výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 147, 1-20

1 Haleluja! Jak dobré je zpívat našemu Bohu žalm, jak je to rozkošné - chvála je líbezná! 2 Hospodin Jeruzalém buduje, shromažďuje rozehnaný Izrael. 3 Uzdravuje v srdci ztrápené a ovazuje jejich zranění. 4 On sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z nich. 5 Náš Pán je veliký a nesmírně mocný, jeho moudrost nelze vypočíst! 6 Hospodin podporuje ponížené, ničemy ale k zemi shazuje. 7 Zpívejte Hospodinu s vděčností, našemu Bohu hrajte na citery! 8 On halí nebe do oblak a zemi deštěm zalévá, aby tráva rostla na horách. 9 On dává zvířatům dostatek potravy, i mladým krkavcům, když k němu volají. 10 On neobdivuje sílu koní, ve svalech siláků nemá zalíbení. 11 Hospodinu se líbí ti, kdo jej ctí, ti, kdo v jeho lásku doufají! 12 Oslavuj Hospodina, Jeruzaléme, chval svého Boha, Sione! 13 On zpevňuje závory tvých bran, žehná tvým dětem ve tvých zdech. 14 Působí pokoj ve tvých končinách, z nejlepší pšenice sytí tě. 15 Když na zem svůj rozkaz posílá, jeho slovo rychle šíří se. 16 Sníh jako vlnu prostírá, jíním sype jako popelem. 17 Své kroupy jak drobky rozhazuje, kdo obstojí, když přijde jeho mráz? 18 Když pošle své slovo, všechno taje, potoky tečou, když větrem zafouká. 19 Zjevil své slovo Jákobovi, své zákony a práva Izraeli dal. 20 Žádnému národu to neučinil, a proto nepoznali jeho pravidla. Haleluja!

Ž 147, 1-20





Verš 1
Haleluja! Jak dobré je zpívat našemu Bohu žalm, jak je to rozkošné - chvála je líbezná!
Ž 33:1 - Veselte se, spravedliví, v Hospodinu, upřímným sluší chvalozpěv!

Verš 3
Uzdravuje v srdci ztrápené a ovazuje jejich zranění.
Ex 15:26 - Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt - neboť já jsem Hospodin, tvůj lékař."
Jób 5:18 - ‚On udeří, však také ošetří, zraní, svou rukou však uzdraví.'

Verš 4
On sám určuje počet hvězd a jménem volá každou z nich.
Iz 40:26 - Zvedněte oči a pohleďte: Kdo stvořil toto vše? Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá jménem, všechny do počtu? Má nesmírnou sílu, jeho moc je úžasná - nikdy mu nechybí ani jediná!

Verš 8
On halí nebe do oblak a zemi deštěm zalévá, aby tráva rostla na horách.
Oz 2:21 - Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě právem a spravedlností, láskou a milosrdenstvím.
Jób 38:26 - aby zaléval liduprázdnou zemi i poušť, kde nikdo nebydlí,
Ž 104:14 - Trávě pro dobytek dáváš růst a také rostlinám k lidskému užitku, aby jim ze země pokrm vyrostl:

Verš 15
Když na zem svůj rozkaz posílá, jeho slovo rychle šíří se.
Ž 33:9 - On promluvil - a stalo se, všechno povstalo jeho příkazem.

Verš 20
Žádnému národu to neučinil, a proto nepoznali jeho pravidla. Haleluja!
Sk 14:16 - V minulých dobách nechával všechny národy chodit po jejich cestách,

Z 147 - Vulgáta rozdeľuje tento žalm na dva: 146 a 147.

Z 147,2 - "Stavia Jeruzalem" naznačuje, že žalm vznikol, keď exulanti po návrate zo zajatia obnovovali sväté mesto.

Z 147,9 - Žalmista spomína "mladé havrany". V minulosti bola všeobecná mienka, že havrany vyhadzujú svoje mláďatá z hniezda. Pán sa stará o všetko, čo stvoril.

Z 147,10 - Pán chce, aby sa aj človek naň spoliehal.

Z 147,13 - Pán "upevnil závory tvojich brán", tieto slová naznačujú, že mesto je obnovené a že Izraeliti žijú v istote, pokoji a blahobyte (Neh 2,11 -7,3), keď vzniká druhá časť žalmu.

Z 147,16-18 - Na Božie slovo prichádza sneh, srieň, kamenec, mráz. Lež na jeho jediné slovo sa rozpúšťa sneh a ľad a prichádza jar (Jób 37,6 n.; 38,29 n.; Iz 1,18). Možno to chápať ako metaforu, ktorou chcel žalmista naznačiť, ako rýchlo Pán zmenil osud svojho ľudu.