výhody registrácie

Kniha proroka Aggea

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ag 1, 1-15

1 Ve druhém roce vlády krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jošuovi, synu Jocadakovu: 2 "Tak praví Hospodin zástupů - Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel ten čas; není čas budovat Hospodinův chrám.'" 3 Proto skrze proroka Agea přišlo slovo Hospodinovo: 4 "Podle vás je tedy čas, abyste si žili ve svých vyzdobených domech, zatímco tento chrám je v troskách? 5 Nuže tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede. 6 Sejete mnoho, a sklízíte málo. Jíte, a nenajíte se. Pijete, a máte žízeň. Oblékáte se, a vůbec to nehřeje. Kdo něco vydělá, nosí to v měšci děravém. 7 Tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede! 8 Vypravte se do hor, přivezte dřevo a stavte chrám. Já pak v něm najdu zalíbení, a tak se oslavím, praví Hospodin. 9 Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj dům. 10 Proto nad vámi nebe zadrželo rosu a země zadržela svou úrodu. 11 Přivolal jsem sucho na tuto zemi i na hory, na obilí, víno, olej i na vše ostatní, co roste ze země, a také na lidi, na dobytek a na všechno, na čem pracujete." 12 Zerubábel, syn Šealtielův, velekněz Jošua, syn Jocadakův, i všechen zbývající lid tehdy poslechli hlas Hospodina, svého Boha, totiž slova proroka Agea, neboť ho poslal Hospodin, jejich Bůh. A lid byl naplněn bázní před Hospodinem. 13 Ageus, Hospodinův posel, pak lidu vyřídil Hospodinovo poselství: "Já jsem s vámi, praví Hospodin." 14 Hospodin tenkrát roznítil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtielova, ducha velekněze Jošuy, syna Jocadakova, i ducha všeho zbývajícího lidu. Přišli a dali se do práce na chrámu Hospodina zástupů, svého Boha. 15 Bylo to čtyřiadvacátého dne šestého měsíce. Ve druhém roce vlády krále Dareia,

Ag 1, 1-15

Verš 10
Proto nad vámi nebe zadrželo rosu a země zadržela svou úrodu.
Dt 28:23 - Nebe se ti nad hlavou promění v bronz a země pod tebou v železo.

Verš 6
Sejete mnoho, a sklízíte málo. Jíte, a nenajíte se. Pijete, a máte žízeň. Oblékáte se, a vůbec to nehřeje. Kdo něco vydělá, nosí to v měšci děravém.
Dt 28:38 - I když na poli zaseješ spoustu zrní, sklidíš málo; sežerou je kobylky.
Mi 6:14 - Budeš jíst, ale nenasytíš se, bude ti kručet v břiše. Budeš tlačit, ale neporodíš, a co porodíš, to vydám meči.

Ag 1,1 - O osobách spomínaných v tomto verši pozri úvod.

Ag 1,6 - Na práci nebolo požehnania.

Ag 1,8 - Boh bude z nového chrámu tak žehnať svoj ľud, že ho svet bude oslavovať.

Ag 1,9-11 - Rozumej: Úroda bola oveľa menšia, než ste čakali, a aj čo sa urodilo, zahynulo.