výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 76, 1-13

1 Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Zpívaný žalm Asafův. 2 V Judsku se Bůh stal známým, v Izraeli své jméno oslavil. 3 Sálem si za příbytek zvolil, na Sionu má své obydlí. 4 Právě tam zlámal ohnivé šípy, válečné zbraně, meč i štít. séla 5 Jak oslnivý jsi, jak vznešený na horách odvěkých! 6 Obráni o kořist jsou i nejudatnější, usnuli spánkem posledním. Bezmocní byli všichni bojovníci, rukama pohnout nemohli. 7 Bože Jákobův, když tys jim pohrozil, jezdec i s koněm do mrákot upadli! 8 Jak hrozný jsi - ano ty - před tvojí tváří kdo obstojí, když hněvem zahoříš? 9 Když z nebe vyhlašuješ svoje rozsudky, země vždy strachem oněmí. 10 Když Bůh povstane, aby soudil, všechny ponížené v zemi zachrání! séla 11 Slavit tě musí i lidský hněv a zbytkem hněvu se opášeš. 12 Hospodinu, svému Bohu, sliby skládejte a plňte, vy všichni v okolí, dary Hroznému přineste! 13 On přece vladařům bere dech, králové světa před ním děsí se!

Ž 76, 1-13

Z 76 - V predchádzajúcom žalme pevec naznačuje, predvída víťazstvo, v tomto ho už oslavuje, žalm je teda víťaznou piesňou. Preto je celkom možné, že žalm vznikol z tej istej príležitosti ako predchádzajúci; potom by mal na zreteli porážku Sennacheribovho vojska za kráľa Ezechiáša r. 701 (2 Kr 19; 2 Krn 32; Iz 36). Lenže Sennacheribova porážka je iba predobrazom úplnej porážky Mesiášových nepriateľov. Žalm by bol typicky, nepriamo, mesiášsky.

Z 76,2 - "V Judei" - tieto slová označujú júdske kráľovstvo, kde v tomto čase panuje Ezechiáš, "v Izraeli" zasa vystihuje kráľovstvo severné, kráľovstvo efraimské, ktoré v tomto čase práve prestáva jestvovať (722).

Z 76,3 - Básnický výraz pre Jeruzalem je "Salem", čo v hebr. značí toľko ako "pokoj".