výhody registrácie

2. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

2Jn 1, 1-13

1 Starší v Kristu vyvolené paní i synům jejím, kteréž já miluji v pravdě, a ne sám já, ale i všickni, kteříž poznali pravdu, 2 Pro pravdu, kteráž zůstává v nás a s námiť bude na věky: 3 Budiž s vámi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce, i od Pána Jezukrista, Syna Otcova, v pravdě a v lásce. 4 Zradoval jsem se velmi, že jsem nalezl některé z synů tvých, an chodí v pravdě, jakož jsme přikázání vzali od Otce. 5 A nyní prosím tebe, paní, ne jako nové přikázání předkládaje tobě, ale to, kteréž jsme měli od počátku, abychom milovali jedni druhé. 6 A totoť jest ta láska, abychom chodili podle přikázání jeho. Přikázání pak toto jest, jakž jste slýchali od počátku, abyste v něm chodili. 7 Nebo mnozí bludaři vyšli na svět, kteříž nevyznávají Jezukrista přišlého v těle. Takový každý jest bludař a antikrist. 8 Hleďtež sebe, abychom neztratili toho, o čemž jsme pracovali, ale odplatu plnou abychom vzali. 9 Každý, kdož přestupuje a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdož zůstává v učení Kristovu, tenť i Otce i Syna má. 10 Přichází-li kdo k vám, a tohoto učení nepřináší, nepřijímejte ho do domu, aniž ho pozdravujte. 11 Nebo kdož takového pozdravuje, přiúčastňuje se skutkům jeho zlým. 12 Mnoho vám psáti měv, nechtěl jsem svěřiti toho černidlu a papíru, ale mámť naději, že k vám přijdu, a ústy k ústům mluviti budu, aby radost naše plná byla. 13 Pozdravují tě synové sestry tvé v Pánu vyvolené. Amen.

2Jn 1, 1-13

Verš 10
Přichází-li kdo k vám, a tohoto učení nepřináší, nepřijímejte ho do domu, aniž ho pozdravujte.
Rim 16:17 - Prosímť pak vás, bratří, abyste šetřili těch, kteříž různice a pohoršení činí, naodpor učení tomu, kterémuž jste vy se naučili, a varujte se jich.
2Tim 3:5 - Mající způsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce, a od takových se odvracuj.
Tít 3:10 - Člověka kacíře po jednom neb druhém napomínání vyvrz,

Verš 5
A nyní prosím tebe, paní, ne jako nové přikázání předkládaje tobě, ale to, kteréž jsme měli od počátku, abychom milovali jedni druhé.
1Jn 2:7 - Bratří, ne nějaké nové přikázání vám píši, ale přikázání staré, kteréž jste měli od počátku. A to přikázání staré jestiť slovo to, kteréž jste slyšeli od počátku.
Jn 13:34 - Přikázání nové dávám vám, abyste se milovali vespolek; jakož já miloval jsem vás, tak abyste i vy milovali jeden druhého.
Jn 15:12 - Totoť jest přikázání mé, abyste se milovali vespolek, jako i já miloval jsem vás.
Ef 5:2 - A choďtež v lásce, jakož i Kristus miloval nás, a vydal sebe samého za nás, dar a obět Bohu u vůni rozkošnou.
1Sol 4:9 - O lásce pak bratrské neníť potřebí psáti vám; nebo jste vy již tomu od Boha naučeni, abyste milovali jedni druhé.
1Pt 4:8 - A protož buďte středmí a bedliví k modlitbám. Přede vším pak lásku jedni k druhým opravdovou mějte; nebo láska přikryje množství hříchů.
1Jn 3:23 - A totoť jest to přikázání jeho, abychom věřili jménu Syna jeho Jezukrista a milovali jedni druhé, jakož nám dal přikázání.
1Jn 4:21 - A totoť přikázání máme od něho, aby ten, kdož miluje Boha, miloval i bratra svého.

Verš 6
A totoť jest ta láska, abychom chodili podle přikázání jeho. Přikázání pak toto jest, jakž jste slýchali od počátku, abyste v něm chodili.
Jn 15:10 - Budete-li zachovávati přikázaní má, zůstanete v mém milování, jakož i já přikázání Otce svého zachoval jsem, i zůstávám v jeho milování.

Verš 7
Nebo mnozí bludaři vyšli na svět, kteříž nevyznávají Jezukrista přišlého v těle. Takový každý jest bludař a antikrist.
Mt 24:5 - Nebo mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: Jáť jsem Kristus, a svedouť mnohé.
Mt 24:24 - Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti budou divy veliké a zázraky, tak aby v blud uvedli, (by možné bylo,) také i vyvolené.
2Pt 2:1 - Bývali pak i falešní proroci v lidu, jakož i mezi vámi budou falešní učitelé, kteříž chytře uvedou sekty zatracení, i toho Pána, kterýž je vykoupil, zapírajíce, uvodíce na sebe rychlé zahynutí.
1Jn 4:1 - Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět.

2Jn 1,1 - "Pani a jej deti" je bližšie neoznačená miestna cirkev a jej veriaci. "V pravde", výraz označuje lásku pochádzajúcu z pravdy, ktorú hlásal Kristus a ktorá prebýva v srdciach kresťanov.

2Jn 1,4 - Žiť v pravde znamená žiť vo svetle príkazu o láske.

2Jn 1,5 - Porov. 1 Jn 2, 7-8; 3, 11.

2Jn 1,7 - O zvodcoch porov. 1 Jn 2, 18-27; 4, 1.

2Jn 1,13 - "Sestra" je cirkev, do ktorej patrí "starší", autor listu. Ako kresťania sú bratmi, tak miestne cirkvi sú sestrami.