výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 36, 1-13

1 Pro předního zpěváka. Výrok Hospodinova služebníka Davida. 2 Zvrácenost sídlí v srdci ničemy, na bázeň před Bohem vůbec nehledí! 3 Dle svého mínění si může lichotit, svou vinu nevnímá, nemá k ní nenávist. 4 Jeho ústa mluví lstivě a ničemně, konání dobra přestal rozumět. 5 I na svém lůžku podlost vymýšlí, na cestě nekalosti stojí, zla se neštítí. 6 Tvá láska, Hospodine, dosahuje k nebi, tvá věrnost sahá k oblakům. 7 Tvá spravedlnost je jak mohutné hory, tvé zákony jsou hloubka nesmírná - lidem i zvěři, Hospodine, pomáháš! 8 Tvá láska, Bože, je nad cenné poklady, do stínu tvých křídel se lidé uchýlí! 9 Hojností tvého domu bývají nasyceni, z rajských potoků je napájíš. 10 Pramen života je přece u tebe a ve tvém světle světlo vidíme. 11 Svou lásku rozestři na ty, kdo tě znají, svou spravedlnost na v srdci upřímné. 12 Ať už nešlape po mně noha pyšných, ruka darebáků ať nepronásleduje mě! 13 Tam, kde zlosynové padnou, ležet zůstanou, už nevstanou!

Ž 36, 1-13

Verš 5
I na svém lůžku podlost vymýšlí, na cestě nekalosti stojí, zla se neštítí.
Ž 57:10 - Chválit tě, Pane, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů:
Ž 108:4 - Chválit tě, Hospodine, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů: