výhody registrácie

2. list Korintským

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Kor 1, 1-24

1 Pavel, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timoteos cirkvi Božej v Korinte a všetkým svätým v celej Acháji. 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista! 3 Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, 4 ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. 5 Veď ako sa množia naše utrpenia pre Krista, tak sa rozmnožuje aj naše potešenie skrze Krista; 6 či sme totiž súžení (súžení sme) na vaše potešenie a spasenie, či sa nám dostáva útechy, (aj to) je na vaše potešenie, ktoré pôsobí, že trpezlivo znášate tie isté utrpenia, aké aj my znášame. 7 A naša nádej pre vás je pevná, lebo vieme, že ako máte účasť v utrpeniach, tak aj v potešení. 8 Nechceme totiž, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, že sme nad mieru, nad (svoju) silu boli preťažení, takže sme si zúfali aj nad životom. 9 Veď my sami sme už vypovedali nad sebou výrok smrti, aby sme nedúfali v samých seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych. 10 On nás z takej smrti vytrhol a vytŕha, a dúfame v Neho, že nás ešte aj bude zachraňovať, 11 keď aj vy pomáhate modlitbou za nás, aby za milosť, ktorej sa nám na príhovor mnohých dostáva, mnohí za nás ďakovali. 12 Lebo toto je naša chvála: svedectvo vlastného svedomia, že sme sa na svete a najmä medzi vami žili v svätosti a čistote Božej, nie v telesnej múdrosti, ale v Božej milosti. 13 Lebo nič iné vám nepíšeme, ako čo čítate, ale aj poznáte, a dúfam, až do konca poznávať budete, 14 ako ste nás čiastočne už aj poznali, že sme vaša pýcha ako aj vy naša v deň nášho Pána Ježiša. 15 V tejto dôvere chcel som už skôr prísť k vám, aby sa vám druhý raz dostala milosť, 16 a cez vás prejsť do Macedónie a z Macedónie vrátiť sa zase k vám, aby ste ma odprevadili do Judska. 17 Keď som to chcel, či som konal azda ľahkomyseľne? Alebo keď sa rozhodujem, či sa rozhodujem podľa tela, takže: áno, áno, znamená u mňa aj: nie, nie? 18 Avšak ako je verný Boh, naša reč k vám nie je: aj áno, aj nie. 19 Lebo Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorého sme vám aj ja aj Silvanos a Timoteos zvestovali medzi vami, nebol aj áno, aj nie, ale v Ňom sa uskutočnilo áno. 20 Veď koľkokoľvek je zasľúbení Božích, v Ňom sú všetky; áno; preto v Ňom je aj amen na slávu Bohu skrze nás. 21 Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Krista; On nás aj pomazal, 22 On nás aj zapečatil a dal nám do sŕdc závdavok Ducha. 23 Boha volám za svedka svojej duše, že len zo šetrnosti k vám neprišiel som ešte do Korintu. 24 Niežeby sme panovali nad vašou vierou, ale sme spolupracovníci vašej radosti; veď vierou stojíte.

2Kor 1, 1-24

Verš 1
Pavel, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timoteos cirkvi Božej v Korinte a všetkým svätým v celej Acháji.
Flp 1:1 - Pavel a Timoteos, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi vo Filipis, aj biskupom a diakonom.

Verš 2
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!
Rim 1:7 - Všetkým od Boha milovaným, povolaným svätým v Ríme: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!
1Kor 1:3 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
Ef 1:2 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
1Pt 1:2 - a ktorých Boh Otec vopred poznal, Duch posvätil, aby boli poslušní a skropení krvou Ježiša Krista. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami!

Verš 3
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia,
Ef 1:3 - Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním.
1Pt 1:3 - Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej:

Verš 4
ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení.
2Kor 7:6 - Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás príchodom Títovým.

Verš 5
Veď ako sa množia naše utrpenia pre Krista, tak sa rozmnožuje aj naše potešenie skrze Krista;
Ž 34:19 - Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha.
Ž 94:19 - Keď množstvo starostí ma tlačí, ukájajú mi dušu Tvoje útechy.

Verš 6
či sme totiž súžení (súžení sme) na vaše potešenie a spasenie, či sa nám dostáva útechy, (aj to) je na vaše potešenie, ktoré pôsobí, že trpezlivo znášate tie isté utrpenia, aké aj my znášame.
2Kor 4:17 - Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy,

Verš 8
Nechceme totiž, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, že sme nad mieru, nad (svoju) silu boli preťažení, takže sme si zúfali aj nad životom.
Sk 19:23 - V ten čas strhla sa nemalá vzbura pre to učenie.

Verš 9
Veď my sami sme už vypovedali nad sebou výrok smrti, aby sme nedúfali v samých seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych.
Jer 17:5 - Takto vraví Hospodin: Prekliaty je muž, ktorý dúfa v človeka a telo robí svojou oporou, ale jeho srdce sa odvracia od Hospodina.
Jer 17:7 - Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin.

Verš 10
On nás z takej smrti vytrhol a vytŕha, a dúfame v Neho, že nás ešte aj bude zachraňovať,
1Kor 15:31 - Každý deň umieram, ako že ste vy, bratia, moja chvála v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Verš 11
keď aj vy pomáhate modlitbou za nás, aby za milosť, ktorej sa nám na príhovor mnohých dostáva, mnohí za nás ďakovali.
Rim 15:30 - Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha: spolu so mnou zápaste o mňa pred Bohom v modlitbách,
Flp 1:19 - Veď viem, že mi to (všetko) poslúži na spasenie pre vaše modlitby a pomocou Ducha Ježiša Krista,
2Kor 4:15 - Veď všetko toto deje sa pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožila vďačnosť čím viacerých na slávu Božiu.

Verš 14
ako ste nás čiastočne už aj poznali, že sme vaša pýcha ako aj vy naša v deň nášho Pána Ježiša.
Flp 2:16 - Zachovávajte slovo života, aby mi bolo chválou v deň Kristov, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa nadarmo.
1Sol 2:19 - Veď kto je naša nádej alebo radosť alebo veniec chvály pred naším Pánom Ježišom pri Jeho príchode, ak nie aj vy?

Verš 15
V tejto dôvere chcel som už skôr prísť k vám, aby sa vám druhý raz dostala milosť,
1Kor 16:5 - Prídem k vám, keď prejdem Macedóniu, lebo Macedóniou (len) prejdem,

Verš 18
Avšak ako je verný Boh, naša reč k vám nie je: aj áno, aj nie.
Mt 5:37 - Ale nech je vaša reč: áno - áno; nie - nie; lebo čo je nad to, je od zlého.
Jak 5:12 - A predovšetkým, bratia moji, neprisahajte: ani na nebo, ani na zem, ani akoukoľvek inou prísahou. Ale vaše áno nech je áno, a nie (nech je) nie, aby ste neprepadli súdu.

Verš 22
On nás aj zapečatil a dal nám do sŕdc závdavok Ducha.
Rim 8:16 - A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti.
2Kor 5:5 - A Ten, kto nás na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal závdavok Ducha.
Ef 1:13 - V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy - evanjelium o svojej spáse - a uverili ste v Neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým,
Ef 4:30 - Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia.

Verš 23
Boha volám za svedka svojej duše, že len zo šetrnosti k vám neprišiel som ešte do Korintu.
Rim 1:9 - Veď Boh, ktorému slúžim svojím duchom zvesťou evanjelia Jeho Syna, je mi svedkom, ako neprestajne spomínam na vás
Rim 9:1 - Pravdu hovorím v Kristovi, neklamem! Svedkom je mi moje svedomie v Duchu Svätom,
2Kor 11:31 - Boh a Otec Pána Ježiša, požehnaný naveky, vie, že neklamem.
Gal 1:20 - Boh mi je svedkom, že neklamem, čo vám píšem.
Flp 1:8 - Lebo Boh mi je svedok, ako túžim po vás všetkých láskou Ježiša Krista.
1Sol 2:5 - Veď, ako viete, ani sme vám nikdy nelichotili v reči, ani - Boh je svedok! - nechceli sme lakome získať niečo pre seba,
1Tim 5:21 - Zaprisahávam ťa pred Bohom a pred Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi, aby si to zachovával bez predsudku a nič nerobil z náklonnosti voči niekomu.
2Tim 4:1 - Pred Bohom a pred Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕtvych, zaväzujem ťa na Jeho zjavenie a kráľovstvo:

Verš 24
Niežeby sme panovali nad vašou vierou, ale sme spolupracovníci vašej radosti; veď vierou stojíte.
1Pt 5:3 - Ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu,

2Kor 1,3 - Odvoláva sa na list, ktorý sa stratil. Podobne aj v 4. a 9. verši.

2Kor 1,6 - Človek, ktorý sa dopustil neuváženého činu. Bližšie o tom nič nevieme.

2Kor 1,8 - Nevieme presne, o aké súženie ide. Pavol azda myslí na ťažkosti v Efeze (1 Kor 15, 32) alebo na úklady zo strany Židov?

2Kor 1,13 - Pavol sa bráni pred obvineniami svojich protivníkov z dvojtvárnosti a nejasného postoja.

2Kor 1,13 - Pavol mal dohovorené stretnutie s Títom v Troade. Mal mu doniesť správy o Korinťanoch. Keď tam Títa nenašiel, vybral sa sám do Macedónska, aby sa s ním čím skôr mohol stretnúť. Vidieť, ako Pavol mal veľmi rád veriacich v Korinte.

2Kor 1,14 - V staroveku sa v triumfálnom pochode nieslo pred víťazom kadidlo. Kresťania svojím životom šíria vôňu kadidla, ktoré ohlasuje víťazstvo Krista.

2Kor 1,15 - Korinťania majú každú Pavlovu návštevu u nich považovať za milosť.

2Kor 1,16 - Plán svojej cesty, ktorú si vyznačil v 1 Kor 16, 5–6, musel zmeniť, aby Korinťanov nemusel zarmútiť (porov. 1, 23; 2, 1).

2Kor 1,16 - To znamená: kto je schopný bez zvláštnej Božej pomoci splniť takéto poslanie?

2Kor 1,21-22 - Krstom sme dostali vnútorný nezmazateľný znak, že patríme Kristovi. To všetko sa zavŕši v nebi, ale už tu na zemi máme o tom záruku – záloh v tom, že nám bol daný Duch Svätý.