výhody registrácie

List Filipanom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Flp 3, 1-21

1 Dále pak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu. 2 Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zločince, dejte si pozor na ty řezníky! 3 Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. 4 Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše: 5 obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus, 6 co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby. 7 Cokoli však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. 8 A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista! 9 V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně, ale zato s tou, která vyplývá z víry v Krista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře. 10 Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci se s ním ztotožnit i v jeho smrti, 11 abych, ať už jakkoli, dospěl ke vzkříšení z mrtvých. 12 Ne že bych už toho dosáhl anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. 13 Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. 14 Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. 15 Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. 16 K čemu jsme ale už došli, toho se držme. 17 Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. 18 Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. 19 Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, 20 my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista. 21 Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.

Flp 3, 1-21

Verš 1
Dále pak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu.
Flp 4:4 - Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!
Jak 1:2 - Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek.
1Pt 4:13 - Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí!

Verš 2
Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zločince, dejte si pozor na ty řezníky!
Iz 56:10 - Strážní Izraele jsou samí slepci, nevědí vůbec nic; všichni jsou němí jako psi, co ani štěkat neumí; polehávají se svými sny, svůj spánek milují.

Verš 3
Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo.
Dt 10:16 - Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a nebuďte už tvrdošíjní.
Dt 30:6 - Hospodin obřeže tvé srdce a srdce tvého semene, a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší, a nalezneš život.
Jer 4:4 - Pro Hospodina se obřežte, obřežte svá srdce, lide judský a obyvatelé jeruzalémští, ať můj hněv nevyšlehne plamenem, ať se nerozpálí vašimi zločiny, takže by nešel uhasit."
Rim 2:29 - Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.
Kol 2:11 - V něm jste také obřezáni, a to obřízkou, již nelze vykonat ručně; jde o odložení tělesné přirozenosti, o obřízku Kristovu.
Jn 4:24 - Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě."

Verš 4
Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše:
2Kor 11:21 - Zahanbeně přiznávám, že já na něco takového sílu nemám. Čím se však někdo tak troufale chlubí - teď mluvím jako blázen - na to si troufám i já.

Verš 5
obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus,
2Kor 11:22 - Jsou to Hebrejové? Já také! Jsou to Izraelité? Já také! Jsou símě Abrahamovo? Já také!
Gn 49:27 - Benjamín jako dravý vlk ráno úlovek bude žrát a večer svou kořist rozdělí."
Sk 23:6 - Pavel věděl, že ve Veleradě je jedna strana saduceů a druhá farizeů, a tak zvolal: "Bratři, já jsem farizeus, farizeův syn. Stojím před soudem kvůli naději zmrtvýchvstání!"

Verš 6
co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby.
Sk 8:3 - Saul zatím pustošil církev. Vcházel do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do vězení.
Sk 9:1 - Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrůžky proti Pánovým učedníkům. Šel za veleknězem
Sk 22:3 - "Jsem Žid narozený v kilikijském Tarsu, ale vychovaný zde v tomto městě. Zákonu našich otců jsem byl vyučen v největší přísnosti u nohou Gamalielových a byl jsem horlivcem pro Boha, jako jste dodnes vy všichni.
Gal 1:13 - Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě jako stoupenec judaismu, jak nesmiřitelně jsem pronásledoval Boží církev a snažil se ji vyhladit.
1Tim 1:13 - Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a tyran, ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám.

Verš 7
Cokoli však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu.
Mt 13:44 - Nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá všechno, co má, a koupí to pole.

Verš 8
A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista!
Iz 53:11 - Po svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe.
Jer 9:23 - Kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím, že mě zná a že mi rozumí, neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství, právo i spravedlnost na zemi; ano, v tom mám zalíbení, praví Hospodin."
Jn 17:3 - A to je ten věčný život - aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista.
Kol 2:2 - Toužím, aby byli povzbuzeni v srdci a spojeni láskou, aby dospěli k veškerému bohatství plné jistoty porozumění a k poznání Božího tajemství - Krista,

Verš 9
V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně, ale zato s tou, která vyplývá z víry v Krista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře.
Rim 1:17 - V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno: "Spravedlivý pak bude žít z víry."
Rim 3:21 - Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou Zákon i Proroci dosvědčují -

Verš 10
Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci se s ním ztotožnit i v jeho smrti,
Rim 8:17 - A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě.
2Kor 4:10 - Stále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovu smrt, aby byl na našem těle zjeven také Ježíšův život.
2Tim 2:11 - Toto je jistá pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít.
1Pt 4:13 - Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí!

Verš 14
Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši.
1Kor 9:24 - Copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získali.
2Tim 4:7 - Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval.

Verš 16
K čemu jsme ale už došli, toho se držme.
Gal 6:16 - Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, ať přijde pokoj a milosrdenství jakožto na Boží Izrael.
Rim 12:16 - Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost.
Rim 15:5 - Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem,
1Kor 1:10 - Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem.
Flp 2:2 - pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl.
1Pt 3:8 - Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní.

Verš 17
Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru.
1Kor 4:16 - a tak vás prosím, řiďte se mým příkladem.
1Kor 11:1 - Řiďte se mým příkladem, tak jako já Kristovým.
1Sol 1:6 - A vy jste následovali náš i Pánův příklad; přes mnohá soužení jste přijali Slovo s radostí Ducha svatého,
2Sol 3:9 - Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování.
1Pt 5:3 - Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem,

Verš 18
Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji.
Rim 16:17 - Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim!

Verš 20
my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista.
Heb 13:14 - neboť zde nemáme trvalé město, ale toužíme po tom budoucím.
1Kor 1:7 - že nemáte nedostatek v žádném daru, zatímco očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista.
1Sol 1:10 - a očekávali z nebe jeho Syna, jehož vzkřísil z mrtvých - Ježíše, našeho Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu.
Tít 2:13 - v očekávání té požehnané naděje - slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.

Verš 21
Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.
1Kor 15:51 - Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni -
Kol 3:4 - Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy.
1Jn 3:2 - Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je.

Flp 3,2 - Židia nazývali pohanov "psami" (porov. Mt 15, 26). Tu sa to ironicky hovorí o židovčiacich. "Okyptenci" sú zasa tí, čo propagovali obriezku. Aj v tomto názve je istá irónia, lebo ich nenazýva obrezanými, pretože sa pridržiavali iba vonkajšej obriezky, kým Pavlovi šlo o obriezku srdca (porov. Rim 2, 29).

Flp 3,5 - Benjamínov kmeň sa chválil tým, že pochádzal z jediného Jakubovho syna, ktorý sa narodil v Palestíne (porov. Gn 35, 16 n.), a že zostal vždy verný Dávidovmu rodu. Jeruzalemský chrám bol na jeho území.

Flp 3,9 - Toto Pavlovo učenie tvorí hlavný obsah jeho listu Rimanom a Galaťanom.

Flp 3,12 - Pravdepodobne ide o narážku na jeho obrátenie pred Damaskom (Sk 9, 1–30).

Flp 3,15 - "Dokonalí" tu znamená kresťansky zrelých veriacich (porov. 1 Kor 2, 6).

Flp 3,20 - Kresťania na zemi sú akoby vo vyhnanstve a riadia sa zákonmi svojej vlasti v nebi.

Flp 3,21 - Porov. 1 Kor 15, 42 n.