výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Mt 28, 1-20

1 Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. 2 A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň. 3 Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako sneh. 4 A strachom pred ním chveli sa strážcovia a zostali ako mŕtvi. 5 Anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného! 6 Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal; poďte, viďte miesto, kde ležal. 7 A choďte rýchlo; povedzte Jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych, a hľa, predchádza vás do Galiley, tam Ho uvidíte. Ajhľa, povedal som vám. 8 A odišli rýchlo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zvestovať Jeho učeníkom. 9 A [ako šli zvestovať to Jeho učeníkom], ajhľa, Ježiš sa stretol s nimi a povedal: Buďte pozdravené! A ony pristúpili, objali Mu nohy a klaňali sa Mu. 10 Ježiš im riekol: Nebojte sa! Choďte, zvestuje to mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia. 11 Keď odišli, ajhľa, niektorí zo stráže prišli do mesta a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. 12 Zhromaždili sa teda so staršími, poradili sa, dali vojakom veľa peňazí 13 a povedali: Povedzte: Jeho učeníci prišli v noci a ukradli Ho, keď sme my spali. 14 A keby sa vladár dopočul o tom, my ho upokojíme a urobíme (všetko), aby ste boli bez starosti. 15 Oni vzali peniaze a urobili, ako ich poučili. A táto zvesť je rozšírená medzi Židmi až dodnes. 16 Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš, 17 a keď Ho uzreli, poklonili sa Mu; niektorí však pochybovali. 18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. 19 Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. [Amen].

Mt 28, 1-20

Verš 1
Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob.
Mk 16:1 - Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a pomazali Ho.
Lk 24:1 - V prvý deň po sobote zavčasu ráno šli k hrobu a niesli vonné veci, ktoré pripravili; [boli s nimi aj niektoré iné.]
Jn 20:1 - V prvý deň po sobote, včasráno, keď ešte bola tma, prišla Mária Magdaléna ku hrobu a videla kameň odvalený od hrobu.

Verš 3
Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako sneh.
Dan 7:9 - Videl som, ako postavili tróny a Vekom starý si zasadol. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na Jeho hlave boli ako čistá vlna. Ohnivé plamene boli Mu trónom, blčiaci oheň Jeho kolesami.
Sk 1:10 - A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, ajhľa, dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich

Verš 5
Anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného!
Mk 16:6 - On im však povedal: Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu; ajhľa, miesto, kam Ho boli položili.
Lk 24:4 - Keď boli nad tým v rozpakoch, ajhľa, dvaja mužovia v žiariacom rúchu zastali si vedľa nich,

Verš 6
Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal; poďte, viďte miesto, kde ležal.
Mt 16:21 - Odvtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych.
Mt 17:23 - zabijú Ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. I zarmútili sa náramne.
Mt 20:19 - vydajú pohanom, aby sa Mu posmievali, zbičovali Ho a ukrižovali: ale na tretí deň vstane z mŕtvych.
Mk 8:31 - Potom ich začal poučovať, že Syn človeka musí mnoho trpieť a zavrhnutý byť staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych.
Mk 9:31 - Lebo poučoval učeníkov a hovoril im: Syn človeka je vydaný ľuďom do rúk a zabijú Ho; ale keď Ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych.
Mk 10:34 - Potom sa Mu budú posmievať, opľujú ho, zbičujú a zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.
Lk 9:22 - Potom im hovoril: Syn človeka musí mnoho trpieť, musí byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť usmrtený a tretieho dňa vstať z mŕtvych.
Lk 18:33 - a zbičujú Ho i zabijú, ale On na tretí deň vstane z mŕtvych.
Lk 24:6 - Niet Ho tu, ale vstal. Rozpomeňte sa, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei,

Verš 7
A choďte rýchlo; povedzte Jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych, a hľa, predchádza vás do Galiley, tam Ho uvidíte. Ajhľa, povedal som vám.
Mt 26:32 - Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galiley.
Mk 16:7 - Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley; tam Ho uvidíte, ako vám povedal.

Verš 8
A odišli rýchlo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zvestovať Jeho učeníkom.
Mk 16:8 - I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a boli bez seba; a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.
Jn 20:18 - A Mária Magdaléna šla a zvestovala učeníkom, že videla Pána a že jej to povedal.

Verš 9
A [ako šli zvestovať to Jeho učeníkom], ajhľa, Ježiš sa stretol s nimi a povedal: Buďte pozdravené! A ony pristúpili, objali Mu nohy a klaňali sa Mu.
Mk 16:9 - A keď (Ježiš) vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov.
Jn 20:14 - Ako to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš.

Verš 10
Ježiš im riekol: Nebojte sa! Choďte, zvestuje to mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.
Sk 1:3 - ktorým sa po svojom umučení aj prejavoval živý mnohými dôkazmi, ukazujúc sa im štyridsať dní a hovoriac o kráľovstve Božom.
Sk 13:31 - a mnoho dní zjavoval sa tým, čo prišli s Ním z Galiley do Jeruzalema a teraz sú Mu svedkami pred ľudom.
1Kor 15:5 - i ukázal sa Kéfasovi, potom dvanástim,

Verš 16
Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš,
Mt 26:32 - Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galiley.
Mk 14:28 - Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galiley.

Verš 18
Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi.
Ž 8:7 - Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy:
Mt 11:27 - Všetko mi odovzdal môj Otec, a nikto nepozná Syna, len Otec, ani Otca nikto nepozná, len Syn a komu by Syn chcel zjaviť.
Lk 10:22 - Všetko odovzdal mi Otec, a nik nevie, kto je Syn, len Otec, a kto je Otec, len Syn, a komu by Syn chcel zjaviť.
Jn 3:35 - Otec miluje Syna a všetko dal Mu do ruky.
Jn 17:2 - ako si Mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby im dal všetko, čo si Ty dal Jemu, (totiž) večný život.
1Kor 15:27 - veď všetko Jemu poddal pod nohy. Keď však hovorí, že všetko je poddané, je jasné, že všetko okrem Toho, ktorý Jemu všetko poddal.
Ef 1:22 - a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi,
Heb 2:8 - všetko si Mu poddal pod nohy. Keď Mu teda všetko poddal, nenechal nič, čo by Mu bolo nepoddané. Teraz, pravda, nevidíme, že Mu je všetko poddané.

Verš 19
Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého
Mk 16:15 - Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.
Jn 15:16 - Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho.

Verš 20
a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. [Amen].
Jn 14:18 - Neopustím vás ako siroty, prídem k vám.

Mt 28,1-10 - Mk 16, 1–8; Lk 24, 1–11; Jn 20, 1–18.

Mt 28,15 - "Až do dnešného dňa", t. j. v tom čase, keď evanjelista písal toto evanjelium.

Mt 28,16-20 - Mk 16, 14–18.

Mt 28,19-20 - Týmito slovami Ježiš určuje program apoštolskej činnosti: ohlasovať evanjelium, krstiť tých, čo uveria, a spravovať ich v jeho Cirkvi.