. V SZ sa sudcovia často uvádzajú pod menom: "bené(y) 'elohím" alebo len "'elohím", "synovia Boží" alebo "bohovia" (Ex 21,6; 22,8.9; Dt 1,17; 19,17), lebo zastupovali Boha, jeho moc, a v Božom mene prisluhovali spravodlivosť na zemi (Ž 58,2).

Z 82,8 - Posledný verš sa vzťahuje na mesiášske časy. Mesiáš bude Kráľom celej zeme, jemu sa poddajú všetky národy a len on jediný bude súdiť celý svet (Ž 2,8.9).