výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Rim 1, 1-32

1 Pavel, služobník Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený zvestovať evanjelium Božie - 2 zasľúbené (Bohom) v Písmach svätých ústami Jeho prorokov 3 o Jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil z potomstva Dávidovho, 4 ktorý je podľa Ducha svätosti ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží Syn s mocou - o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi; 5 skrze Neho sme prijali milosť a apoštolstvo, aby sme pre Jeho meno privádzali k poslušnosti vo viere všetky národy, 6 medzi ktorými ste aj vy, povolaní Ježiša Krista. 7 Všetkým od Boha milovaným, povolaným svätým v Ríme: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista! 8 Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, že sa o vašej viere hovorí po celom svete. 9 Veď Boh, ktorému slúžim svojím duchom zvesťou evanjelia Jeho Syna, je mi svedkom, ako neprestajne spomínam na vás 10 vo všetkých svojich modlitbách a prosím, či by sa mi konečne z vôle Božej nepodarilo prísť k vám. 11 Lebo veľmi túžim vidieť vás, aby som vám na utvrdenie udelil nejaký duchovný dar, 12 to jest: aby sme sa navzájom povzbudili svojou obapolnou vierou, vašou i mojou. 13 A nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že som už často pomýšľal prísť k vám, aby som aj medzi vami mal nejaké ovocie ako aj medzi ostatnými národmi, ale až doteraz sa mi to prekazilo. 14 Dlžníkom som Grékom aj Negrékom, múdrym aj nerozumným, 15 a tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. 16 Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. 17 Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť. 18 Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde, 19 lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu; veď sám Boh im to zjavil. 20 Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, takže nemajú ospravedlnenie, 21 že hoci poznali Boha, neoslavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. 22 Vydávali sa za múdrych a stali sa bláznami, 23 zameniac slávu nepominuteľného Boha za podobnosť obrazu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. 24 Preto ich Boh so žiadosťami ich sŕdc vydal nečistote, aby si medzi sebou zneucťovali svoje telá, 25 všetci tí, čo pravdu Božiu zamenili za lož, uctievali stvorené veci a im slúžili namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky. Amen. 26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam, veď ich ženy zamenili prirodzený styk s mužmi za protiprirodzený, 27 a podobne aj mužovia zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa vášňou medzi sebou: mužovia s mužmi páchali hanebnosť a za svoje poblúdenie sami na sebe niesli odplatu, akú si zaslúžili. 28 A keďže nepokladali za hodné zachovať si poznanie Boha, vydal ich Boh prevrátenému zmýšľaniu, aby páchali, čo sa nesluší: 29 naplnení všetkou neprávosťou [smilstvom], zlosťou, lakomstvom, zlobou, plní závisti, vraždy, sváru, ľsti, zlomyseľnosti; utŕhači, 30 ohovárači, nenávistníci Boha, pyšní, spupní, chvastaví, výmyselníci zla, neposlušní rodičom, 31 nerozumní, vierolomní, neláskaví, nemilosrdní. 32 Poznali síce právny poriadok Boží, že tí, čo pášu takéto veci, zasluhujú si smrť, a predsa nielen sami ich robia, ale aj schvaľujú, keď ich pášu iní.

Rim 1, 1-32

Verš 32
Poznali síce právny poriadok Boží, že tí, čo pášu takéto veci, zasluhujú si smrť, a predsa nielen sami ich robia, ale aj schvaľujú, keď ich pášu iní.
Oz 7:3 - Svojou nešľachetnosťou obveseľujú kráľa a svojou lžou kniežatá.

Verš 1
Pavel, služobník Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený zvestovať evanjelium Božie -
Sk 9:15 - Riekol mu Pán: Len choď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby niesol moje meno pred pohanov, aj pred kráľov a pred synov izraelských.
Sk 13:2 - Keď raz slúžili Pánovi a postili sa, riekol Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Saula pre prácu, do ktorej som ich povolal.
Gal 1:15 - Ale keď Tomu, ktorý ma od života matky vyvolil a milostivo povolal,

Verš 2
zasľúbené (Bohom) v Písmach svätých ústami Jeho prorokov
Gn 3:15 - Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu.
Gn 22:18 - A v tvojom potomstve požehnané budú všetky národy zeme, pretože si poslúchol môj hlas.
Gn 26:4 - Rozmnožím tvoje potomstvo ako nebeské hviezdy; tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny a požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme,
Gn 49:10 - Nevzdiali sa berla od Júdu ani veliteľské žezlo od jeho nôh, dokiaľ mu nepríde panovník, ktorého národy budú poslúchať.
Dt 18:15 - Hospodin, tvoj Boh, vzbudí ti proroka, ako som ja, z tvojho prostredia, spomedzi tvojich bratov; toho poslúchajte -
2Sam 7:12 - Keď uplynie tvoj čas, a ty si ľahneš ku svojim otcom, dám ti potomka, ktorý bude pochádzať z teba, a upevním jeho kráľovstvo.
Ž 132:11 - Hospodin prisahal vernosť Dávidovi a neodstúpi od nej: Na tvoj trón posadím jedného z plodu tvojho života.
Iz 4:2 - V ten deň bude výhonok Hospodinov ozdobou a slávou a ovocie krajiny bude pýchou a okrasou pre tých, čo budú zachránení v Izraeli.
Iz 7:14 - Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.
Iz 9:6 - Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.
Iz 40:10 - Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou, Jeho rameno zasahuje. Hľa, Jeho mzda je pri Ňom a Jeho odmena je pred Ním.
Jer 23:5 - Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine.
Jer 33:14 - Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď splním dobré zasľúbenie, ktoré som dal domu Izraela a domu Júdovmu.
Ez 34:23 - Určím nad nimi jedného pastiera, a ten ich bude pásť: svojho služobníka Dávida. On ich bude pásť a on im bude pastierom.
Ez 37:24 - Môj služobník Dávid bude kráľom nad nimi a jediným pastierom pre všetkých; budú chodiť podľa mojich nariadení, zachovávať moje ustanovenia a plniť ich.
Dan 9:24 - Sedemdesiat týždňov je určených pre Tvoj ľud a pre Tvoje sväté mesto na ukončenie priestupku, na skoncovanie s hriechom a na zmierenie viny, na privedenie večnej spravodlivosti, na zapečatenie videnia i proroka a na pomazanie veľsvätyne.
Mi 7:20 - Ty preukážeš vernosť Jákobovi a Abrahámovi milosť, ako si prisahal našim otcom od dávnych čias.

Verš 3
o Jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil z potomstva Dávidovho,
Mt 1:1 - Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho:
Lk 1:32 - Bude veľký, Synom Najvyššieho sa bude volať a Pán Boh Mu dá trón Jeho otca Dávida.
Sk 2:30 - Ale keďže bol prorok a vedel, čo mu Boh pod prísahou sľúbil, totiž, že z jeho potomstva posadí na jeho trón,
Sk 13:23 - A z jeho potomstva, ako bol zasľúbil, vyviedol Boh Izraelovi Spasiteľa Ježiša,
2Tim 2:8 - Ježiša Krista, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych (a) je z Dávidovho potomstva, zachovávaj v pamäti podľa môjho evanjelia,

Verš 4
ktorý je podľa Ducha svätosti ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží Syn s mocou - o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi;
Iz 9:6 - Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.
Iz 44:6 - Takto vraví Hospodin, kráľ Izraela a jeho Vykupiteľ, Hospodin mocností: Ja som prvý, ja som i posledný, okrem mňa nieto Boha.
Iz 54:5 - Lebo tvoj Tvorca je tvojím manželom, Jeho meno je Hospodin mocností, tvoj Vykupiteľ, Svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme.
Jn 2:19 - Odpovedal im: Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.
Rim 9:5 - ich sú otcovia a z nich je Kristus podľa tela, Boh nad všetkým, požehnaný naveky. Amen.
1Jn 5:20 - Avšak vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám rozum, aby sme poznali toho Pravého; a my sme v tom Pravom, v Jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život.

Verš 7
Všetkým od Boha milovaným, povolaným svätým v Ríme: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!
1Kor 1:2 - cirkevnému zboru Božiemu v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým, so všetkými, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás.
Ef 1:1 - Pavel, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi.

Verš 9
Veď Boh, ktorému slúžim svojím duchom zvesťou evanjelia Jeho Syna, je mi svedkom, ako neprestajne spomínam na vás
Rim 9:1 - Pravdu hovorím v Kristovi, neklamem! Svedkom je mi moje svedomie v Duchu Svätom,
2Kor 1:23 - Boha volám za svedka svojej duše, že len zo šetrnosti k vám neprišiel som ešte do Korintu.
2Kor 11:31 - Boh a Otec Pána Ježiša, požehnaný naveky, vie, že neklamem.
Gal 1:20 - Boh mi je svedkom, že neklamem, čo vám píšem.
Flp 1:8 - Lebo Boh mi je svedok, ako túžim po vás všetkých láskou Ježiša Krista.
1Sol 2:5 - Veď, ako viete, ani sme vám nikdy nelichotili v reči, ani - Boh je svedok! - nechceli sme lakome získať niečo pre seba,
2Tim 1:3 - Ďakujem Bohu, ktorému s čistým svedomím slúžim v šľapajach predkov, keď sa neprestajne rozpomínam na teba v modlitbách, vo dne aj v noci -

Verš 10
vo všetkých svojich modlitbách a prosím, či by sa mi konečne z vôle Božej nepodarilo prísť k vám.
Rim 15:23 - Teraz však, keď v týchto krajoch už niet pre mňa pole práce, a od dlhých rokov prechovávam túžbu prísť k vám,
Rim 15:32 - aby som tak s radosťou prišiel k vám, ak bude vôľa Božia, a odpočinul si s vami.

Verš 11
Lebo veľmi túžim vidieť vás, aby som vám na utvrdenie udelil nejaký duchovný dar,
1Sol 3:10 - Vo dne v noci snažne prosíme, aby sme vás videli tvárou v tvár a napravili nedostatky vašej viery.
Rim 15:29 - A viem, že keď prídem k vám, prídem s plnosťou požehnania [evanjelia] Kristovho.

Verš 13
A nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že som už často pomýšľal prísť k vám, aby som aj medzi vami mal nejaké ovocie ako aj medzi ostatnými národmi, ale až doteraz sa mi to prekazilo.
1Sol 2:18 - Preto sme chceli prísť k vám, ja, Pavel, opätovne, ale satan nám to prekazil.

Verš 14
Dlžníkom som Grékom aj Negrékom, múdrym aj nerozumným,
1Kor 9:16 - Lebo keď kážem evanjelium, to nie je chválou pre mňa, to je moja povinnosť; beda by mi bolo, keby som nekázal evanjelium.

Verš 16
Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi.
Ž 40:9 - Rád splním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím.
2Tim 1:8 - Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protivenstvá za evanjelium.
1Kor 1:18 - Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.
1Kor 15:2 - a skrze ktoré aj dosahujete spasenie, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili.

Verš 17
Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť.
Rim 3:21 - Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci,
Flp 3:9 - a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, (založenú) na viere,
Hab 2:4 - Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!
Jn 3:36 - Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.
Gal 3:11 - Že zo zákona nikto nebýva ospravedlnený u Boha, je zjavné, pretože spravodlivý bude žiť z viery.
Heb 10:38 - Môj spravodlivý bude žiť z viery, ak sa však zbabelo utiahol, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie.

Verš 19
lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu; veď sám Boh im to zjavil.
Sk 14:17 - hoci sa aj nenechal bez osvedčenia, ale činil dobre, dával vám z neba dažde a úrodné časy a naplňoval vás pokrmom a potešením.

Verš 20
Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, takže nemajú ospravedlnenie,
Ž 19:1 - Pre hudobný prednes. Žalm Dávidov.

Verš 21
že hoci poznali Boha, neoslavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo.
Dt 28:28 - Hospodin ťa bude biť šialenstvom, slepotou a pomätenosťou mysle.

Verš 23
zameniac slávu nepominuteľného Boha za podobnosť obrazu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov.
2Kr 17:29 - Ale každý národ si zhotovil svojich vlastných bohov a uložil ich do domov na výšinách, ktoré urobili Samaritáni; každý národ vo svojich mestách, v ktorých býval.

Verš 26
Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam, veď ich ženy zamenili prirodzený styk s mužmi za protiprirodzený,
Lv 18:22 - S mužom nesmieš obcovať, ako sa obcuje so ženou; bola by to ohavnosť.

Rim 1,1 - Pavol viackrát v listoch zdôrazňuje, že je "povolaný" apoštol, t. j. nie z vlastnej vôle, ale od samého Boha, tak ako ostatní apoštoli, a že je s nimi vo všetkom rovnoprávny. Lebo protivníci zlomyseľne podrývali jeho autoritu u veriacich.

Rim 1,3 - "Podľa tela", t. j. podľa ľudskej prirodzenosti. Kristus ako Boží Syn sa vo svojej moci ukázal po svojom zmŕtvychvstaní.

Rim 1,7 - Veriacich nazýva svätými. Kresťania sú totiž svätým, vyvoleným Božím ľudom.

Rim 1,14 - "Barbarmi" sa rozumejú tie národy, ktoré neprijali grécku kultúru.

Rim 1,16 - Nositeľmi starozákonného zjavenia boli Židia, a preto aj evanjelium sa malo hlásať najprv im a potom pohanom ("Grékom").

Rim 1,17 - Hab 2, 4. Božia spravodlivosť znamená Božiu dobrotu, ktorou chce Boh spasiť ľudí. Nevyhnutnou a jedinou podmienkou prijatia spásy je viera. "Z viery pre vieru" sa vysvetľuje rôzne: môže znamenať z viery Starého zákona k viere Nového zákona; vieru vo fakty i vieru v prísľuby budúcich vecí; nepochybne nezdôrazňuje iba nevyhnutnosť samej viery, ale aj jej rozvíjanie.

Rim 1,20 - Klasický text o možnosti poznať božskú bytosť zo stvorených vecí (porov. Múd 13, 1–9). Boh je neviditeľný, ale ľudský rozum má možnosť poznať ho ako príčinu i cieľ všetkého stvorenstva. V každej stvorenej bytosti môžeme akoby v zrkadle zachytiť odraz jej pôvodcu a stvoriteľa, a tak nepriamo, zdravým usudzovaním poznať jestvovanie Boha a do istej miery aj jeho vlastnosti.

Rim 1,23 - Porov. Ž 106, 20.

Rim 1,24-32 - Odpadnutie od Boha má vždy za následok rastúci mravný úpadok a rozklad ľudskej spoločnosti. "Boh ich vydal", to jest dopustil.

Rim 1,32 - Zloba tých, ktorí aj iných povzbudzujú na zlo a schvaľujú ich zlé skutky, je, prirodzene tým väčšia.