výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 100, 1-5

1 Děkovný žalm. Jásej Hospodinu, celá zem, 2 služte Hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvem! 3 Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho lid - ovce na jeho pastvině! 4 Do jeho bran vejděte s děkováním, do jeho nádvoří s chválami; dobrořečte jeho jménu s vděčností! 5 Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá navěky, jeho věrnost po všechna pokolení!

Ž 100, 1-5

Verš 3
Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho lid - ovce na jeho pastvině!
Ž 95:7 - On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečuje. Dnes, když ho uslyšíte mluvit,
Ez 34:30 - Tehdy poznají, že já Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a že oni, dům Izraele, jsou můj lid, praví Panovník Hospodin.

Z 100 - Autor žalmu je neznámy. Žalm sa mal spievať pri ďakovnej obete ("tôdáh"). Obsahovo je mesiášsky, lebo povoláva všetkých ľudí oslavovať Pána v chráme ako svojho Stvoriteľa a Pána (Iz 2,3; 56,6).