výhody registrácie

Kniha proroka Haggea

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Hag 2, 1-23

1 V druhom roku kráľa Dária, v siedmom mesiaci, dvadsiateho prvého dňa zaznelo slovo Hospodinovo prostredníctvom proroka Aggea takto: 2 Povedz judskému miestodržiteľovi Zerubábelovi, synovi Šealtiélovmu, a veľkňazovi Józuovi, synovi Jócádakovmu, a ostatnému ľudu: 3 Kto ostal medzi vami z tých, čo videli tento dom v jeho prvotnej sláve? A ako ho vidíte teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako holé nič? 4 Ale vzmuž sa teraz, Zerubábel - znie výrok Hospodinov - a vzmuž sa, veľkňaz Józua, syn Jócádakov, a vzmuž sa, všetok ľud krajiny - znie výrok Hospodinov - a pracujte, lebo ja som s vami - znie výrok Hospodina moc nos tí - 5 podľa zmluvy, čo som uzavrel s vami pri vašom odchode z Egypta, a aj môj Duch ostáva medzi vami, nebojte sa! 6 Lebo takto hovorí Hospodin mocností: Len malú chvíľu ešte, a ja zatrasiem nebom a zemou, i morom a suchou zemou. 7 Zatrasiem i všetkými národmi, a prídu skvosty všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin mocností. 8 Moje je striebro, moje je zlato - znie výrok Hospodina mocností. 9 Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako minulá - hovorí Hospodin mocností - a na tomto mieste spôsobím pokoj - znie výrok Hospodina mocností. 10 Dvadsiateho štvrtého dňa deviateho mesiaca, v druhom roku Dária, zaznelo slovo Hospodinovo prorokovi Aggeovi: 11 Takto hovorí Hospodin mocností: Vyžiadaj si od kňazov poučenie o tomto: 12 Keby niekto v rožku svojho rúcha niesol posvätné mäso, a rožkom svojho rúcha by sa dotkol chleba, niečoho vareného, vína, oleja a akéhokoľvek pokrmu, či to bude posvätné? Kňazi odpovedali: Nie! 13 Nato povedal Aggeus: Keby sa niekto poškvrnený mŕtvolou dotkol toho všetkého, či to bude poškvrnené? Kňazi odpovedali: Bude poškvrnené. 14 Nato odpovedal Aggeus: Tak je to s týmto ľudom, a tak je to s týmto národom predo mnou - znie výrok Hospodinov - a tak je to s každým dielom ich rúk; čo tam obetujú, je poškvrnené. 15 Teraz však pozorujte, čo sa bude diať odo dneška a ďalej! Ako sa vám vodilo predtým, kým bol položený kameň ku kameňu na chráme Hospodinovom? 16 Ak niekto prišiel ku hŕbe obilia o dvadsiatich mericiach, bolo ich len desať; ak prišiel ku kadi nabrať päťdesiat okovov, bolo ich len dvadsať. 17 Bil som vás i všetko dielo vašich rúk sneťou a hrdzou i krupobitím, a neobrátili ste sa ku mne - znie výrok Hospodinov. 18 Nože pozorujte odo dneška a ďalej, od dvadsiateho štvrtého dňa deviateho mesiaca. Odo dňa, keď bol položený základ chrámu Hospodinovho, pozorujte: 19 Či jesto ešte zrno v sýpke? Veď ani vinič a figovník, ani granátovník a oliva ešte nerodia! Odo dneška budem požehnávať. 20 Potom, dvadsiateho štvrtého dňa toho istého mesiaca, zaznelo po druhý raz slovo Hospodinovo k Aggeovi takto: 21 Povedz judskému miestodržiteľovi Zerubábelovi: Ja zatrasiem nebom i zemou 22 a prevrátim kráľovské tróny; zničím silu pohanských kráľovstiev a prevrátim vozy aj ich jazdcov; kone a ich jazdci sa zrútia, každý jeden na meč druhého. 23 V ten deň - znie výrok Hospodina mocností - vezmem ťa, služobník môj Zerubábel, syn Šealtiélov - znie výrok Hospodinov - a učiním ťa pečatným prsteňom, lebo som si teba vyvolil - znie výrok Hospodina mocností.

Hag 2, 1-23

Verš 17
Bil som vás i všetko dielo vašich rúk sneťou a hrdzou i krupobitím, a neobrátili ste sa ku mne - znie výrok Hospodinov.
Ag 1:11 - Privolal som suchotu na zem a na vrchy, i na obilie a na mušt, na olej a na všetko, čo vydáva zem, na človeka i na dobytok, a na všetko, čo sa získava rukami.

Ag 2,1-5 - Ľud bol pri stavbe chrámu zronený. Ešte žili starci, ktorí ako deti videli Šalamúnov chrám a po mesiaci stavby sa presvedčili, že nový ani zďaleka nedosiahne nádheru starého, zrúcaného chrámu.

Ag 2,6-9 - Príchod mesiášskych čias otrasie nebom, zemou i národmi. Vulg tu hovorí o Mesiášovej osobe. Vo verši 7 miesto "prídu skvosty všetkých národov" prekladá: "Príde ten, po ktorom túžili všetky národy". O Spasiteľovej osobe hovorí Aggeus len nepriamo; spomína slávu druhého chrámu a len od proroka Malachiáša sa dozvieme, že touto slávou bude príchod Mesiáša (Mal 3,1 n.). Ale aj Aggeus hovorí nesporne o mesiášskych časoch. Všetky národy budú sa hrnúť k novému náboženstvu a všetky svoje skvosty obetujú Pánovi. Veď i tak jemu patrí všetko zlato a striebro. Porov. Iz 60,5 – 7,11; Mich 4,1–4 = Iz 2,2–4. Spomína tiež hlavný a prorokmi veľmi často spomínaný rys mesiášskej ríše, pokoj; porov. Iz 2,2–4 = Mich 4,1–4; Iz 9,1 n.; 11,1 n.; Mich 1 – 5. – Keď Izrael vychádzal z Egypta, vtedy Boh otriasol národmi a uzavrel so svojím národom prvú zmluvu, porov. verš 5. Pri príchode mesiášskych čias otrasie národmi znovu a uzavrie so svojím ľudom novú zmluvu.

Ag 2,10-14 - Mäso z obetí bolo posvätné. Izraeliti sú nečistí, preto sú nečisté aj obety, ktoré prinášajú, nemôžu byť preto milé Bohu. "Tam" rozumej na oltári, ktorý Izraeliti postavili hneď po návrate zo zajatia (Ezd 3,3). – V okraji vrchného rúcha nosili Izraeliti veci ako u nás ženy v zástere.

Ag 2,15-19 - Kým nezačali stavať chrám, Pán ich trestal, preto mali aj obilia, aj vína omnoho menej, než čakali. – O úpale pozri 1 Kr 8,37; porov. Am 4,9. – Týmto sa vysvetľuje aj predošlá stať (verš 10–14); obety preto neboli milé Pánovi, lebo sa nechceli chytiť do stavby chrámu. Odteraz však bude ináč.

Ag 2,20-23 - Aby júdsky námestník perzského kráľa Dária nemal obavy pustiť sa do stavby chrámu, Boh ho ubezpečuje, že on zdolá nepriateľov svojho národa, pretože je Zorobábel jeho miláčik. – Pečať mala platnosť podpisu, preto si východný muž dával na ňu veľký pozor. Nosil ju buď na hrdle, uviazanú na šnúrke, alebo si ju dal pripevniť na prsteň, aby sa nemohla dostať do cudzích rúk. Takýto vzácny je aj Zorobábel v Božích očiach. – Zorobábelovho starého otca Jechoniáša Boh zavrhol slovami: "Keby júdsky kráľ Koniáš, syn Joakimov, bol pečatným prsteňom na mojej pravici: strhol by som ťa odtiaľ." (Jer 22,24) Aby si národ nemyslel, že tými slovami celkom zavrhol Dávidov kráľovský dom a zrušil aj mesiášske prisľúbenia, ktoré dal Dávidovi: vyhlasuje, že si Zorobábela vyvolil a že mu je taký vzácny ako pečatný prsteň. Platia teda aj mesiášske proroctvá.