výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 97, 1-12

1 Hospodin kraluje, raduj se, země, množství ostrovů ať zajásá! 2 Hustý mrak jej obklopuje, právo a spravedlnost jeho trůn podpírá. 3 Předchází jej prudký plamen, spaluje protivníky kolem dokola! 4 Světu svítí jeho blesky, zem to vidí, chvěje se! 5 Hory jak vosk před Hospodinem tají, před Pánem země veškeré. 6 Nebesa vyprávějí o jeho spravedlnosti, na jeho slávu hledí všechny národy. 7 Hanba všem, kdo uctívají bůžky, těm, kdo se chlubí svými modlami - všichni bohové se před ním sklánějí! 8 Sion se veselí, když to slyší, judské osady se radují, Hospodine, díky soudům tvým! 9 Vždyť ty, Hospodine, jsi nad vší zemí Nejvyšší, nad všemi bohy jsi velmi vznešený! 10 Milovníci Hospodina, mějte zlo v nenávisti, život svých věrných on přece ochrání, vysvobodí je z ruky ničemných! 11 Poctivým lidem světlo vychází, radost je dána upřímným. 12 Radujte se v Hospodinu, kdo jste poctiví, oslavujte památku jeho svatosti!

Ž 97, 1-12

Verš 1
Hospodin kraluje, raduj se, země, množství ostrovů ať zajásá!
Ž 93:1 - Hospodin kraluje, oblék se v majestát, oblék se Hospodin, silou se přepásal! Pevně je postaven svět, aby se neotřásl,
Ž 96:10 - Národům řekněte: "Hospodin kraluje!" Pevně je postaven svět, nic jím neotřese; on bude soudit lidi poctivě!

Verš 10
Milovníci Hospodina, mějte zlo v nenávisti, život svých věrných on přece ochrání, vysvobodí je z ruky ničemných!
Am 5:15 - Zlo nenáviďte a dobro milujte, u soudu v bráně právo podpořte - snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad tím, co z Josefa zůstane.
Rim 12:9 - Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru.

Verš 4
Světu svítí jeho blesky, zem to vidí, chvěje se!
Zjv 4:5 - Z trůnu vycházelo blýskání a hlasy hromobití. Před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní - těch sedm duchů Božích.
Ž 77:16 - Svou paží vykoupil jsi svůj lid - Jákobovy a Josefovy potomky. séla

Verš 6
Nebesa vyprávějí o jeho spravedlnosti, na jeho slávu hledí všechny národy.
Ž 19:1 - Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
Ž 50:6 - Jeho spravedlnost nebesa zvěstují, vždyť Bůh je soudce - on jediný! séla

Z 97 - Autor Listu Hebrejom 7. verš tohto žalmu cituje podľa gréckej osnovy a dokazuje nim božstvo Ježiša Krista (Hebr 1,6). Žalm je tiež prorocký a opisuje príchod Božieho kráľovstva.

Z 97,1 - Pohnútkou k tejto všeobecnej radosti je príchod Pána v mesiášskych časoch, príchod Kráľa a Sudcu všetkých národov a všetkých končín sveta (Iz 42,10; 51,5).

Z 97,8 - "Dcéry Júdove" je hebraizmus a označuje všetky mestá a dediny júdskeho kráľovstva. A keďže Sion je stredobodom univerzálneho mesiášskeho kráľovstva, znázorňujú svetovú všeobecnosť.