výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Mt 1, 1-25

1 Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova: 2 Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry, 3 Juda zplodil Perese a Zeracha z Támar, Peres zplodil Checrona, Checron zplodil Rama, 4 Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil Nachšona, Nachšon zplodil Salmona, 5 Salmon zplodil Boáze z Rachab, Boáz zplodil Obéda z Rút, Obéd zplodil Jišaje, 6 Jišaj pak zplodil krále Davida. David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy, 7 Šalomoun zplodil Rechoboáma, Rechoboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Asu, 8 Asa zplodil Jošafata, Jošafat zplodil Jehorama, Jehoram zplodil Uziáše, 9 Uziáš zplodil Jotama, Jotam zplodil Achaze, Achaz zplodil Ezechiáše, 10 Ezechiáš zplodil Menašeho, Menaše zplodil Amona, Amon zplodil Jošiáše, 11 Jošiáš zplodil Jekoniáše a jeho bratry a pak přišlo babylonské zajetí. 12 Po odvlečení do Babylonu Jekoniáš zplodil Šealtiela, Šealtiel zplodil Zerubábela, 13 Zerubábel zplodil Abihuda, Abihud zplodil Eliakima, Eliakim zplodil Azora, 14 Azor zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achima, Achim zplodil Eliuda, 15 Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Matana, Matan zplodil Jákoba 16 a Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. 17 Celkem tedy bylo čtrnáct pokolení od Abrahama po Davida, čtrnáct pokolení od Davida po babylonské zajetí a čtrnáct pokolení od babylonského zajetí po Krista. 18 Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. 19 Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. 20 Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů." 22 To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: 23 "Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel," což se překládá: Bůh je s námi. 24 Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl, a vzal si Marii za manželku. 25 Nespal s ní ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš.

Mt 1, 1-25

Verš 1
Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova:
Lk 1:31 - Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.

Verš 2
Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry,
Gn 21:2 - Sára i přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna.
Gn 25:26 - Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jákob, to jest Bude v patách. Když je Rebeka porodila, bylo Izákovi šedesát let.
Gn 29:35 - Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno Juda, Chvála. Tehdy přestala rodit.

Verš 3
Juda zplodil Perese a Zeracha z Támar, Peres zplodil Checrona, Checron zplodil Rama,
Gn 38:27 - Když pak přišel čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata.
Gn 38:29 - On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratr. Řekla tedy: "Jakou trhlinou ses prodral?" A tak dostal jméno Peres, Průlom.
Rút 4:18 - A toto jsou Peresova pokolení: Peres zplodil Checrona,
1Krn 2:5 - Synové Peresovi: Checron a Chamul.
Rút 4:19 - Checron zplodil Rama, Ram zplodil Aminadaba,
1Krn 2:9 - Synové, kteří se narodili Checronovi: Jerachmeel, Ram a Káleb.

Verš 6
Jišaj pak zplodil krále Davida. David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy,
Rút 4:22 - Obéd zplodil Jišaje, Jišaj zplodil Davida.
1Sam 16:1 - Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? Já jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a jdi. Posílám tě k Jišajovi Betlémskému, neboť jsem si jednoho z jeho synů vybral za krále."
1Sam 17:12 - David byl synem onoho Efratejce z judského Betléma jménem Jišaj, který měl osm synů. Ten byl v Saulově době už příliš starý,
1Krn 2:15 - šestého Ocema a sedmého Davida.
1Krn 12:18 - David jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi pomáhali, spojím se s vámi celým srdcem. Pokud mě ale chcete vyzradit mým nepřátelům, ačkoli jsem nevinný, ať to Bůh našich otců vidí a soudí!"

Verš 7
Šalomoun zplodil Rechoboáma, Rechoboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Asu,
1Kr 11:43 - Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Rechoboám.
1Krn 3:10 - Šalomoun měl syna Rechoboáma, ten měl syna Abiáše, ten měl syna Asu, ten měl syna Jošafata,

Verš 11
Jošiáš zplodil Jekoniáše a jeho bratry a pak přišlo babylonské zajetí.
1Krn 3:16 - Joakim měl syny Jekoniáše a Cidkiáše.

Verš 12
Po odvlečení do Babylonu Jekoniáš zplodil Šealtiela, Šealtiel zplodil Zerubábela,
1Krn 3:17 - Toto jsou synové Jekoniáše, který byl odvlečen do zajetí: Šealtiel,
Ezd 3:2 - neboť Jošua, syn Jocadakův, se svými bratry kněžími a Zerubábel, syn Šealtielův, se svými bratry začali stavět oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli přinášet zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně Božího služebníka Mojžíše.

Verš 18
Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého.
Lk 1:27 - k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie.
Lk 1:34 - "Jak se to stane?" zeptala se Marie anděla. "Vždyť jsem ještě nepoznala muže."

Verš 21
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů."
Lk 1:31 - Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
Sk 4:12 - V nikom jiném není spása - na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!"

Verš 23
"Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel," což se překládá: Bůh je s námi.
Iz 7:14 - Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi.

Verš 25
Nespal s ní ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš.
Lk 2:21 - Osmého dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval před jeho početím.

Mt 1,1-17 - Lk 3, 23–38.Rodokmeň Ježiša Krista ukazuje, že Pán Ježiš pochádza skutočne z Abrahámových potomkov (Gn 12, 3) a z Dávidovho rodu (2 Sam 7, 12–16) podľa prisľúbení daných Abrahámovi a Dávidovi.

Mt 1,1 - "Syn Dávidov" je obľúbené pomenovanie Mesiáša u prorokov; tento názov používali na označenie Mesiáša aj Židia. "Kristus" je grécke slovo; je to preklad hebrejského slova "Mesiáš", po slovensky "Pomazaný". Pomazaním olejom sa v Starom zákone ustanovovali a uvádzali do úradu králi, kňazi a proroci. Kristus je Kráľ, Veľkňaz a Prorok. Kristus, ako potomok Abrahámov a Dávidov, vystupuje v dejinách ako stredobod všetkého, čo Boh urobil pre spásu ľudského pokolenia. Až po Ježiša trvá príprava na spásu. Ježiš spásu uskutočňuje a s ním prichádza na svet prisľúbené Božie kráľovstvo.

Mt 1,2 - Tento rodokmeň symetricky vyjadruje tri obdobia dejín spásy a dejín vyvoleného národa: od Abraháma po Dávida, od Dávida po babylonské zajatie a od babylonského zajatia po Krista. Každé obdobie je zastúpené symetricky 14 rodmi, hoci ich v skutočnosti bolo oveľa viac. Preto »mal syna« tu nemusí znamenať vždy bezprostredného otca. V rodokmeni sa uvádzajú aj štyri ženy, z toho tri cudzinky, ktoré počali v nezákonitej situácii. Tým sa naznačuje, že Ježiš prišiel spasiť všetkých ľudí, Židov i pohanov.

Mt 1,11 - Odvádzanie Židov do babylonského zajatia sa začalo za Joakima (roku 605 pred Kristom) a bolo dokončené roku 587.

Mt 1,16 - Jozef sa nazýva manželom Márie, lebo podľa Božej vôle uzavrel s ňou manželský zväzok. Pravda, v manželstve zachovávali obaja ustavičné panenstvo, žili ako brat a sestra. Pretože medzi Jozefom a Máriou bolo uzavreté riadne manželstvo, Ježiš patril manželským právom nielen Panne Márii, ale aj Jozefovi. A to je dôvod, prečo rodokmeň, ktorý je vlastne Jozefovým rodokmeňom, mohol byť označený ako rodokmeň Ježiša Krista.

Mt 1,18 - Zasnúbenie u Židov bolo už pravým manželstvom. Len ešte "spolu nebývali" a až asi po roku manžel – snúbenec "prijal manželku" do svojho domu.

Mt 1,19 - Manžel u Židov mohol manželku prepustiť, ale musel jej dať priepustný list, v ktorom bola uvedená aj príčina prepustenia. Jozef nepomýšľal na takéto úradné prepustenie. Bol presvedčený o Máriinej nevinnosti, len nechápal toto tajomstvo.

Mt 1,23 - Iz 7, 14.

Mt 1,25 - Duch Svätý poučil Jozefa, že Mária sa v panenstve stala matkou Božieho Syna; preto neporušil jej panenstvo ani pred narodením ani po narodení Božieho Syna. To je učenie viery, o ktorom nemožno pochybovať. Výraz "ale nepoznal ju, kým neporodila syna," je hebraizmus a doslovný preklad latinského textu, ktorý podľa zmyslu treba chápať: A bez toho, že by s ňou nažíval, porodila syna. Ostatné časti evanjelia, ako aj tradícia Cirkvi predpokladajú ustavičné panenstvo Panny Márie. Hebraizmus »kým (až) neporodila« bol zaužívaný výraz východného človeka; vidno to aj z 2 Sam 6, 23: "Saulovej dcére Michol sa nenarodil syn až do dňa jej smrti." Spojka "až" ("kým") tu nepoukazuje na to, čo bude, ale na fakt, ktorý sa stal, alebo nestal.