výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Mt 1, 1-25

1 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho: 2 Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov; 3 Júda splodil z Támary Fáresa a Záru; Fáres splodil Esroma, Esrom splodil Arama; 4 Aram splodil Aminadaba. Aminadab splodil Násona, Náson splodil Salmona; 5 Salmon splodil Rachaby Bóza, Bóz splodil z Ruty Obéda, Obéd splodil Jeseho; 6 Jese splodil kráľa Dávida, Dávid splodil z manželky Uriášovej Šalamúna; 7 Šalamún splodil Roboáma, Roboám splodil Abiu, Abia splodil Azafa, 8 Azaf splodil Jozafáta, Jozafát splodil Joráma, Jorám splodil Oziu, 9 Ozia splodil Jóatama, Jóatam splodil Achaza, Achaz splodil Ezechiáša, 10 Ezechiáš splodil Manasesa, Manases splodil Amosa, Amos splodil Joziáša, 11 Joziáš splodil v babylonskom zajatí Jechoniu a jeho bratov. 12 Po odvlečení do babylonského zajatia Jechonia splodil Salatiela, Salatiel splodil Zorobábela; 13 Zorobábel splodil Abiuda, Abiud splodil Eliachima, Eliachim splodil Azora; 14 Azor splodil Sádoka, Sádok splodil Achima, Achim splodil Eliuda; 15 Eliud splodil Eleazara, Eleazar splodil Máttana, Máttan splodil Jákoba, 16 Jákob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kristus. 17 Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo teda štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť pokolení, a od babylonského zajatia až po Krista štrnásť pokolení. 18 Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého. 19 Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť. 20 Keď premýšľal o tom, ajhľa, zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Mária za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. 22 Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán riekol ústami proroka: 23 Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami. 24 Keď sa Jozef prebudil zo sna, urobil, ako mu prikázal anjel Pánov: prijal svoju ženu, 25 neobcoval s ňou, kým neporodila syna, a dal Mu meno Ježiš.

Mt 1, 1-25

Verš 1
Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho:
Lk 1:31 - Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš.

Verš 2
Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov;
Gn 21:2 - Sára počala a porodila Abrahámovi v jeho starobe syna v určenom čase, o ktorom mu Boh hovoril.
Gn 25:26 - Potom vyšiel jeho brat a rukou sa pevne držal Ézavovej päty, i pomenovali ho Jákobom. Izák mal práve šesťdesiat rokov, keď sa narodili.
Gn 29:35 - Potom zase počala a porodila syna; i povedala: Tentoraz budem zvelebovať Hospodina. Preto ho pomenovala Júdom. Potom prestala rodiť.

Verš 3
Júda splodil z Támary Fáresa a Záru; Fáres splodil Esroma, Esrom splodil Arama;
Gn 38:27 - Keď prišiel čas jej pôrodu, ukázalo sa, že bude mať dvojčatá.
Gn 38:29 - Keď však stiahol ruku späť a vyšiel jeho brat, povedala: Čo za trhlinu si si to urobil? A dali mu meno Perec.
Rút 4:18 - Toto je rodokmeň Perecov: Perec splodil Checróna.
1Krn 2:5 - Synovia Perecovi: Checrón a Chámúl.
Rút 4:19 - Checrón splodil Ráma, Rám splodil Ammínádába.
1Krn 2:9 - Synovia Checrónovi, ktorí sa mu narodili: Jerachméel, Rám a Kelúbáj.

Verš 6
Jese splodil kráľa Dávida, Dávid splodil z manželky Uriášovej Šalamúna;
Rút 4:22 -
1Sam 16:1 - Hospodin riekol Samuelovi: Dokedy budeš smútiť za Saulom? Veď ja som ho zavrhol, aby nebol kráľom nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď; posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, lebo spomedzi jeho synov som si vyhľadal kráľa.
1Sam 17:12 - Dávid bol synom Efratejca z Betlehema Júdovho, ktorý sa volal Izaj a mal osem synov. Za čias Saula bol už pristarý, aby nastúpil s mužstvom.
1Krn 2:15 - Ócema šiesteho, Dávida siedmeho.
1Krn 12:18 - vyšiel im Dávid naproti a povedal: Ak prichádzate ku mne priateľsky pomôcť mi, ochotný som spojiť sa s vami. No ak ste ma prišli zradiť protivníkom - hoci mi žiadne násilie nelipne na rukách - nech to vidí a potrestá Boh našich otcov.

Verš 7
Šalamún splodil Roboáma, Roboám splodil Abiu, Abia splodil Azafa,
1Kr 11:43 - Keď Šalamún usnul so svojimi otcami, pochovali ho v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám.
1Krn 3:10 - Syn Šalamúnov bol Rechabeám, jeho syn Abijá, jeho syn Ása, jeho syn Jóšáfát,

Verš 11
Joziáš splodil v babylonskom zajatí Jechoniu a jeho bratov.
1Krn 3:16 - Synovia Jójákímovi: jeho syn Jechonja, jeho syn Cidkija.

Verš 12
Po odvlečení do babylonského zajatia Jechonia splodil Salatiela, Salatiel splodil Zorobábela;
1Krn 3:17 - Synovia zajatého Jechonju: jeho syn Šealtíél,
Ezd 3:2 - Potom povstal Jéšúa, syn Jócádákov, a jeho bratia kňazi, a Zerubábel, syn Šealtíélov, a jeho bratia, a postavili oltár Boha izraelského, aby na ňom prinášali spaľované obete, ako je predpísané v zákone Božieho muža Mojžiša.

Verš 18
Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého.
Lk 1:27 - k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidovho; panna sa volala Mária.
Lk 1:34 - A Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža!

Verš 21
Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov.
Lk 1:31 - Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš.
Sk 4:12 - A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.

Verš 23
Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami.
Iz 7:14 - Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.

Verš 25
neobcoval s ňou, kým neporodila syna, a dal Mu meno Ježiš.
Lk 2:21 - Keď prišiel ôsmy deň a dieťatko bolo treba obrezať, dali Mu meno Ježiš, ako Ho anjel pomenoval skôr, než sa počalo v živote.

Mt 1,1-17 - Lk 3, 23–38.Rodokmeň Ježiša Krista ukazuje, že Pán Ježiš pochádza skutočne z Abrahámových potomkov (Gn 12, 3) a z Dávidovho rodu (2 Sam 7, 12–16) podľa prisľúbení daných Abrahámovi a Dávidovi.

Mt 1,1 - "Syn Dávidov" je obľúbené pomenovanie Mesiáša u prorokov; tento názov používali na označenie Mesiáša aj Židia. "Kristus" je grécke slovo; je to preklad hebrejského slova "Mesiáš", po slovensky "Pomazaný". Pomazaním olejom sa v Starom zákone ustanovovali a uvádzali do úradu králi, kňazi a proroci. Kristus je Kráľ, Veľkňaz a Prorok. Kristus, ako potomok Abrahámov a Dávidov, vystupuje v dejinách ako stredobod všetkého, čo Boh urobil pre spásu ľudského pokolenia. Až po Ježiša trvá príprava na spásu. Ježiš spásu uskutočňuje a s ním prichádza na svet prisľúbené Božie kráľovstvo.

Mt 1,2 - Tento rodokmeň symetricky vyjadruje tri obdobia dejín spásy a dejín vyvoleného národa: od Abraháma po Dávida, od Dávida po babylonské zajatie a od babylonského zajatia po Krista. Každé obdobie je zastúpené symetricky 14 rodmi, hoci ich v skutočnosti bolo oveľa viac. Preto »mal syna« tu nemusí znamenať vždy bezprostredného otca. V rodokmeni sa uvádzajú aj štyri ženy, z toho tri cudzinky, ktoré počali v nezákonitej situácii. Tým sa naznačuje, že Ježiš prišiel spasiť všetkých ľudí, Židov i pohanov.

Mt 1,11 - Odvádzanie Židov do babylonského zajatia sa začalo za Joakima (roku 605 pred Kristom) a bolo dokončené roku 587.

Mt 1,16 - Jozef sa nazýva manželom Márie, lebo podľa Božej vôle uzavrel s ňou manželský zväzok. Pravda, v manželstve zachovávali obaja ustavičné panenstvo, žili ako brat a sestra. Pretože medzi Jozefom a Máriou bolo uzavreté riadne manželstvo, Ježiš patril manželským právom nielen Panne Márii, ale aj Jozefovi. A to je dôvod, prečo rodokmeň, ktorý je vlastne Jozefovým rodokmeňom, mohol byť označený ako rodokmeň Ježiša Krista.

Mt 1,18 - Zasnúbenie u Židov bolo už pravým manželstvom. Len ešte "spolu nebývali" a až asi po roku manžel – snúbenec "prijal manželku" do svojho domu.

Mt 1,19 - Manžel u Židov mohol manželku prepustiť, ale musel jej dať priepustný list, v ktorom bola uvedená aj príčina prepustenia. Jozef nepomýšľal na takéto úradné prepustenie. Bol presvedčený o Máriinej nevinnosti, len nechápal toto tajomstvo.

Mt 1,23 - Iz 7, 14.

Mt 1,25 - Duch Svätý poučil Jozefa, že Mária sa v panenstve stala matkou Božieho Syna; preto neporušil jej panenstvo ani pred narodením ani po narodení Božieho Syna. To je učenie viery, o ktorom nemožno pochybovať. Výraz "ale nepoznal ju, kým neporodila syna," je hebraizmus a doslovný preklad latinského textu, ktorý podľa zmyslu treba chápať: A bez toho, že by s ňou nažíval, porodila syna. Ostatné časti evanjelia, ako aj tradícia Cirkvi predpokladajú ustavičné panenstvo Panny Márie. Hebraizmus »kým (až) neporodila« bol zaužívaný výraz východného človeka; vidno to aj z 2 Sam 6, 23: "Saulovej dcére Michol sa nenarodil syn až do dňa jej smrti." Spojka "až" ("kým") tu nepoukazuje na to, čo bude, ale na fakt, ktorý sa stal, alebo nestal.