výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 143, 1-12

1 Žalm Davidův. Slyš, Hospodine, moji modlitbu, mé prosbě prosím popřej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti, ve své spravedlnosti! 2 Jsem tvůj služebník, nevoď mě na soud - nikdo z živých není v právu před tebou! 3 Pronásleduje mě nepřítel, zašlapat chce mě do země! Nutí mě bydlet v temnotě tak jako dávno zemřelé. 4 Na duchu klesám slabostí, srdce mám plné zděšení. 5 Vzpomínám na dny, které minuly, rozjímám o všem, co jsi učinil, o díle tvých rukou přemýšlím. 6 Své ruce k tobě vztahuji, žízním po tobě jak země bez vody! séla 7 Pospěš, Hospodine, vyslyš mě dříve, než ztratím dech! Neskrývej přede mnou svoji tvář, ať se nepodobám mrtvolám. 8 Kéž ráno uslyším o lásce tvé - jsi má jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem. 9 Zbav mě, Hospodine, mých nepřátel, v tobě hledám svou ochranu. 10 Plnit tvou vůli prosím nauč mě - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch ať vede mě po zemi srovnané. 11 Obživ mě, Hospodine, pro jméno své, ve své spravedlnosti z trápení vyveď mě. 12 Kvůli své lásce kéž mé soky umlčíš, všechny mé protivníky prosím znič - vždyť jsem tvůj služebník!

Ž 143, 1-12

Verš 8
Kéž ráno uslyším o lásce tvé - jsi má jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem.
Ž 25:1 - Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, svou duši pozvedám,

Verš 2
Jsem tvůj služebník, nevoď mě na soud - nikdo z živých není v právu před tebou!
Rim 3:4 - V žádném případě! Ať si je každý člověk lhář, Bůh bude pravdomluvný. Jak je psáno: "Ve svých výrocích budeš ospravedlněn, ve svém soudu budeš vítězem."
Gal 3:4 - Tolik jste prožili - bylo to k ničemu, úplně k ničemu?

Verš 12
Kvůli své lásce kéž mé soky umlčíš, všechny mé protivníky prosím znič - vždyť jsem tvůj služebník!
Ž 86:16 - Pohlédni na mě, smiluj se prosím, svého služebníka posilni, synu své služebnice daruj spasení!
Ž 116:16 - Hospodine, že jsem tvůj služebník, ano, tvůj služebník, tvé služebnice syn, ty jsi mi pouta uvolnil!

Verš 5
Vzpomínám na dny, které minuly, rozjímám o všem, co jsi učinil, o díle tvých rukou přemýšlím.
Ž 77:5 - Oči zamhouřit nedals mi, rozrušen jsem, nemohu promluvit.
Ž 77:10 - Copak Bůh zapomněl být laskavý? Hněvá se tak, že soucit potlačil? séla

Z 143 - Cirkev zaradila žalm medzi tzv. kajúce žalmy pre 2. verš, kde sa naznačuje žalmistovo previnenie (porov. aj verše 8 a 10).

Z 143,2 - Dávid vie, že nie je v Božích očiach celkom nevinný. Veď kto z ľudí by to mohol povedať. Preto sa odvoláva skôr na Božie milosrdenstvo než na Božiu spravodlivosť.

Z 143,3 - Jeho život sa podobá tomu, čo už dávno zomrel. Nespravodlivý nepriateľ už vyriekol nad ním ortieľ smrti, teraz hľadá len príležitosť.

Z 143,10 - "Dobrý Boží duch" má žalmistu viesť "na správnu cestu". Pán mu má dať milosť, aby sa nepotkol na ceste dokonalosti (Ž 26,12; 27,11).