výhody registrácie

2. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Jn 1, 1-13

1 Starší, vyvolenej Panej a jej deťom, ktoré opravdivo milujem, no nielen ja, ale aj všetci, čo spoznali pravdu, ich milujú 2 vďaka pravde, ktorá zostáva v nás a bude s nami naveky: 3 milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i Ježiša Krista, Otcovho Syna bude s nami v pravde a láske. 4 Veľmi som sa zaradoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo žijú v pravde, ako sme dostali prikázanie od Otca. 5 A teraz ťa, Pani, prosím — nie akoby som ti písal nové prikázanie, ale to, ktoré sme mali od začiatku — milujme sa navzájom. 6 A to je láska: žiť podľa jeho prikázaní. To prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, je, aby ste žili v láske. 7 Veď do sveta vyšlo mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je ten zvodca a antikrist. 8 Dávajte si pozor, aby ste nestratili to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali úplnú odmenu. 9 Každý, kto zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha; kto zostáva v tom učení, má aj Otca, aj Syna. 10 Ak k vám niekto prichádza, a neprináša toto učenie, neprijmite ho do domu, ani ho nepozdravte; 11 lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch. 12 Mnoho by som vám mal písať, no nechcel som to zveriť papieru a atramentu, dúfam však, že sa dostanem k vám a porozprávame sa z tváre do tváre, aby naša radosť bola úplná. 13 Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry.

2Jn 1, 1-13

Verš 10
Ak k vám niekto prichádza, a neprináša toto učenie, neprijmite ho do domu, ani ho nepozdravte;
Rim 16:17 - Napomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s učením, ktoré ste sa naučili. Odvráťte sa od nich!
2Tim 3:5 - Budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. Aj od týchto sa odvracaj.
Tít 3:10 - Bludárovi sa po jednom-dvoch napomenutiach vyhýbaj,

Verš 5
A teraz ťa, Pani, prosím — nie akoby som ti písal nové prikázanie, ale to, ktoré sme mali od začiatku — milujme sa navzájom.
1Jn 2:7 - Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale prikázanie staré, ktoré ste mali od začiatku. Tým starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli.
Jn 13:34 - Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali.
Jn 15:12 - To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja.
Ef 5:2 - a žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône.
1Sol 4:9 - O bratskej láske vám netreba písať, lebo sám Boh vás naučil navzájom sa milovať.
1Pt 4:8 - Nadovšetko majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.
1Jn 3:23 - A to je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa navzájom, ako nám prikázal.
1Jn 4:21 - A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

Verš 6
A to je láska: žiť podľa jeho prikázaní. To prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, je, aby ste žili v láske.
Jn 15:10 - Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske.

Verš 7
Veď do sveta vyšlo mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je ten zvodca a antikrist.
Mt 24:5 - Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. A mnohých zvedú.
Mt 24:24 - Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli — ak je to možné — aj vyvolených.
2Pt 2:1 - Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí rozšíria skazonosné náuky. Keďže však zaprú aj samého Pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu.
1Jn 4:1 - Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.

2Jn 1,1 - "Pani a jej deti" je bližšie neoznačená miestna cirkev a jej veriaci. "V pravde", výraz označuje lásku pochádzajúcu z pravdy, ktorú hlásal Kristus a ktorá prebýva v srdciach kresťanov.

2Jn 1,4 - Žiť v pravde znamená žiť vo svetle príkazu o láske.

2Jn 1,5 - Porov. 1 Jn 2, 7-8; 3, 11.

2Jn 1,7 - O zvodcoch porov. 1 Jn 2, 18-27; 4, 1.

2Jn 1,13 - "Sestra" je cirkev, do ktorej patrí "starší", autor listu. Ako kresťania sú bratmi, tak miestne cirkvi sú sestrami.