výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Lk 1, 1-80

1 Keďže sa mnohí pokúsili rad-radom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, 2 ako nám ich podali tí, čo od počiatku boli očitými svedkami a stali sa služobníkmi slova - 3 aj ja, ktorý som všetko znova dôkladne zistil, rozhodol som sa, vznešený Teofil, napísať ti to rad-radom, 4 aby si poznal spoľahlivosť rečí, ktorým ťa vyučovali. 5 Za judského kráľa Herodesa žil kňaz Zachariáš z týždennej kňazskej triedy Abiovej; jeho manželka bola z dcér Áronových a volala sa Alžbeta. 6 Obaja boli spravodliví pred Bohom, žijúc bez úhony podľa všetkých prikázaní a ustanovení Pánových. 7 Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja pokročilí vekom. 8 Raz, keď podľa poriadku svojej triedy konal kňazskú službu pred Bohom, 9 na neho padol lós podľa obyčaje kňazského úradu, aby vošiel do chrámu Pánovho a zapálil kadidlo. 10 Všetko množstvo ľudu v hodinu kadenia modlilo sa vonku. 11 Vtedy zjavil sa mu anjel Pánov, ktorý stál z pravej strany kadivého oltára. 12 Ako ho Zachariáš uzrel, preľakol sa a zmocnila sa ho bázeň. 13 Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, lebo vypočutá bola tvoja modlitba; manželka Alžbeta porodí ti syna; dáš mu meno Ján, 14 bude ti radosťou a potešením a mnohí sa budú radovať z jeho narodenia; 15 lebo bude veľký pred Pánom; víno a opojný nápoj nebude piť a Duchom Svätým naplnený bude už od života matky. 16 Mnohých zo synov izraelských obráti k Pánovi, ich Bohu; 17 on sám pôjde vopred pred Ním v duchu a moci Eliášovej, aby srdcia otcov obrátil k synom, neposlušných k rozumnosti spravodlivých, a tak ľud hotový pripravil Pánovi. 18 I povedal Zachariáš anjelovi: Po čom to poznám? Veď som starý a moja manželka je tiež v rokoch. 19 Anjel mu odpovedal: Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom, a som poslaný hovoriť s tebou a zvestovať ti túto radostnú novinu. 20 Ajhľa, onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa to stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia svojím časom. 21 Ľud čakal na Zachariáša a čudoval sa, že je tak dlho v chráme. 22 Keď však vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; z toho poznali, že mal videnie v chráme. Lebo dával im znaky a zostal nemý. 23 Keď vyplnil dni svojej kňazskej služby, šiel domov. 24 A po tých dňoch počala Alžbeta, jeho manželka, a skrývala sa päť mesiacov, hovoriac: 25 To mi učinil Pán v dňoch, keď zhliadol (na mňa), aby ma zbavil hanby pred ľuďmi. 26 Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta 27 k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidovho; panna sa volala Mária. 28 Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! [Blahoslavená medzi ženami!] 29 Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký to pozdrav. 30 Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. 31 Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš. 32 Bude veľký, Synom Najvyššieho sa bude volať a Pán Boh Mu dá trón Jeho otca Dávida. 33 Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca. 34 A Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža! 35 Odpovedal jej anjel: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni; preto aj to, čo sväté narodí sa [z teba], bude sa volať Syn Boží. 36 Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, ktorú nazývali neplodnou, tiež počala v starobe a je už v šiestom mesiaci. 37 Lebo Bohu nič nebude nemožné. 38 Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova! A anjel odišiel od nej. 39 V tie dni vstala Mária a rýchlo sa vydala na cestu do hornatého kraja, do mesta Júdovho. 40 I vošla do domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu. 41 Keď Alžbeta počula pozdrav Máriin, nemluvniatko sa pohlo v jej živote a Duch Svätý naplnil Alžbetu. 42 I zvolala silným hlasom a povedala: Požehnaná medzi ženami a požehnaný plod tvojho života! 43 Ale ako to, že matka môjho Pána prišla ku mne? 44 Lebo, ajhľa, len čo mi zaznel v ušiach hlas tvojho pozdravu, radostne pohlo sa mi v živote nemluvniatko. 45 A blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. 46 Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána 47 a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi, 48 že zhliadol na poníženie svojej služobnice, veď, ajhľa, blahoslaviť ma budú odteraz všetky pokolenia, 49 pretože Mocný učinil so mnou veľké veci, a sväté je Jeho meno 50 a Jeho milosrdenstvo s tými, čo sa Ho boja, z pokolení na pokolenia. 51 Dokázal moc svojím ramenom, rozprášil tých, čo sa povyšovali zmýšľaním srdca; 52 mocných zhodil z trónov a povýšil ponížených, 53 lačných nasýtil dobrými vecami a bohatých prepustil naprázdno; 54 ujal sa Izraela, svojho služobníka, pamätlivý milosrdenstva, 55 ako povedal našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. 56 Mária zostala s ňou asi tri mesiace, potom sa vrátila domov. 57 Alžbete však prišiel čas, aby porodila; i porodila syna. 58 A susedia a príbuzní počujúc, že Pán zveľadil pri nej svoje milosrdenstvo, radovali sa s ňou. 59 Na ôsmy deň prišli obrezať dieťatko a chceli ho pomenovať Zachariášom, menom otcovým. 60 Ale matka odpovedala takto: Nie, bude sa volať Ján. 61 I povedali jej: Veď nemáš nikoho v rodine, kto by sa tak volal; 62 a dávali znak otcovi, ako ho chce pomenovať. 63 On si pýtal tabuľku a napísal slová: Ján je jeho meno! A divili sa všetci. 64 Hneď nato otvorili sa mu ústa, [rozviazal] jazyk, i prehovoril a velebil Boha. 65 Vtedy prišiel strach na všetkých susedov a po celom hornatom kraji judskom sa rozprávalo o všetkom tomto; 66 všetci, ktorí to počuli, vštepili si to do srdca a hovorili: Čo len bude z tohto dieťaťa? Veď aj ruka Pánova bola s ním. 67 Ale Zachariáš, jeho otec, naplnený Duchom Svätým, prorokoval hovoriac: 68 Požehnaný Pán Boh izraelský, že navštívil svoj ľud a vykúpil ho, 69 vyzdvihol nám roh spasenia v dome svojho služobníka Dávida, 70 ako hovoril ústami svojich starodávnych svätých prorokov, 71 že nás vyslobodí od našich nepriateľov a z ruky všetkých, ktorí nás nenávidia, 72 aby učinil milosrdenstvo s našimi otcami a rozpomenul sa na svoju svätú zmluvu, 73 na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že budeme vyslobodení 74 z ruky nepriateľov a bez bázne budeme Mu slúžiť 75 v svätosti a v spravodlivosti pred Jeho tvárou po všetky dni života. 76 A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou, aby si Mu pripravoval cestu 77 a učil Jeho ľud známosti spasenia, totiž, že náš Boh odpustí hriechy 78 zo svojho milosrdného srdca, s ktorým zhliadol na nás ako vychádzajúce slnko z výsosti, 79 aby svietil sediacim v tme a tôni smrti a upravil nám nohy na cestu pokoja. 80 A to dieťatko rástlo a mocnelo na duchu a bolo na púšti až do dňa svojho vystúpenia pred Izraelom.

Lk 1, 1-80

Verš 5
Za judského kráľa Herodesa žil kňaz Zachariáš z týždennej kňazskej triedy Abiovej; jeho manželka bola z dcér Áronových a volala sa Alžbeta.
1Krn 24:10 - siedmy na Hakkóca, ôsmy na Abiju,

Verš 9
na neho padol lós podľa obyčaje kňazského úradu, aby vošiel do chrámu Pánovho a zapálil kadidlo.
Heb 9:6 - Odkedy je to tak zariadené, do prvého stánku opätovne vchádzajú kňazi, ktorí konajú bohoslužbu;
Ex 30:7 - Na ňom bude Áron páliť kadidlovú obeť z vonných vecí každé ráno; keď upraví lampy, bude páliť.
Lv 16:17 - Nech niet nikoho v svätostánku, keď vstúpi do svätyne na vykonanie obradu zmierenia, pokiaľ nevyjde a nevykoná obrad zmierenia za seba, za svoj dom a za celé zhromaždenie Izraela.

Verš 13
Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, lebo vypočutá bola tvoja modlitba; manželka Alžbeta porodí ti syna; dáš mu meno Ján,
Lk 1:60 - Ale matka odpovedala takto: Nie, bude sa volať Ján.

Verš 14
bude ti radosťou a potešením a mnohí sa budú radovať z jeho narodenia;
Lk 1:58 - A susedia a príbuzní počujúc, že Pán zveľadil pri nej svoje milosrdenstvo, radovali sa s ňou.

Verš 15
lebo bude veľký pred Pánom; víno a opojný nápoj nebude piť a Duchom Svätým naplnený bude už od života matky.
Sdc 13:4 - Preto daj pozor a nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté.

Verš 16
Mnohých zo synov izraelských obráti k Pánovi, ich Bohu;
Mal 4:6 -
Mt 11:14 - Ale ak chcete prijať: on je Eliáš, ktorý má prísť.

Verš 17
on sám pôjde vopred pred Ním v duchu a moci Eliášovej, aby srdcia otcov obrátil k synom, neposlušných k rozumnosti spravodlivých, a tak ľud hotový pripravil Pánovi.
Mt 3:2 - a hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.
Mk 9:12 - Odpovedal im: Iste, najprv príde Eliáš a napraví všetko; ale prečo je napísané o Synovi človeka, že musí mnoho trpieť a že Ho za nič nebudú mať?
Mal 4:6 -

Verš 18
I povedal Zachariáš anjelovi: Po čom to poznám? Veď som starý a moja manželka je tiež v rokoch.
Gn 17:17 - Vtedy Abrahám padol na tvár, usmial sa a pomyslel si: Či sa storočnému môže niečo narodiť a či deväťdesiatročná Sára môže ešte rodiť?

Verš 25
To mi učinil Pán v dňoch, keď zhliadol (na mňa), aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.
Gn 30:23 - Ona počala, porodila syna a povedala: Boh odňal moju potupu.
Iz 4:1 - Sedem žien uchopí v ten deň jedného muža a povie: Vlastný chlieb budeme jesť, vlastným plášťom sa budeme odievať, len nech tvoje meno nosíme, odním z nás našu hanbu.

Verš 27
k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidovho; panna sa volala Mária.
Mt 1:18 - Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého.

Verš 31
Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš.
Iz 7:14 - Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.
Mt 1:21 - Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov.

Verš 32
Bude veľký, Synom Najvyššieho sa bude volať a Pán Boh Mu dá trón Jeho otca Dávida.
Iz 54:5 - Lebo tvoj Tvorca je tvojím manželom, Jeho meno je Hospodin mocností, tvoj Vykupiteľ, Svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme.
2Sam 7:12 - Keď uplynie tvoj čas, a ty si ľahneš ku svojim otcom, dám ti potomka, ktorý bude pochádzať z teba, a upevním jeho kráľovstvo.
Ž 132:11 - Hospodin prisahal vernosť Dávidovi a neodstúpi od nej: Na tvoj trón posadím jedného z plodu tvojho života.
Iz 9:7 - Pán zoslal slovo proti Jákobovi, a to padlo na Izrael;

Verš 33
Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca.
1Krn 22:10 - On postaví môjmu menu dom. On mi bude synom a ja jemu otcom; trón jeho kráľovstva nad Izraelom upevním naveky.
Ž 45:6 - Ostré sú tvoje šípy do srdca nepriateľov kráľových; národy padnú pod teba.
Ž 89:36 - Raz som prisahal na svoju svätosť, že nesklamem Dávida,
Jer 23:5 - Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine.
Dan 7:14 - Dostal moc, slávu i kráľovstvo, aby Mu slúžili všetci ľudia, národy a národnosti. Jeho vláda je večná vláda a nepominie, Jeho kráľovstvo nezanikne.
Dan 7:27 - No kráľovstvo a moc i veľkosť kráľovstva pod celým nebom budú odovzdané ľudu svätých Najvyššieho; ich kráľovstvo bude večné a všetky mocnárstva im musia slúžiť a byť poddané.
Mi 4:7 - To, čo kríva, urobím zvyškom, a to, čo je zahnané, mocným národom. Hospodin bude kraľovať nad nimi na vrchu Sion, odteraz až naveky.
Heb 1:8 - ale k Synovi: Tvoj trón, ó Bože, je naveky vekov a: žezlo spravodlivosti je žezlom Jeho kráľovstva;

Verš 37
Lebo Bohu nič nebude nemožné.
Jób 42:2 - Uznávam, že Ty všetko môžeš, a nijaký Tvoj zámer nemožno prekaziť.
Jer 32:17 - Ach, Pane, Hospodine! Ajhľa, Ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojím vystretým ramenom. Pre Teba nieto nič nemožného.
Za 8:6 - Bude to divné v týchto dňoch v očiach zvyšku tohto ľudu, bude to divné aj v mojich očiach - znie výrok Hospodina mocností.
Mt 19:26 - Ježiš sa zahľadel na nich a odpovedal: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné.
Lk 18:27 - On však riekol: Čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha.

Verš 45
A blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.
Lk 11:28 - On však riekol: Omnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho.

Verš 50
a Jeho milosrdenstvo s tými, čo sa Ho boja, z pokolení na pokolenia.
Ex 20:6 - a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.

Verš 51
Dokázal moc svojím ramenom, rozprášil tých, čo sa povyšovali zmýšľaním srdca;
Iz 51:9 - Prebuď sa, prebuď sa, obleč si silu, rameno Hospodinovo, prebuď sa ako za dní pradávnych, za starodávnych pokolení! Či si ty nerozťalo Rahaba a neprebodlo morského draka?
Iz 52:10 - Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha.
Ž 33:10 - Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí.
1Pt 5:5 - Podobne mladší, poddaní buďte starším. A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.

Verš 52
mocných zhodil z trónov a povýšil ponížených,
1Sam 2:8 - On dvíha bedára z prachu a chudobného zodvihne z blata, aby ich posadil s kniežatmi a pridelil im stolicu slávy. Lebo Hospodinove sú stĺpy zeme, a na ne položil svet.
Ž 113:6 - On sídli vysoko a hľadí dolu hlboko;

Verš 53
lačných nasýtil dobrými vecami a bohatých prepustil naprázdno;
Ž 34:10 - Bojte sa Hospodina, Jeho svätí, lebo nemajú nedostatku, čo sa Ho boja.

Verš 54
ujal sa Izraela, svojho služobníka, pamätlivý milosrdenstva,
Iz 30:18 - Hospodin čaká, aby vás omilostil, dvíha sa, aby vám prejavil milosrdenstvo; lebo Hospodin je Bohom práva; blahoslavený každý, kto Ho očakáva.
Iz 41:9 - ktorého som uchopil na konci zeme a povolal od jej hraníc, tebe som povedal: Ty si môj sluha, vyvolil som si ťa a nezavrhol;
Iz 54:5 - Lebo tvoj Tvorca je tvojím manželom, Jeho meno je Hospodin mocností, tvoj Vykupiteľ, Svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme.
Jer 31:2 - Takto vraví Hospodin: Ľud, ktorý meču unikol, našiel milosť na púšti: keď Izrael vchádzal do svojho odpočinku.
Jer 31:20 - Či mi je Efrajim nie drahým synom alebo rozkošným dieťaťom? Veď kedykoľvek hovorím proti nemu, ešte vždy sa naň rozpomínam. Preto moje vnútro planie preň, musím sa nad ním zmilovať - znie výrok Hospodinov.

Verš 55
ako povedal našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.
Gn 17:19 - Boh však riekol: Nie. Ale tvoja žena Sára ti porodí syna; dáš mu meno Izák a ja ustanovím svoju zmluvu s ním ako večnú zmluvu pre jeho potomstvo.
Gn 22:18 - A v tvojom potomstve požehnané budú všetky národy zeme, pretože si poslúchol môj hlas.
Ž 132:11 - Hospodin prisahal vernosť Dávidovi a neodstúpi od nej: Na tvoj trón posadím jedného z plodu tvojho života.

Verš 58
A susedia a príbuzní počujúc, že Pán zveľadil pri nej svoje milosrdenstvo, radovali sa s ňou.
Lk 1:14 - bude ti radosťou a potešením a mnohí sa budú radovať z jeho narodenia;

Verš 59
Na ôsmy deň prišli obrezať dieťatko a chceli ho pomenovať Zachariášom, menom otcovým.
Gn 17:12 - Nech je obrezaný každý, kto má osem dní medzi vami: každý muž z pokolenia na pokolenie. A to sluha narodený v dome, aj sluha za peniaze od cudzincov kúpený, ktorý nie je z tvojho potomstva.
Lv 12:3 - Na ôsmy deň má byť obrezaná predkožka chlapca.

Verš 60
Ale matka odpovedala takto: Nie, bude sa volať Ján.
Lk 1:13 - Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, lebo vypočutá bola tvoja modlitba; manželka Alžbeta porodí ti syna; dáš mu meno Ján,

Verš 69
vyzdvihol nám roh spasenia v dome svojho služobníka Dávida,
Ž 132:17 - A tam dám vyrásť rohu Dávidovmu, pripravím svietnik svojmu pomazanému.

Verš 70
ako hovoril ústami svojich starodávnych svätých prorokov,
Ž 72:12 - Lebo zachráni chudobného, ktorý volá, i biedneho, aj toho, komu nikto nepomáha.
Iz 40:10 - Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou, Jeho rameno zasahuje. Hľa, Jeho mzda je pri Ňom a Jeho odmena je pred Ním.
Jer 23:6 - Za jeho čias Júda dôjde spásy a Izrael žiť bude v bezpečí. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať: Hospodin - naša spravodlivosť.
Jer 30:10 - Ty sa však neboj, sluha môj Jákob, - znie výrok Hospodinov. A nestrachuj sa, Izrael, lebo, hľa, zachránim z diaľky teba i tvoje potomstvo z krajiny jeho zajatia. Navráti sa Jákob a žiť bude v pokoji, žiť bude bezstarostne, a nik ho nevyruší,
Dan 9:27 - Uzavrie pevnú zmluvu s mnohými na jeden týždeň; na pol týždňa zastaví zábitnú i pokrmovú obeť; na okraj oltára príde ohavné pustošenie až po stanovený koniec, ktorý príde a zavŕši pustošenie.

Verš 73
na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že budeme vyslobodení
Gn 22:16 - a riekol: Prisahám na seba - znie výrok Hospodinov: Pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna,
Ž 105:9 - čo s Abrahámom uzavrel, a na prísahu Izákovi,
Jer 31:33 - Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch - znie výrok Hospodinov: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.
Heb 6:13 - Lebo keď Boh dával Abrahámovi zasľúbenie, keďže nemohol prisahať na nikoho väčšieho, prisahal sám na seba
Heb 6:17 - Pretože Boh dedičom zasľúbenia čím nepochybnejšie chcel dokázať nezmeniteľnosť svojej vôle, zaručil to prísahou,

Verš 74
z ruky nepriateľov a bez bázne budeme Mu slúžiť
Heb 9:14 - o čo viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha samého seba obetoval Bohu v bezvadnú obeť, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu.

Verš 75
v svätosti a v spravodlivosti pred Jeho tvárou po všetky dni života.
1Pt 1:15 - ale ako svätý je Ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní.

Verš 76
A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou, aby si Mu pripravoval cestu
Lk 1:17 - on sám pôjde vopred pred Ním v duchu a moci Eliášovej, aby srdcia otcov obrátil k synom, neposlušných k rozumnosti spravodlivých, a tak ľud hotový pripravil Pánovi.
Mal 4:5 -

Verš 77
a učil Jeho ľud známosti spasenia, totiž, že náš Boh odpustí hriechy
Lk 3:3 - Ján chodil po celom okolí jordánskom a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov,

Verš 78
zo svojho milosrdného srdca, s ktorým zhliadol na nás ako vychádzajúce slnko z výsosti,
Mal 4:2 -

Verš 79
aby svietil sediacim v tme a tôni smrti a upravil nám nohy na cestu pokoja.
Iz 9:2 - Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť.
Iz 42:7 - aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňov zo žalára a z väzenia tých, čo sedia v tme.
Iz 43:8 - Vyveď národ slepý, hoci má oči, i hluchý, hoci majú uši!
Iz 49:9 - aby si povedal sputnaným: Vyjdite! a tým, čo sú v tme: Zjavte sa! Budú pásť popri cestách a ich pastvy budú na všetkých holinách.
Iz 60:1 - Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou.

Verš 80
A to dieťatko rástlo a mocnelo na duchu a bolo na púšti až do dňa svojho vystúpenia pred Izraelom.
Lk 2:40 - Dieťatko však rástlo a mocnelo, plné múdrosti, a milosť Božia spočívala na Ňom.

Lk 1,1-4 - Teofil bol dajaký popredný muž, o ktorom sa hovorí aj v Sk 1, 1. Tento predhovor nám jasne poukazuje na to, že evanjelium nie je dajakým ľudovým rozprávaním, ale dielom doloženým vierohodnými svedectvami.

Lk 1,5 - Dávid pri novom zriadení starozákonnej bohoslužby zadelil kňazov do 24 tried. Každá trieda konala týždenne službu v chráme. Lósom sa rozhodlo, kto akú službu má vo svojej triede konať. Jeden z kňazov denne vchádzal ráno i večer ku kadidlovému oltáru pred Svätyňou svätých a tam pálil kadidlo.

Lk 1,25 - Radosť Alžbety bola veľká. Neplodnosť totiž bola v očiach Židov veľkou hanbou, ba Božím trestom.

Lk 1,26 - "V šiestom mesiaci" - od počatia Jána Krstiteľa.

Lk 1,27 - "Zasnúbenej" - o zásnubách pozri poznámku pri Mt 1, 18.

Lk 1,28 - "Zdravas'" doslovne "Raduj sa".

Lk 1,34-35 - Z týchto veršov sa dá usudzovať, že Panna Mária mala sľub trvalej čistoty a panenstva. Preto teraz nerozumie, že Boh chce, aby bola matkou. Anjel jej vysvetlí, že počatie bude dielom Svätého Ducha. Bude aj pannou, aj matkou. Tretie evanjelium dosť často uvádza činnosť Svätého Ducha (1, 15; 1, 35; 1, 41; 1, 67; 2, 25; 2, 26; 2,27; 3, 16. 22; 4, 1; 10, 21; 12, 12; 24, 49). Teda Panna Mária nežila manželsky s Jozefom, hoci bola jeho zákonitou manželkou. Jozef pravdepodobne vedel o tomto jej záväzku, a preto žili spolu ako brat a sestra.

Lk 1,39 - Mesto medzi vrchmi v blízkosti Jeruzalema, kde býval Zachariáš so svojou manželkou, je podľa tradície dnešné Ain Karim vo vzdialenosti asi 6 km na západ od Jeruzalema. Z Galiley to bola asi štvordňová cesta.

Lk 1,46-55 - Máriin chválospev Magnifikat je básnická skladba žalmového druhu, celá preniknutá myšlienkami zo žalmov a z iných starozákonných spisov. Mária ďakuje Bohu a chváli ho za jeho veľké činy, ktoré spôsobil v jej živote (46-50), ďalej hovorí o tom, ako veľkolepo si Boh počína pri riadení osudov celého ľudstva (51-53) a napokon o jeho vernosti a o prisľúbeniach vyvolenému ľudu (54-55).

Lk 1,59 - Na ôsmy deň po narodení bol Ján podrobený obradu obriezky, ktorý znamenal prijatie do zmluvy. Vtedy dali dieťaťu aj meno, čo bolo spojené s rodinnou slávnosťou.

Lk 1,67-80 - Aj Zachariášov chválospev Benediktus je skladba žalmového rázu, oslavujúca príchod Mesiáša-Spasiteľa z Dávidovho rodu (68-75) a povolanie Zachariášovho syna za jeho predchodcu (76-79). "Prorokovať" v Písme znamená vo všeobecnosti hovoriť z Božieho vnuknutia; v užšom zmysle slova aj predpovedať.