výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 130, 1-8

1 Poutní píseň. Z hlubin, Hospodine, volám tě, 2 Pane můj, prosím vyslyš mě, k mým prosbám nakloň uši své! 3 Budeš-li, Pane, připomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí? 4 Ty jsi však plný odpuštění, aby tě lidé v úctě chovali! 5 Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději. 6 Má duše Pána vyhlíží více než strážní svítání, než strážní svítání! 7 V Hospodina, Izraeli, skládej naději, vždyť plný lásky je Hospodin, plný ochoty tě vykoupit. 8 On sám Izraele vykoupí ze všech jeho vin!

Ž 130, 1-8

Verš 3
Budeš-li, Pane, připomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí?
Ž 143:2 - Jsem tvůj služebník, nevoď mě na soud - nikdo z živých není v právu před tebou!

Verš 4
Ty jsi však plný odpuštění, aby tě lidé v úctě chovali!
2Sam 24:14 - "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "Raději ať padneme do rukou Hospodinových, neboť jeho slitování je nesmírné. Jen ať nepadnu do rukou lidem."

Verš 5
Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději.
Ž 27:14 - Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!
Hab 2:3 - To vidění ukazuje k době určené, svědčí o konci a neklame. Vyčkávej na něj, bude-li otálet; přijde totiž jistě a neopozdí se.
Ž 40:1 - Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

Verš 6
Má duše Pána vyhlíží více než strážní svítání, než strážní svítání!
Ž 5:3 - Vnímej mé volání, můj Králi a Bože - k tobě se modlím!
Ž 119:147 - Před svítáním vstávám s voláním, na tvé slovo čekám s nadějí.
Ž 123:1 - Poutní píseň. K tobě své oči obracím, k tobě, jenž trůníš v nebesích!

Z 130 - Žalm je 6. z kajúcich žalmov; modlievame sa ho často, najmä v hodinkách za mŕtvych.

Z 130,1-2 - Žalmista prosí Pána, aby vypočul jeho hlas, jeho prosbu, keď volá k nemu "z hlbín". Ako vysvitá z ďalších veršov, ide o hriech, nie o tresty. Hriechy sú tou hlbočinou, v ktorej sa žalmista topí.

Z 130,4 - Pán odpúšťa naše hriechy, aby sa mu potom "v bázni slúžilo" (porov. Rim 2,4).

Z 130,8 - Žalmista končí presvedčením, že sa Pán zmiluje a odpustí svojmu ľudu všetky previnenia. Pán "vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí". Žalmista isto myslí na mesiášske prísľuby (porov. Jer 3,21-23; 24,7; 32,37-40; Ez 11,17-20).