výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 128, 1-6

1 Poutní píseň. Blaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami! 2 Prací svých rukou se jistě uživíš, blažený budeš a úspěšný. 3 Tvá manželka jak réva plodící v srdci tvého domu, tvé děti jak olivové proutky kolem tvého stolu! 4 Hle - takové požehnání bude mít muž, který Hospodina ctí! 5 Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, zdar Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dny, kdy budeš žít. 6 Kéž uvidíš i děti dětí svých! Pokoj Izraeli!

Ž 128, 1-6

Z 128 - Žalmista vyzdvihuje šťastie a spokojnosť toho, kto bohabojne slúži Pánovi.

Z 128,5-6 - Tieto verše sa zdajú byť liturgickým požehnaním. Pútnikom, čo spievali túto pieseň, kňaz požehnal a žičil im, aby ich Pán požehnal tak, ako prisľúbil svojim ctiteľom. Šťastie, dlhý život, početné potomstvo zodpovedajú prísľubom za verné plnenie Božích príkazov (Lv 26,9; Dt 28,4 n.).