výhody registrácie

Kniha Exodus

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ex 1, 1-22

1 Toto jsou jména Izraelitů, kteří s Jákobem přišli do Egypta, každý se svou rodinou: 2 Ruben, Šimeon, Levi a Juda, 3 Isachar, Zabulon a Benjamín, 4 Dan a Neftalí, Gád a Ašer. 5 Celkem vyšlo z Jákobových beder sedmdesát osob. Josef už byl v Egyptě. 6 Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé to pokolení. 7 Synové Izraele však byli plodní a nesmírně se rozrůstali, množili a rozmáhali, takže se jimi naplnila země. 8 Později ale v Egyptě nastoupil nový král, který nezažil Josefa. 9 Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný! 10 Pojďme si rozmyslet, co s nimi, aby se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla válka, mohli by se přidat k našim nepřátelům a odejít ze země!" 11 Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou, a izraelský lid pro faraona vystavěl zásobovací města Pitom a Rameses. 12 Čím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se rozmáhal. Egypťany jímala z Izraelitů hrůza, 13 a tak je začali nemilosrdně zotročovat. 14 Ztrpčovali jim život těžkou dřinou s hliněnými cihlami i všemožnou dřinou na poli. Do vší té dřiny je nemilosrdně nutili. 15 Egyptský král tehdy řekl hebrejským porodním bábám (z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua): 16 "Až budete Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého jsou pohlaví: když to bude syn, zabijte ho, když to bude dcera, nechte ji žít." 17 Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce naživu. 18 Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?" láteřil. "Necháváte chlapce naživu!" 19 Porodní báby faraonovi odpověděly: "Hebrejky nejsou jako egyptské ženy - kypí životem! Než k nim porodní bába dorazí, už mají po porodu." 20 Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se rozmáhal. 21 A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. 22 Farao nakonec přikázal všemu svému lidu: "Každého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!"

Ex 1, 1-22

Verš 1
Toto jsou jména Izraelitů, kteří s Jákobem přišli do Egypta, každý se svou rodinou:
Gn 46:8 - Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta - Jákob a jeho synové: Ruben, Jákobův prvorozený.
Ex 6:14 - A toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch, Palu, Checron a Karmi - to jsou Rubenovy rodiny.

Verš 5
Celkem vyšlo z Jákobových beder sedmdesát osob. Josef už byl v Egyptě.
Gn 46:27 - Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě - 2 osoby. Celkem tedy přišlo z Jákobova domu do Egypta 70 osob.
Dt 10:22 - Tvoji otcové sestoupili do Egypta v počtu sedmdesáti osob, ale Hospodin, tvůj Bůh, tě tak rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na nebi.
Sk 7:14 - Josef pak k sobě pozval svého otce Jákoba i celé své příbuzenstvo v počtu sedmdesáti pěti osob.

Verš 6
Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé to pokolení.
Gn 50:26 - Josef zemřel ve věku 110 let. Nabalzamovali ho a uložili v Egyptě do rakve.

Verš 7
Synové Izraele však byli plodní a nesmírně se rozrůstali, množili a rozmáhali, takže se jimi naplnila země.
Dt 26:5 - Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Můj otec, kočovný Aramejec, sestoupil do Egypta v nepatrném počtu. Tam pobýval a tam se stal národem - velikým, mocným a početným.
Sk 7:17 - Jak se blížil čas, kdy se mělo naplnit Boží zaslíbení Abrahamovi, náš lid v Egyptě rostl a množil se,

Verš 8
Později ale v Egyptě nastoupil nový král, který nezažil Josefa.
Sk 7:18 - dokud nepovstal jiný král, který už o Josefovi nevěděl.

Verš 10
Pojďme si rozmyslet, co s nimi, aby se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla válka, mohli by se přidat k našim nepřátelům a odejít ze země!"
Sk 7:19 - Choval se k našemu národu lstivě a nutil naše předky odkládat vlastní novorozence, aby nepřežili.

Verš 12
Čím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se rozmáhal. Egypťany jímala z Izraelitů hrůza,
Ž 105:24 - Svůj lid tam Hospodin velmi rozplodil, bylo jich víc, než jejich protivníci unesli!

Verš 22
Farao nakonec přikázal všemu svému lidu: "Každého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!"
Sk 7:19 - Choval se k našemu národu lstivě a nutil naše předky odkládat vlastní novorozence, aby nepřežili.

Ex 1,1-6 - Ako je zjavné aj z Knihy Genezis, Izraeliti boli presvedčení, že v Egypte neostanú natrvalo. Ich zraky sa ustavične upierali na Kanaán. Veď Boh Abrahámovi prisľúbil, že jeho potomstvo dostane Kanaán do vlastníctva (Gn 12,7; 13,15), aj mu oznámil, že jeho potomkovia budú žiť v cudzej krajine, kde ich budú utláčať (Gn 15,13); poroba však nebude trvať dlho a oni sa vrátia do svojej krajiny (Gn 15,13.14). O návrate do kanaánskej krajiny bol presvedčený aj Jozef. Pred svojou smrťou vyslovil žiadosť, aby jeho kosti preniesli do zasľúbenej zeme (Gn 50,24). O pobyte Izraelitov v Egypte má Písmo len skromné záznamy a vonkoncom neuvádza dejiny temer za štyristo rokov. Čas od Jozefa po Mojžiša je nám celkom neznámy. Za tieto štyri storočia Jakubova rodina vzrástla v národ, prostredníctvom ktorého Boh uskutoční svoj zámer skrze Syna svojho spasiť ľudstvo. Izraeliti žili v Egypte pospolu, skoro odlúčení od pohanov a takto mohli zachovať svoje náboženstvo čisté a neporušené. Poroba Izraela má tiež svoj význam. Veď bieda učí modliť sa. V nešťastí spomínali si na svojho Boha, Pána, ktorý patriarchom preukázal takú lásku a ochranu. Obrat "mená Izraelových synov" označuje už národ, izraelský národ. Uvádzajú sa mená Jakubových synov, aby sa videlo, z akých nepatrných začiatkov vznikol vyvolený národ, ako Boh splnil svoj prísľub, ktorý dal patriarchom.

Ex 1,8 - Pravdepodobne bol ním Ramesse II. z 19. dynastie, ktorý vládol do roku 1235 pr. Kr.

Ex 1,11 - Obe mestá sú v severnom Egypte, skoro na hranici Egypta. Bolo ich treba opevniť, najmä keď hrozilo nebezpečenstvo od severovýchodu. Stavali sa v nich aj zásobárne pre obilie a zbrane, aby všetko bolo pripravené pre bojovú výpravu do Sýrie.

Ex 1,14 - Okrem stavieb Izraeliti mali na starosti aj prípravu stavebného materiálu. Robili tehly z nílskeho bahna, pomiešaného so slamou. Pracovali na poliach, zavodňovali, siali, orali a žali. Poľná práca je v Egypte veľmi ťažká, človek sa na hroznej horúčave ihneď vysilí.