výhody registrácie

2. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Jn 1, 1-13

1 Já starší píšu vyvolené paní i jejím dětem, které miluji v pravdě (a nejen já, ale všichni, kteří poznali pravdu), 2 kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky: 3 Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Otcova Syna, ať je s námi v pravdě a lásce. 4 Udělalo mi nesmírnou radost, když jsem zjistil, jak některé z tvých dětí žijí v pravdě, podle přikázání, které jsme dostali od Otce. 5 Prosím tě tedy, paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale jen to, které jsme měli od počátku: Milujme jedni druhé. 6 V tom je láska, abychom žili podle jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od počátku, a tak podle něj žijte. 7 Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist. 8 Proto si dejte pozor, abychom neztratili to, oč jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu. 9 Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. 10 Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. 11 Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem. 12 Napsal bych vám ještě mnohem více, ale nechci to svěřit papíru a inkoustu. Mám totiž naději, že se k vám dostanu a promluvím s vámi tváří v tvář, aby naše radost byla dokonalá. 13 Pozdravují tě děti tvé vyvolené sestry.

2Jn 1, 1-13

Verš 10
Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte.
Rim 16:17 - Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim!
2Tim 3:5 - Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.
Tít 3:10 - Rozvratníka po prvním a druhém napomenutí vyobcuj.

Verš 5
Prosím tě tedy, paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale jen to, které jsme měli od počátku: Milujme jedni druhé.
1Jn 2:7 - Nepíšu vám, milovaní, žádné nové přikázání, ale to staré, které jste měli od počátku - je to ono staré přikázání, to slovo, které jste slýchali od počátku.
Jn 13:34 - Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás.
Jn 15:12 - Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás.
Ef 5:2 - a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu.
1Sol 4:9 - O bratrské lásce vám není potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni druhé,
1Pt 4:8 - především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť "láska přikryje množství hříchů."
1Jn 3:23 - A to je to jeho přikázání: abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám přikázal.
1Jn 4:21 - Máme tedy od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i bratra.

Verš 6
V tom je láska, abychom žili podle jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od počátku, a tak podle něj žijte.
Jn 15:10 - Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.

Verš 7
Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist.
Mt 24:5 - Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš' a svedou mnohé.
Mt 24:24 - Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.
2Pt 2:1 - V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu.
1Jn 4:1 - Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.

2Jn 1,1 - "Pani a jej deti" je bližšie neoznačená miestna cirkev a jej veriaci. "V pravde", výraz označuje lásku pochádzajúcu z pravdy, ktorú hlásal Kristus a ktorá prebýva v srdciach kresťanov.

2Jn 1,4 - Žiť v pravde znamená žiť vo svetle príkazu o láske.

2Jn 1,5 - Porov. 1 Jn 2, 7-8; 3, 11.

2Jn 1,7 - O zvodcoch porov. 1 Jn 2, 18-27; 4, 1.

2Jn 1,13 - "Sestra" je cirkev, do ktorej patrí "starší", autor listu. Ako kresťania sú bratmi, tak miestne cirkvi sú sestrami.