výhody registrácie

Kniha proroka Micheáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Mi 1, 1-16

1 Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo Micheášovi z Mórešetu za dní judských kráľov Jótáma, Acháza, Chizkiju, ktoré prijal vo videní o Samárii a Jeruzaleme. 2 Počujte, všetky národy, načúvaj zem, i čo ju napĺňa, a nech je Hospodin, Pán, svedkom proti vám, Pán zo svojho svätého chrámu. 3 Lebo, hľa, Hospodin vychádza zo svojho mesta, zostupuje a kráča po výšinách zeme. 4 Vrchy sa rozplývajú pred Ním a údolia sa rozštepujú, ako sa vosk roztápa od ohňa, ako vody, ktoré sa valia po vrchu. 5 Všetko to pre priestupok Jákobov a pre hriechy domu izraelského. Kto je za priestupkom Jákobovým? Či nie Samária? Kto je za priestupkom domu Júdovho? Či nie Jeruzalem? 6 Samáriu zmením na pole trosiek, na miesto pre vinicu; jej kamene zrútim do údolia a obnažím jej základy. 7 Všetky jej tesané modly budú rozbité, všetky jej dary za smilstvo budú spálené, všetky jej modly spustoším, lebo si to nazhromaždila z darov za smilstvo; a zmenia sa opäť na odmenu za smilstvo. 8 Preto musím nariekať a kvíliť, bosý a nahý chodiť, nariekať ako šakaly a trúchliť ako pštrosy. 9 Lebo je neliečiteľná jej rana a siaha až po Júdu. Dolieha na bránu môjho ľudu, až na Jeruzalem. 10 Neoznamujte to v Gate, a vôbec neplačte! V Bét-Leafre váľajte sa v prachu! 11 Daj sa na cestu, obyvateľka Šáfíru, v nahote a hanbe. Nevyšla z mesta obyvateľka Kanaánu. Nárek Bét-Haécelu odníme vám postať. 12 Keď obyvateľka Márotu očakávala dobro, zostúpilo zlo od Hospodina až po bránu Jeruzalema. 13 Zapriahni koňa do voza, obyvateľka Láchíša! Tu je začiatok hriechu dcéry Sion, lebo v tebe sa našli priestupky Izraela. 14 Preto dáš rozlúčkové dary pre Mórešet-Gat. Domy Akzíbu oklamú izraelského kráľa. 15 Ešte privediem na teba dobyvateľa, obyvateľka Máreše. Až do Adullámu sa dostane sláva Izraela. 16 Vyhoľ si lysinu a ostrihaj sa pre svojich rozkošných synov; rozšír len svoju lysinu ako sup, lebo odišli od teba do zajatia.

Mi 1, 1-16

Verš 2
Počujte, všetky národy, načúvaj zem, i čo ju napĺňa, a nech je Hospodin, Pán, svedkom proti vám, Pán zo svojho svätého chrámu.
Dt 32:1 - Nebesá, naslúchajte; ja prehovorím, zem, počúvaj slová mojich úst.
Iz 1:2 - Počujte, nebesá, naslúchaj, zem, lebo Hospodin hovorí: Synov som vychoval a vyvýšil, oni však odpadli odo mňa.

Verš 3
Lebo, hľa, Hospodin vychádza zo svojho mesta, zostupuje a kráča po výšinách zeme.
Iz 26:21 - Lebo, hľa, Hospodin vychádza zo svojho miesta, aby potrestal neprávosť obyvateľov zeme; zem odhalí krv vyliatu na ňu a nebude už zakrývať svojich zavraždených.
Ž 115:3 - Ale náš Boh je v nebesiach, robí všetko, čo sa Mu páči.
Dt 32:13 - Doviedol ho na výšiny zeme a živil ho plodinami poľa, dával mu sať med zo skaly a olej z kremenného brala,
Dt 33:29 - Blahoslavený si, Izrael! Kto ti je podobný? Ľud, zachránený Hospodinom; On je tvojím ochranným štítom, tvojím slávnym mečom! Lichotiť ti budú tvoji nepriatelia, ty však budeš kráčať po ich výšinách.

Verš 4
Vrchy sa rozplývajú pred Ním a údolia sa rozštepujú, ako sa vosk roztápa od ohňa, ako vody, ktoré sa valia po vrchu.
Ž 97:5 - Vrchy sa topia pred Hospodinom sťa vosk, pred Pánom celej zeme.
Am 9:5 - Pán, Hospodin mocností, dotýka sa zeme, a tá sa rozplýva; trúchlia všetci jej obyvatelia; zdvihne sa celá ako Níl a klesne ako veľtok Egypta.

Verš 8
Preto musím nariekať a kvíliť, bosý a nahý chodiť, nariekať ako šakaly a trúchliť ako pštrosy.
Jób 30:29 - Stal som sa bratom šakalov a spoločníkom pštrosov,

Verš 10
Neoznamujte to v Gate, a vôbec neplačte! V Bét-Leafre váľajte sa v prachu!
2Sam 1:20 - Neoznamujte to v Gate, nerozhlasujte po uliciach Aškelónu, aby sa netešili dcéry Filištíncov a nejasali dcéry neobrezancov.
Jer 6:26 - Opáš sa vrecovinou, dcéra môjho ľudu, váľaj sa v popole; drž smútok ako za jedináčikom, prehorko nariekaj: Ach, zrazu prichádza proti nám pustošiteľ.

Verš 11
Daj sa na cestu, obyvateľka Šáfíru, v nahote a hanbe. Nevyšla z mesta obyvateľka Kanaánu. Nárek Bét-Haécelu odníme vám postať.
Iz 47:3 - Odhalí sa tvoja nahota, ukáže sa tvoja potupa. Pomstím sa, a nikomu sa nedám uprosiť, hovorí

Verš 12
Keď obyvateľka Márotu očakávala dobro, zostúpilo zlo od Hospodina až po bránu Jeruzalema.
Am 3:6 - Či zatrúbia v meste na trúbu, že by sa ľud nenaľakal? Či sa stane v meste niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin?

Mich 1,1 - O Micheášovi a jeho vlasti pozri úvod k tomuto prorokovi. – K dobe, v ktorej Micheáš pôsobil, porov. Iz 1,1; Oz 1,1. – Hlavné mesto Izraelskej ríše, Samária, spomína sa tu miesto celej ríše, podobne aj Jeruzalem, hlavné mesto Južnej ríše.

Mich 1,2 - Porov. Dt 32,1; Iz 1,2; Mich 6,1 n.

Mich 1,3 - "Zo svojho miesta" rozumej: z neba.

Mich 1,4 - Porov. Sdc 5,4 n.; Ž 18,8 n.; 68,9; 97,2–6.

Mich 1,5 - Samária a Jeruzalem sú strediskami modloslužby svojich krajín.

Mich 1,7 - Samária pokladala svoje bohatstvo, ktoré jej umožnilo narobiť toľko modiel, za dar svojich falošných bohov, porov. Oz 2,12.

Mich 1,8 - O slove "nahý" pozri pozn. k Iz 20,2.

Mich 1,9 - Úder, ktorý zničil Samáriu, bol úder aj pre Júdsko. Nepriateľ väčšmi ohrozoval aj Júdsko.

Mich 1,10-16 - Spomína sa niekoľko júdskych miest vždy v súvise s nejakým nešťastím, ktoré má v pôvodine podobný význam alebo aspoň podobné znenie ako meno mesta. Tieto slovné hry v preklade nemožno podať. Okrem tohto je osnova týchto veršov dosť porušená.

Mich 1,10 - Prorok vyzýva júdskych utečencov, aby pred cudzincami zatajili svoje nešťastie, lebo tí by sa ich pohrome tešili. Ako príklad sa spomína filištínske mesto Get a fenické mesto Ako (Akko). – Bet Afra je asi Ofera, mesto na územía Benjamínovho kmeň.

Mich 1,11 - Mestá, spomínané v tomto verši, nepodarilo sa s istotou určiť. Zmysel je asi: Obyvatelia Šafiru sa ešte vyzývajú k úteku, obyvatelia Sánanu však už nemohli ujsť pred nepriateľom.

Mich 1,12 - Poloha Marotu je neznáma.

Mich 1,13 - O Lachisi pozri pozn. k 2 Kr 14,19. "Zapriahni do voza tátoše" rozumej: Ujdi, ako rýchlo len môžeš.

Mich 1,14 - Odbytné dával ženích verenici, keď ju prepúšťal. Aj Pán prepustí svoju nevernú snúbenicu. Meno Morešet znamená "verenica". O tomto meste pozri úvod. – Meno mesta Akzib znamená "lož, klamstvo". V tomto meste sa dožijú sklamania králi, ktorí sa spoliehali na silu a ľudskú pomoc. – Akzib bol v Júdsku, pozri Joz 15,44.

Mich 1,15 - O Marese porov. pozn. k 2 Krn 11,6–10. Toto mesto dostane nového, nepriateľského dediča. "Sláva Izraela" sú veľmoži, ktorí budú musieť utekať a schovávať sa v jaskyni Odolam ako kedysi Dávid, porov. 1 Sam 22,1; 2 Sam 23,13.

Mich 1,16 - Porov. Iz 15,2; 22,12; Jer 7,29; 16,6; 41,5; Am 8,10. – Synovia národa pôjdu do zajatia.