výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 88, 1-19

1 Zpívaný žalm synů Korachových. Pro předního zpěváka, k tanci.Poučná píseň Hemana Ezrachejského. 2 Hospodine, Bože mé spásy, ve dne i v noci před tebou běduji. 3 Kéž moje modlitba dospěje k tvé tváři, nakloň své ucho k mému úpění! 4 Duši mám plnou trápení, můj život se k hrobu nachýlil. 5 Už patřím k těm, kdo do jámy klesají, jsem jako bojovník síly zbavený! 6 Zanechali mě mezi mrtvými, jsem jako mrtvoly v hrobě ležící, na něž si nevzpomeneš nikdy víc - od tvojí ruky jsou vzdáleni! 7 Shodils mě do jámy nejhlubší, do nejtemnější propasti. 8 Dolehlo na mě tvé zuření, svými vlnami jsi mě porazil! séla 9 Přátele ode mě zahnal jsi, způsobils, že si mě oškliví. Nemohu uniknout ze svého sevření, 10 oči mi hasnou trápením! Volám tě, Hospodine, každý den, k tobě vztahuji ruce své. 11 Budeš snad konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavě? séla 12 Bude se o tvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé věrnosti v záhubě? 13 Copak se ukáže tvůj zázrak v temnotě a tvá spravedlnost v zemi bez vzpomínek? 14 Já však, Hospodine, k tobě hlas pozvedám, naproti jde ti má ranní modlitba. 15 Proč jen mě, Hospodine, odmítáš, proč skrýváš přede mnou svoji tvář? 16 Ztrápený jsem, umírám od mládí; snáším tvé hrůzy, jsem bezradný. 17 Tvůj prudký hněv se přese mě valí, zdrcen jsem tvými hrůzami! 18 Pořád mě obkličují jako voda, zaplavují mě ze všech stran. 19 Přátele i známé jsi ode mě zahnal, mým společníkem je temnota!

Ž 88, 1-19

Z 88 - Obsahom žalmu je volanie o pomoc trpiaceho, ktorý nikde nenachádza potechy. V beznádejnom položení sa obracia k Bohu o pomoc, ako urobil Jób.