výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 14, 1-7

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, není, kdo dobro konal by! 2 Hospodin z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí? 3 Všichni zabloudili z cesty, úplně se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný! 4 Copak nic nevědí všichni ti zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - proč by k Hospodinu volali?! 5 Jednou je ale přepadne zděšení - Bůh je s pokolením poctivých! 6 Vy pohrdáte úmysly ubohých? Jejich útočištěm je Hospodin! 7 Kéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Hospodin svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude veselit!

Ž 14, 1-7

Verš 1
Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, není, kdo dobro konal by!
Ž 10:4 - ve svojí pýše ho vůbec nehledají, Bůh nemá místo v jejich myšlení.
Ž 53:1 - Pro předního zpěváka, k tanci. Poučný žalm Davidův.
Rim 3:10 - Jak je psáno: "Nikdo není spravedlivý, není ani jediný;