výhody registrácie

List Filipanom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Flp 1, 1-30

1 Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, se správci a služebníky: 2 Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. 3 Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. 4 Stále se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji 5 z toho, jak se od prvního dne až doposud podílíte na evangeliu. 6 Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše. 7 Právem takto smýšlím o vás všech, protože mě nosíte v srdci; vy všichni máte se mnou podíl na Boží milosti, jak v mém vězení, tak v obhajobě a potvrzování evangelia. 8 Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím; cítím k vám lásku Krista Ježíše! 9 Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, 10 abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bezúhonní až do Kristova dne 11 a dali se od Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále Boží. 12 Chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, přispělo spíše k prospěchu evangelia. 13 Celý palác i všichni ostatní tu vědí, že jsem vězněn pro Krista. 14 Mé okovy dodaly mnoha sourozencům v Pánu jistotu, takže teď káží Slovo mnohem směleji a beze strachu. 15 Někteří sice kážou Krista ze závisti a soupeřivosti, jiní však s dobrým úmyslem. 16 Jedni hlásají Krista ze ctižádosti, neupřímně, v domnění, že mi k mým okovům přidají soužení; 17 druzí však z lásky a s vědomím, že jsem tu proto, abych obhajoval evangelium. 18 Ale co na tom! Hlavně že se jakýmkoli způsobem, ať už naoko nebo opravdově, káže Kristus. Raduji se tedy a budu se radovat i nadále, neboť 19 vím, že díky vaší modlitbě a pomoci Ducha Ježíše Krista to vše povede k mé záchraně. 20 Už se nemohu dočkat! Mám totiž naději, že v ničem nebudu zahanben, ale že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven Kristus, ať už skrze život anebo smrt. 21 Žít - to je pro mě Kristus, a umřít - to je zisk! 22 Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro mě plodnou práci. Proto nevím, čemu dát přednost, 23 neboť mě přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší; 24 zůstat v tomto těle je ale potřebnější kvůli vám. 25 Proto vím jistě, že tu ještě pobudu. Kvůli vašemu prospěchu a radosti ve víře tu s vámi všemi zůstanu, 26 aby vaše chlouba v Kristu Ježíši díky mně ještě vzrostla, až se k vám vrátím. 27 Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia. 28 Nedejte se nijak vystrašit svými protivníky; to jim bude jasným znamením záhuby, ale vám záchrany, a to od Boha. 29 Bylo vám totiž dopřáno, abyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěli. 30 Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u mě, a jak slyšíte, vedu jej i nadále.

Flp 1, 1-30

Verš 2
Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
Rim 1:7 - Všem Bohem milovaným povolaným svatým v Římě: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
1Pt 1:2 - vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj.

Verš 3
Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu.
Ef 1:15 - Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým,
Kol 1:3 - Kdykoli se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista,
1Sol 1:2 - Neustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky vás zmiňujeme ve svých modlitbách.
2Sol 1:3 - Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým.

Verš 6
Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše.
Jn 6:29 - Ježíš jim odpověděl: "Toto je ten Boží skutek - abyste věřili v toho, kterého on poslal."
1Sol 1:3 - Vzpomínáme před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu.

Verš 7
Právem takto smýšlím o vás všech, protože mě nosíte v srdci; vy všichni máte se mnou podíl na Boží milosti, jak v mém vězení, tak v obhajobě a potvrzování evangelia.
Ef 3:1 - Proto jsem já Pavel vězněm Krista Ježíše - pro vás pohany.
Ef 4:1 - Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali.
Kol 4:3 - Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení),
Kol 4:18 - JÁ, PAVEL, PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na mé vězení. Milost s vámi.
2Tim 1:8 - Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium.

Verš 8
Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím; cítím k vám lásku Krista Ježíše!
Rim 1:9 - Bůh, jemuž sloužím svým duchem v evangeliu jeho Syna, je mi svědkem, že se o vás neustále zmiňuji
Rim 9:1 - Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i mé svědomí v Duchu svatém potvrzuje,
2Kor 1:23 - Bůh je mi svědek - na mou duši, že jsem do Korintu ještě nepřišel jen z ohledu k vám.
2Kor 11:31 - Bůh a Otec Pána Ježíše ať je požehnaný navěky - on ví, že nelžu!
Gal 1:20 - Bůh je mi svědek, že vám nepíšu žádnou lež!
1Sol 2:5 - Víte, že jsme nikdy neužívali lichotky ani přetvářku k zakrývání chamtivosti - Bůh je náš svědek!
1Tim 5:21 - Zapřísahám tě před Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval předpojatě.
2Tim 4:1 - Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde nastolit své království:

Verš 14
Mé okovy dodaly mnoha sourozencům v Pánu jistotu, takže teď káží Slovo mnohem směleji a beze strachu.
Ef 3:13 - Prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu.
1Sol 3:3 - aby se nikdo z vás nenechal těmito souženími zviklat. Víte přece, že je to náš úděl.

Verš 19
vím, že díky vaší modlitbě a pomoci Ducha Ježíše Krista to vše povede k mé záchraně.
2Kor 1:11 - když nám i vy budete společně pomáhat svými modlitbami. Mnozí pak budou moci děkovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky modlitbám tolika lidí.

Verš 20
Už se nemohu dočkat! Mám totiž naději, že v ničem nebudu zahanben, ale že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven Kristus, ať už skrze život anebo smrt.
Rim 5:5 - Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval.

Verš 27
Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia.
Gn 17:1 - Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: "Já jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý.
1Kor 7:20 - Ať každý zůstává v postavení, ve kterém byl povolán.
Ef 4:1 - Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali.
Kol 1:10 - a abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha,
1Sol 2:12 - napomínali jsme vás, povzbuzovali a zapřísahali, abyste svým životem dělali čest Bohu, který vás volá do slávy svého království.
1Sol 4:1 - Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte - žijte tak, abyste se líbili Bohu.

Flp 1,1 - Timotej je Pavlov žiak a spolupracovník, adresát dvoch listov. Výraz "biskupi" (epískopoi) v tom čase označoval predstavených miestnej cirkvi. Z toho vidieť, že vo Filipách už bola cirkevná hierarchia (porov. Sk 20, 28; 6, 6).

Flp 1,5 - Kresťanské spoločenstvo vo Filipách prirástlo Pavlovi k srdcu. Prijal od nich aj materiálnu pomoc. Celý list dýcha vrúcnym osobným vzťahom. "Od prvého dňa", čo sa stali kresťanmi.

Flp 1,6 - Deň Krista Ježiša je deň jeho slávneho príchodu na konci vekov, ktorý dáva kresťanskému životu tón radostného očakávania.

Flp 1,13 - "Pretórium" je miesto, kde sa zdržiavali prétoriáni, cisárova osobná stráž. Ak Pavol písal z Efezu, potom ide o úradníkov miestodržiteľovej rezidencie.

Flp 1,23 - Pavol tu myslí na smrť a definitívne spojenie s Kristom.

Flp 1,27 - "Žite" – doslovne "správajte sa ako občania". Kresťan je občan nebeského kráľovstva (Ef 2, 19), ktorého Pánom je Ježiš Kristus, Spasiteľ (Flp 3, 20) a jeho ústavou je evanjelium.

Flp 1,30 - Porov. Sk 16, 19–24.