výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 51, 1-21

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. 2 Poté, co za ním přišel prorok Nátan kvůli jeho poměru s Batšebou. 3 Smiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky, v hojném svém soucitu odstraň mé poklesky. 4 Důkladně omyj mě od mého provinění, od mého hříchu mě očisti! 5 Uznávám všechny své zločiny, svůj hřích mám stále na mysli. 6 Proti tobě, tobě samému, jsem zhřešil, před tvýma očima jsem se zla dopustil! Ve svých výrocích jsi proto spravedlivý, oprávněn jsi mě odsoudit! 7 Vždyť nesu vinu už od narození, hříšný jsem od svého početí. 8 Ty však jsi od počátku toužil po věrnosti, už v lůně matky učils mě moudrosti. 9 Yzopem očisti mě a budu zas čistý, omyj mě a budu bělejší než sníh! 10 Dej mi zas uslyšet radost a veselí, mé údy zlámal jsi - kéž znovu tancují! 11 Od mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš, všechny mé viny kéž odstraníš! 12 Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti. 13 Nevyháněj mě ze své přítomnosti, svého svatého Ducha neber mi! 14 Navrať mi radost ze své spásy, ušlechtilým duchem mě posilni. 15 Tvým cestám pak budu provinilce učit, aby se hříšníci k tobě vraceli. 16 Smrtelné viny zbav mě, Bože, Bože mé spásy, ať jazyk můj zpívá o tvé spravedlnosti! 17 Pane můj, otevři mé rty, ať má ústa zvěstují tvé chvály! 18 V oběti neměl bys zalíbení, kdybych ti ji dal, moje zápaly bys nepřijal. 19 Kajícný duch je Bohu nad oběti - nepohrdneš, Bože, srdcem kajícným a sklíčeným. 20 Ve své dobrotě smiluj se nad Sionem, zdi Jeruzaléma znovu vystavěj! 21 Tehdy si zalíbíš oběti spravedlnosti - zápalné oběti bez vady, tehdy se znovu budou obětovat býci na tvém oltáři.

Ž 51, 1-21

Verš 1
Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2Sam 12:1 - Hospodin za Davidem poslal Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu: "V jednom městě žili dva muži, jeden bohatý a jeden chudý.
2Sam 11:4 - David si pro ni nechal poslat, a když k němu přišla, vyspal se s ní (právě se totiž očistila od svého krvácení). Potom se vrátila domů.

Verš 4
Důkladně omyj mě od mého provinění, od mého hříchu mě očisti!
Rim 3:4 - V žádném případě! Ať si je každý člověk lhář, Bůh bude pravdomluvný. Jak je psáno: "Ve svých výrocích budeš ospravedlněn, ve svém soudu budeš vítězem."

Verš 7
Vždyť nesu vinu už od narození, hříšný jsem od svého početí.
Lv 14:4 - nechá pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop.
Lv 14:6 - Pak vezme živého ptáka, cedrové dřevo, šarlatovou látku a yzop a namočí to i s tím živým ptákem v krvi ptáka zabitého nad pramenitou vodou.
Nm 19:6 - Potom kněz vezme cedrové dřevo, yzop a šarlatovou látku a hodí to do ohně, v němž se pálí ta jalovice.
Nm 19:18 - Někdo čistý pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stan, všechno nádobí i všechny lidi, kteří tam byli. Stejně tak postříká toho, kdo se dotkl kostí nebo zabitého nebo zemřelého nebo hrobu.

Z 51 - Tento žalm je najkrajší z kajúcich žalmov, už štvrtý tohto druhu (6, 32, 38). Zachytáva dve podstatné zložky hriechu a jeho odčinenia: hriech sa tu opisuje ako urážka Boha, ktorú človek sám nemôže odčiniť, ak mu Boh nedožičí milosť. Žalm je jedným z najkrajších prejavov dokonalej ľútosti.

Z 51,7 - Náklonnosť na hriech je človeku vrodená. Katolícka tradícia tu právom nachádza náuku o dedičnom hriechu.

Z 51,9 - "Yzop - 'ezób", pyskovitá rastlina, ktorej drobné kvietky na dlhej stopke sú lievikovite rozložené; keď sa namočia, pospájajú sa a zachytia veľa tekutiny. Yzop sa namáčal do krvi alebo do vody a potom sa ním kropil ľud na znak očisťovania od hriechov (Ex 12,22; Lv 14,6-8; Nm 19,6.18; Hebr 9,19).

Z 51,16 - Zrejme tu myslí na preliatu Uriášovu krv a na krv Izraelitov v Rabat-Amon (2 Sam 11,14-25).

Z 51,18 - K 18. a 19. veršu treba dodať, že Dávid nepopiera cenu krvavých obiet, iba tvrdí, že Bohu sa viac páčia obety ľudského vnútra, ducha a srdca.

Z 51,20-21 - Tieto dva verše pridali asi neskoršie, pravdepodobne za časov babylonského zajatia.