výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 1, 1-6

1 Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. 2 Zákon Hospodinův je jeho radostí - o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí. 3 Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí - cokoli činí, se podaří! 4 Jinak se ale povede ničemným: budou jak pleva, již vítr unáší. 5 Ničemní na soudu neobstojí, stejně tak hříšní uprostřed poctivých. 6 Cestu poctivých dobře zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč obrátí.

Ž 1, 1-6

Verš 1
Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí.
Ž 26:4 - Nesedám mezi podvodníky a nestýkám se s pokrytci,
Prís 1:10 - Nenech se zlákat, synu, když hříšníci tě mámí:
Prís 1:15 - Na cestu s nimi nepouštěj se, synu, nevydávej se v jejich šlépějích -
Prís 4:14 - Stezku darebáků se neodvažuj zkoušet, cestou zlosynů nikdy nekráčej.
1Kor 15:33 - Nepleťte se: "Špatné vztahy kazí mravy."
Ef 5:11 - neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.

Verš 2
Zákon Hospodinův je jeho radostí - o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí.
Dt 6:6 - Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci.
Dt 17:19 - Tu knihu ať má stále u sebe a čte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona a tato pravidla,
Joz 1:8 - Kniha tohoto Zákona ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit.
Ž 119:1 - Blaze těm, kdo žijí bezúhonně, těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem!

Verš 3
Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí - cokoli činí, se podaří!
Jer 17:8 - Je jako strom zasazený u vody - zapouští kořeny u řeky. Nebojí se, když vedro přichází; jeho listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody."

Verš 4
Jinak se ale povede ničemným: budou jak pleva, již vítr unáší.
Jób 21:18 - Bývají jako sláma ve větru, jako plevy, jež vichr odnesl?
Ž 35:5 - Ať jsou jak větrem hnané plevy, Hospodinův anděl ať je dohoní!
Iz 17:13 - Ač burácejí národy jako burácením vod mohutných, až on je okřikne, uprchnou do dáli jako plevy hnané větrem po kopcích, jako chmýří ve vichřici.
Iz 29:5 - Jak prášek ale odletí horda těch cizáků, z hordy těch tyranů budou plevy ve větru. Stane se to náhle, v okamžiku
Oz 13:3 - A proto budou jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána vyprchá, jak z mlatu vichrem unášená pleva, jako dým z komína.

Z 1 - Tento žalm je anonymný. Je v ňom narážka na proroka Jeremiáša (17,5-8) a Ezechiela (47,12). Ako to vystihli sv. Bazil a sv. Hieronym, svojím obsahom je ako stvorený za úvod do celého Žaltára. Ozajstné šťastie človeka spočíva v spojení človeka s Bohom a v zachovávaní Božieho zákona.