výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Am 1, 1-15

1 Slová Ámosa, jedného z chovateľov oviec v Tekóe, ktoré prijal vo videní o Izraeli za čias judského kráľa Uziju a za čias izraelského kráľa Járobeáma, syna Jóášovho, dva roky pred zemetrasením. 2 I povedal: Hospodin hromží zo Siona a ozýva sa z Jeruzalema; nivy pastierov vädnú, vrchol Karmelu usychá. 3 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Damasku - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože mlátili Gileád železnými cepmi. 4 Zošlem oheň na dom Chazáélov, ten strávi paláce Benhadada. 5 Rozlámem závoru Damasku, vyhubím obyvateľov z údolia Áven a držiteľa žezla Bét-Édenu, do zajatia v Kíre pôjde sýrsky národ - hovorí Hospodin. 6 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Gazy - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože všetkých odvliekli do zajatia, aby ich vydali napospas Edómu. 7 Zošlem oheň na hradby Gazy, ten strávi jej paláce. 8 Vyhubím obyvateľov Ašdódu a držiteľa žezla Aškalónu, siahnem rukou na Ekrón a zhynie zvyšok Filištíncov - hovorí Hospodin, Pán. 9 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Týru - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože vydali všetkých napospas Edómu a nepamätali na bratskú zmluvu. 10 Zošlem oheň na hradby Týru, ten strávi jeho paláce. 11 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Edómu - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože mečom stíhal svojho brata a súcit v sebe udusil. Vo svojom hneve neprestajne zúril a svoju zlosť udržiaval naveky. 12 Zošlem oheň na Téman, ten strávi paláce Bocry. 13 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Ammóncov - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože párali tehotné ženy Gileádu, aby rozšírili územie. 14 Zapálim oheň na hradbách Rabby, ten strávi jej paláce - za bojového pokriku v deň bitky, za búrky v deň povíchrice. 15 Ich kráľ pôjde do zajatia spolu so svojimi kniežatami - hovorí Hospodin.

Am 1, 1-15

Verš 1
Slová Ámosa, jedného z chovateľov oviec v Tekóe, ktoré prijal vo videní o Izraeli za čias judského kráľa Uziju a za čias izraelského kráľa Járobeáma, syna Jóášovho, dva roky pred zemetrasením.
Za 14:5 - Budete odtiaľ utekať údolím mojich vrchov, pretože údolie bude siahať až k Ácalu. Budete utekať, ako ste utekali pred zemetrasením za čias judského kráľa Uziju. Vtedy príde Hospodin, môj Boh, a všetci svätí s Ním.

Verš 2
I povedal: Hospodin hromží zo Siona a ozýva sa z Jeruzalema; nivy pastierov vädnú, vrchol Karmelu usychá.
Jer 25:30 - Ty im však prorokuj všetky tieto slová a povedz im: Hospodin zahromží z výsosti, zahrmí zo svojho svätého príbytku. Mohutne zareve nad svojou nivou, rozkričí sa ako lisovači hrozna na všetkých obyvateľov zeme.
Joe 3:16 -

Verš 5
Rozlámem závoru Damasku, vyhubím obyvateľov z údolia Áven a držiteľa žezla Bét-Édenu, do zajatia v Kíre pôjde sýrsky národ - hovorí Hospodin.
Jer 17:1 - Hriech Júdov je napísaný železným rydlom, vyrytý diamantovým hrotom na tabuľu ich srdca a na rohy ich oltárov,
Jer 49:23 - O Damasku. Na hanbu vyšiel Chamat i Arpád, lebo zlú správu počuli, srdce sa im zmieta starosťou, nevie sa upokojiť.
2Kr 16:9 - Asýrsky kráľ ho poslúchol. Asýrsky kráľ vytiahol proti Damasku, zabral ho a odviedol do zajatia do Kíru. Recína usmrtil.

Verš 6
Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Gazy - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože všetkých odvliekli do zajatia, aby ich vydali napospas Edómu.
2Krn 21:16 - A Hospodin popudil proti Jórámovi ducha Filištíncov a Arabov, bývajúcich vedľa Kúšijcov.
2Krn 28:18 - Filištínci zase vydrancovali mestá na Nížine a i v judskom Negebe a zabrali Bét-Šemeš, Ajalón, Gedérót a Sócho s príslušnými dedinami, Timnu s príslušnými dedinami, Gimzó s príslušnými dedinami a usadili sa tam.

Am 1,1 - O Amosovi a o kráľoch v tomto verši spomínaných pozri úvod. Zemetrasenie, o ktorom je tu reč, muselo byť veľmi pamätné, keď ho ešte aj o niekoľko storočí spomína prorok Zachariáš (14,5).

Am 1,2 - Začiatok verša je citát z Joel 4,16 (Vulg 3,16). O Karmeli pozri 1 Kr 18,19.

Am 1,3 - Damask bol hlavným mestom Aramejska (Sýrie). Ukrutnosť Aramejčanov k obyvateľom Galaádu sa spomína v 2 Kr 10,32 a 13,7. O mláťačke pozri pozn. k Iz 28,27.

Am 1,5 - Bet Eden bola sýrska provincia; asýrske pamiatky ju volajú Bít-Adini. Jej poloha nie je presne známa. – Ten, čo drží žezlo, je panovník. – Poloha Kíru je neznáma, porov. Iz 22,6; Am 9,7.

Am 1,6-8 - O tomto zločine Filištíncov pozri pozn. k Joel 4,4–8. (Vulg 3,3 n.). Gaza, Azot, Askalon a Akaron boli hlavné mestá filištínskych kniežatstiev. Get, hlavné mesto piateho kniežatstva, sa tu nespomína. – Prorok zakaždým zdôrazňuje, že Božie výroky sú neodvolateľné.

Am 1,9 - Aj Týrčanom sa vyčíta, že predávali Izraelitov za otrokov Edomčanom a zabudli na priateľstvo, ktoré Izraelitov za časov Dávida a Šalamúna viazalo k Týrčanom, porov. 2 Sam 5,11; 1 Kr 5, 15; 9,11.

Am 1,11 - Edomčania boli bratským národom Izraelitov, pretože pochádzali od Jakubovho brata Ezaua. – O Temane pozri pozn. k Jer 49,7; o Bozre pozn. k Iz 34,6.

Am 1,13 - O podobných ukrutnostiach pozri 2 Kr 8,12; 15,16.

Am 1,14 - O Rabe pozri pozn. k Jer 49,2.