výhody registrácie

Kniha proroka Haggea

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Hag 1, 1-15

1 V druhom roku kráľa Dária, v šiestom mesiaci, v prvý deň mesiaca prostredníctvom proroka Aggea zaznelo Hospodinovo slovo judskému miestodržiteľovi Zerubábelovi, synovi Šealtiélovmu, a veľkňazovi Józuovi, synovi Jócádakovmu: 2 Takto hovorí Hospodin mocností: Tento ľud vraví: Ešte neprišiel čas stavať dom Hospodinov. 3 Potom zaznelo slovo Hospodinovo prostredníctvom proroka Aggea takto: 4 Vám už nastal čas bývať v obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách? 5 Teraz však takto hovorí Hospodin mocností: Povážte, ako sa vám vodí. 6 Sejete mnoho, a zvážate málo; jete, a nenasycujete sa; pijete, ale nemáte dosť; obliekate sa, a nezohrejete sa; kto dostáva mzdu, dáva ju do deravého mešca. 7 Takto hovorí Hospodin mocností: Povážte, ako sa vám vodí. 8 Vystúpte do hôr, dovezte drevo a stavajte dom; obľúbim si ho a budem oslávený, hovorí Hospodin. 9 Očakávali ste mnoho, a je z toho málo; keď ste to doviezli domov, ja som to odfúkol. Prečo? hovorí Hospodin mocností. Pre môj dom, ktorý je v troskách; ale každému z vás ide len o jeho dom. 10 Preto nebesá nad vami odopreli rosu a zem odoprela úrodu. 11 Privolal som suchotu na zem a na vrchy, i na obilie a na mušt, na olej a na všetko, čo vydáva zem, na človeka i na dobytok, a na všetko, čo sa získava rukami. 12 Zerubábel, syn Šealtiélov, a veľkňaz Józua, syn Jócádakov, a všetok ostatný ľud poslúchli hlas Hospodina, svojho Boha, a slová proroka Aggea, lebo ho poslal Hospodin, ich Boh, a ľud sa bál Hospodina. 13 Hospodinov posol Aggeus takto prehovoril k ľudu v zmysle posolstva Hospodinovho: Ja som s vami, hovorí Hospodin. 14 Potom Hospodin povzbudil ducha judského miestodržiteľa Zerubábela, syna Šealtiélovho, ducha veľkňaza Józuu, syna Jócádakovho, a ducha všetkého ostatného ľudu, a dali sa do práce na dome Hospodina mocností, svojho Boha, 15 dvadsiateho štvrtého dňa šiesteho mesiaca.

Hag 1, 1-15

Verš 10
Preto nebesá nad vami odopreli rosu a zem odoprela úrodu.
Dt 28:23 - Nebesá nad tvojou hlavou budú ako meď a zem pod tebou bude ako železo.

Verš 6
Sejete mnoho, a zvážate málo; jete, a nenasycujete sa; pijete, ale nemáte dosť; obliekate sa, a nezohrejete sa; kto dostáva mzdu, dáva ju do deravého mešca.
Dt 28:38 - Mnoho semena vynesieš na pole, a málo pozberáš, lebo to znivočia kobylky.
Mi 6:14 - Budeš jesť, ale sa nenasýtiš, a ostaneš naďalej hladný, keď si aj odložíš nabok, nič nezachrániš, a čo zachrániš, vydám napospas meču.

Ag 1,1 - O osobách spomínaných v tomto verši pozri úvod.

Ag 1,6 - Na práci nebolo požehnania.

Ag 1,8 - Boh bude z nového chrámu tak žehnať svoj ľud, že ho svet bude oslavovať.

Ag 1,9-11 - Rozumej: Úroda bola oveľa menšia, než ste čakali, a aj čo sa urodilo, zahynulo.