výhody registrácie

Kniha proroka Daniela

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Dan 1, 1-21

1 Ve třetím roce vlády judského krále Joakima přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar a oblehl jej. 2 Hospodin mu vydal judského krále Joakima do rukou a s ním i část vybavení Božího chrámu. Nabukadnezar je s sebou odvezl do chrámu svého boha v Babylonii a uložil je v chrámové pokladnici. 3 Jednou král přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenazovi, ať mu přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty - 4 zdravé a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci. Takové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. 5 Král jim určil každodenní příděl pokrmů a vína z královského stolu. Tři roky měli být takto vychováváni a po jejich uplynutí měli vstoupit do královských služeb. 6 Mezi vybranými byli i Židé Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš. 7 Vrchní dvořan je ale přejmenoval - Danielovi dal jméno Baltazar, Chananiášovi Šadrach, Mišaelovi Mešach a Azariášovi Abednego. 8 Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínem z královského stolu. Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmi věcmi nemusel poskvrňovat. 9 Bůh Danielovi u vrchního dvořana daroval přízeň a náklonnost, 10 ale ten mu přesto odpověděl: "Bojím se svého pána. Sám král určil, co máte jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci? Král by mě kvůli vám připravil o hlavu!" 11 Daniel pak tedy požádal komorníka, kterého Danielovi, Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi přidělil vrchní dvořan: 12 "Zkus to prosím s námi na deset dní. Ať nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. 13 Potom porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu, a ráčíš s námi naložit podle toho, co uvidíš." 14 Komorník jim tedy vyhověl a na deset dní to s nimi zkusil. 15 Po deseti dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří jedli z královského stolu. 16 Komorník tedy odnášel jejich vybrané pokrmy i víno, které měli pít, a nosil jim zeleninu. 17 A Bůh ty čtyři mládence obdaroval znalostí a pochopením veškerého písemnictví a moudrosti. Daniel kromě toho rozuměl všem viděním a snům. 18 Když uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být předvedeni k němu, přivedl je vrchní dvořan před Nabukadnezara. 19 Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich nevyrovná Danielovi, Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi. A tak byli přijati do královských služeb. 20 Kdykoli od nich král potřeboval moudrou a rozumnou radu, zjistil, že desetkrát převyšují všechny věštce a kouzelníky v celém jeho království. 21 Daniel tam pak zůstal až do prvního roku krále Kýra.

Dan 1, 1-21

Verš 1
Ve třetím roce vlády judského krále Joakima přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar a oblehl jej.
2Kr 24:2 - Hospodin však na něj posílal chaldejské, aramejské, moábské a amonské nájezdníky. Ty posílal na Judu, aby ho hubili, jak Hospodin Judu varoval skrze své služebníky proroky.
2Krn 36:6 - Přitáhl proti němu babylonský král Nabukadnezar a spoutal ho bronzovými řetězy, aby ho odvlekl do Babylonu.

Dan 1,1 - O tomto vpáde Nabuchodonozora pozri 2 Kr 24,1.2.10.

Dan 1,2 - O Joakimovi pozri 2 Kr 23,34 – 24,6. – Krajina Senaár (Sennaar) je Babylon. Z nápisov vieme, že boh, ktorého si tento kráľ zvlášť uctieval, bol Marduk; pozri pozn. k Jer 50,2.

Dan 1,4 - Reč, ktorú sa mladíci mali učiť, bola babylonská reč (akkád). Chaldejci boli juhobabylonský kmeň. Babylonská reč užívala klinové písmo. – Stáť pred niekym alebo niekde znamená slúžiť; výraz označuje tak nižšie služby úradnícke, ako aj vyššie služby úradnícke.

Dan 1,7 - Meniť mená poddaných nebolo v tých časoch neobvyklé; porov. 2 Kr 23,34.

Dan 1,8 - Niektoré jedlá mali Izraeliti zakázané; Lv 11,4–19; Dt 14,7 n.; Lv 3,17; 7,23 n.; 17,10–14. Iné jedlá sa mohli ľahko poškvrniť pri príprave: Lv 11,29–38; tiež boli obavy, že sa na stôl dostanú aj také jedlá a nápoje, ktoré boli už predtým obetované modlám, a týchto sa Izraeliti hrozili.

Dan 1,17 - Daniela obdaril Boh prorockým duchom a prorokom oznamoval Boh svoju vôľu nielen vo videniach, ale aj v snoch.

Dan 1,21 - Nemyslí sa tu na rok 559 pr. Kr., v ktorom Kýros začal panovať v Perzii (Anšan), ale na rok 538/7, keď začal panovať aj v Babylone. Tým rokom sa skončilo sedemdesiatročné babylonské zajatie. Daniel sa dožil tohto roku; nehovorí sa však, že v tom roku zomrel.