výhody registrácie

2. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Jn 1, 1-13

1 (Ja) starší - vyvolenej Kýrii a jej deťom, ktorých nielen ja, ale aj všetci, ktorí poznali pravdu, opravdivo milujeme, 2 a to pre pravdu, čo zostáva v nás a s nami bude naveky. 3 Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od Ježiša Krista, Otcovho Syna, buď s nami v pravde a láske! 4 Veľmi som sa zaradoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo chodia v pravde, ako sme prijali prikázanie od Otca. 5 A teraz, Kýria, nie ako by som ti písal nové prikázanie, ale to, čo sme mali od počiatku, prosím ťa: milujme sa vospolok! 6 A to je láska, aby sme chodili podľa Jeho prikázaní. A to je prikázanie, ako ste počuli od počiatku, aby ste chodili v ňom. 7 Lebo mnohí zvodcovia vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele; to sú ten zvodca a antikrist. 8 Majte sa na pozore, aby ste nestratili, na čom sme pracovali, ale aby ste dostali úplnú odmenu. 9 Ktokoľvek zachádza ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha; kto zostáva v učení, ten má aj Otca aj Syna. 10 Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijmite ho do domu, ani ho nepozdravujte; 11 lebo kto ho pozdravuje, podieľa sa na jeho zlých skutkoch. 12 Mnoho by som vám mal písať, ale nechcel som to (urobiť) na papieri a černidlom, no dúfam, že prídem k vám a pohovoríme si tvárou v tvár, aby naša radosť bola úplná. 13 Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry. [Amen.]

2Jn 1, 1-13

Verš 10
Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijmite ho do domu, ani ho nepozdravujte;
Rim 16:17 - Prosím vás však, bratia: pozor na tých, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protiklade s učením, ktorému ste sa naučili. A odvráťte sa od nich!
2Tim 3:5 - Budú sa tváriť po bož ne, ale silu (pobožnosti) budú popierať. Aj od tých sa odvracaj.
Tít 3:10 - Človeka kacíra po jednom-dvoch napomenutiach obchádzaj,

Verš 5
A teraz, Kýria, nie ako by som ti písal nové prikázanie, ale to, čo sme mali od počiatku, prosím ťa: milujme sa vospolok!
1Jn 2:7 - Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré máte od počiatku. Týmto starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli [od počiatku].
Jn 13:34 - Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali.
Jn 15:12 - To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval.
Ef 5:2 - a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.
1Sol 4:9 - O bratskej láske vám písať netreba, veď vy ste sa od Boha naučili milovať vospolok.
1Pt 4:8 - A nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.
1Jn 3:23 - A toto je Jeho prikázanie: aby sme verili v meno Jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa, ako nám prikázal.
1Jn 4:21 - A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata.

Verš 6
A to je láska, aby sme chodili podľa Jeho prikázaní. A to je prikázanie, ako ste počuli od počiatku, aby ste chodili v ňom.
Jn 15:10 - Ak zachováte moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v Jeho láske.

Verš 7
Lebo mnohí zvodcovia vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele; to sú ten zvodca a antikrist.
Mt 24:5 - Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, - a mnohých zvedú.
Mt 24:24 - Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených.
2Pt 2:1 - Bývali však medzi ľudom aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí vnesú skazonosné sektárstvo, a keďže budú zapierať aj samého Pána, ktorý si ich vykúpil, uvalia na seba skorú skazu.
1Jn 4:1 - Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.

2Jn 1,1 - "Pani a jej deti" je bližšie neoznačená miestna cirkev a jej veriaci. "V pravde", výraz označuje lásku pochádzajúcu z pravdy, ktorú hlásal Kristus a ktorá prebýva v srdciach kresťanov.

2Jn 1,4 - Žiť v pravde znamená žiť vo svetle príkazu o láske.

2Jn 1,5 - Porov. 1 Jn 2, 7-8; 3, 11.

2Jn 1,7 - O zvodcoch porov. 1 Jn 2, 18-27; 4, 1.

2Jn 1,13 - "Sestra" je cirkev, do ktorej patrí "starší", autor listu. Ako kresťania sú bratmi, tak miestne cirkvi sú sestrami.