výhody registrácie

Kniha proroka Sofoniáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Sof 3, 1-20

1 Beda spurnému, poškvrnenému a násilníckemu mestu. 2 Hlas neposlúcha, karhanie neprijíma, Hospodinovi nedôveruje, k Bohu svojmu sa nepribližuje. 3 Jeho kniežatá uprostred neho sú revúcimi levmi. Jeho sudcovia večernými vlkmi, čo si neodložia nič na ráno. 4 Jeho proroci sú namyslení, mužovia klamu. Jeho kňazi znesväcujú, čo je sväté, a znásilňujú zákon. 5 Hospodin spravodlivý je uprostred neho, nečiní krivdu. Každé ráno vydáva na svetlo svoje príkazy. Nikdy to neprestane. Zločinec však nepozná hanbu. 6 Vyhladil som národy a spustošené sú ich cimburia. Dal som spustnúť ich uliciam, takže niet na nich chodcov; ich mestá sú vyplienené, že niet v nich muža ani obyvateľa. 7 Riekol som: Predsa sa ma len budeš báť, prijmeš napomenutie. Aby nezmizlo spred jeho očí nič, čo som mu prikázal. Oni však vždy znovu a znovu snažili sa všetko zle urobiť. 8 Preto očakávajte na mňa - znie výrok Hospodinov - a to na deň, keď povstanem ku koristi, lebo mojím rozhodnutím je zhromaždiť národy, dovedna zhrnúť kráľovstvá a vyliať na ne svoju prchkosť i všetku pálčivosť svojho hnevu, lebo v ohni mojej žiarlivosti strávená bude celá zem. 9 Vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby Mu svorne slúžili. 10 Z druhej strany kúšskych riek moji vyznavači, dcéra mojich rozptýlených, prinesú mi dar. 11 V ten deň nebudeš sa hanbiť za všetky svoje skutky, ktorými si sa mi spreneveril. Lebo potom odstránim z tvojho stredu tvojich pyšne jasajúcich, a nebudeš sa už vyvyšovať na mojom svätom vrchu. 12 Ponechám uprostred teba ľud biedny a chatrný, i budú hľadať útočisko v mene Hospodinovom. 13 Zvyšky Izraela nebudú páchať neprávosť ani hovoriť lož, a nenájde sa v ich ústach podvodný jazyk, lebo pásť budú a odpočívať, a nik ich nevyplaší. 14 Zaplesaj, dcéra Sion, zvučne pokrikuj, Izrael, raduj sa a jasaj celým srdcom, dcéra Jeruzalem! 15 Hospodin odňal rozsudky nad tebou, odvrátil tvojich nepriateľov. Hospodin, kráľ Izraela, je uprostred teba, nebudeš sa už báť zlého. 16 V ten deň povedia Jeruzalemu: Neboj sa, Sion, nech neochabnú tvoje ruky! 17 Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. On radostne zaplesá nad tebou, obnoví ťa vo svojej láske, bude s plesaním jasať nad tebou 18 ako za dní slávností. Odnímem od teba a odstránim z teba potupu. 19 Ajhľa, v tom čase sa porátam so všetkými tými, ktorí ťa ponižovali; krívajúcich zachránim a rozptýlených zhromaždím, ich hanbu zmením na chválu a dobré meno na celej zemi. 20 V tom čase vás privediem, keď vás zhromaždím, lebo chcem vás priviesť ku chvále a cti medzi všetkými národmi zeme, keď pred vaším zrakom zmením váš údel - hovorí Hospodin.

Sof 3, 1-20

Verš 3
Jeho kniežatá uprostred neho sú revúcimi levmi. Jeho sudcovia večernými vlkmi, čo si neodložia nič na ráno.
Prís 28:15 - Vrčiaci lev a útočiaci medveď je bezbožný panovník nad úbohým ľudom.
Ez 22:27 - Jej kniežatá uprostred nej sú ako vlci, trhajú korisť, sú schopní preliať krv, hubiť ľudské životy, len aby dosiahli zisk.

Verš 4
Jeho proroci sú namyslení, mužovia klamu. Jeho kňazi znesväcujú, čo je sväté, a znásilňujú zákon.
Jer 23:11 - Lebo aj prorok aj kňaz sú hriešni; aj v svojom dome našiel som ich nešľachetnosť - znie výrok Hospodinov.
Jer 23:32 - Ajhľa, ja som proti tým, ktorí podávajú lživé sny ako proroctvo - znie výrok Hospodinov - rozprávajú ich a zvádzajú môj ľud svojimi lžami a svojím chvastúnstvom. Ja som ich však neposlal, ani som im neprikázal; vôbec nebudú osožní tomuto ľudu - znie výrok Hospodinov.
Oz 9:7 - Nadišli dni navštívenia, nadišli dni odplaty; Izrael to skúsi. Blázon je prorok, šialený je muž ducha - pre tvoju vinu, pre tvoju veľkú neznášanlivosť.

Verš 5
Hospodin spravodlivý je uprostred neho, nečiní krivdu. Každé ráno vydáva na svetlo svoje príkazy. Nikdy to neprestane. Zločinec však nepozná hanbu.
Dt 32:4 - On Skalou, dokonalé je dielo Jeho, lebo všetky Jeho cesty sú správne. Je Bohom verným, a nie vierolomným, On spravodlivý je a priamy.

Verš 14
Zaplesaj, dcéra Sion, zvučne pokrikuj, Izrael, raduj sa a jasaj celým srdcom, dcéra Jeruzalem!
Za 9:9 - Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice.
Za 9:9 - Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice.

Sof 3,1 - Toto neposlušné, protiviace sa mesto bol Jeruzalem za čias proroka.

Sof 3,3 - Porov. Hab 1,8. – Mužovia, ktorí sa vydávajú za prorokov, sú falošní proroci.

Sof 3,7 - "Spred očí" prekladáme podľa LXX. Hebr a Vulg má: "príbytok".

Sof 3,8 - Boh má právo trestať všetky národy, aj Izrael sa iste dočká trestu.

Sof 3,9 - Porov. Iz 6,5. – "Spojenými silami" je doslovne: "jedným plecom".

Sof 3,10 - Porov. Iz 18,1.

Sof 3,12 - Toto proroctvo sa vzťahuje na mesiášsky čas, keď Kristus ohlasoval evanjelium chudobným, ktorí v neho dúfali. Bohatí ho však neprijali.

Sof 3,13 - V časoch spásy bude Pánovo stádo v bezpečí.

Sof 3,17 - Slovo "obnoví" prekladáme podľa LXX. Hebr a Vulg má: "bude mlčať".

Sof 3,18 - Rozumej: Nebude takých, čo budú zronení, že v zajatí nemôžu zasvätiť sviatky Izraela. – Ale lepšie je azda preložiť s Junkerom: "Bez prestania, beznádejne zronených".

Sof 3,19 - Utláčaný národ sa prirovnáva k ovečkám. Ale dostane sa mu slávy aj v krajinách, v ktorých znášal hanbu zajatia.