výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Nm 1, 1-54

1 Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinai, v stánku úmluvy, prvního dne měsíce druhého, léta druhého po vyjití jejich z země Egyptské, řka: 2 Sečtěte summu všeho množství synů Izraelských po čeledech jejich, a po domích otců jejich, vedlé počtu jmen každého pohlaví mužského po hlavách jejich, 3 Od dvadcítiletých a výše všecky, kteříž by mohli jíti k boji v Izraeli, sečtěte je po houfích jejich, ty a Aron. 4 A bude s vámi z každého pokolení jeden muž, kterýž by přední byl v domě otců svých. 5 Tato pak jsou jména mužů, kteříž stanou s vámi: Z pokolení Rubenova Elisur, syn Sedeurův; 6 Z Simeonova Salamiel, syn Surisaddai; 7 Z Judova Názon, syn Aminadabův; 8 Z Izacharova Natanael, syn Suar; 9 Z Zabulonova Eliab, syn Helonův; 10 Z synů Jozefových, z pokolení Efraimova Elisama, syn Amiudův; z Manassesova Gamaliel, syn Fadasurův; 11 Z Beniaminova Abidan, syn Gedeonův; 12 Z pokolení Dan Ahiezer, syn Amisaddai; 13 Z Asser Fegiel, syn Ochranův; 14 Z pokolení Gád Eliazaf, syn Duelův; 15 Z Neftalímova Ahira, syn Enanův. 16 Ti jsou slovoutní z lidu, knížata pokolení otců svých, ti jako hlavy tisíců Izraelských budou. 17 Vzal tedy Mojžíš a Aron muže ty, kteříž jmenováni byli, 18 A shromáždili všecko množství prvního dne měsíce druhého, kteříž přiznávali se k rodům svým po čeledech svých, po domích otců svých, a vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše po osobách svých. 19 Jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak sčetl je na poušti Sinai. 20 I bylo synů Rubena prvorozeného Izraelova, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, a podlé počtu jmen, po hlavách jejich, všech pohlaví mužského, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji, 21 A načteno jich z pokolení Rubenova čtyřidceti šest tisíců a pět set. 22 Z synů Simeonových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, sečtených jeho vedlé počtu jmen, po hlavách jejich, všech pohlaví mužského od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji, 23 Načteno jich z pokolení Simeonova padesáte devět tisíců a tři sta. 24 Z synů Gádových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli bojovati, 25 Načteno jich z pokolení Gádova čtyřidceti pět tisíců, šest set a padesát. 26 Z synů Judových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcíti let a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji, 27 Načteno jich z pokolení Judova sedmdesáte čtyři tisíce a šest set. 28 Z synů Izacharových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji, 29 Načteno jich z pokolení Izacharova padesáte čtyři tisíce a čtyři sta. 30 Z synů Zabulonových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji, 31 Načteno jich z pokolení Zabulonova padesáte sedm tisíců a čtyři sta. 32 Z synů Jozefových, a nejprv, synů Efraimových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji, 33 Načteno jich z pokolení Efraimova čtyřidceti tisíc a pět set. 34 Potom z synů Manassesových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž vycházeli k boji, 35 Načteno jich z pokolení Manassesova třidceti dva tisíce a dvě stě. 36 Z synů Beniaminových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti do boje, 37 Načteno jich z pokolení Beniaminova třidceti pět tisíců a čtyři sta. 38 Z synů Dan, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž vycházeli k boji, 39 Načteno jich z pokolení Dan šedesáte dva tisíce a sedm set. 40 Z synů Asser, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti na vojnu, 41 Načteno jich z pokolení Asser čtyřidceti jeden tisíců a pět set. 42 Z synů Neftalímových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji, 43 Načteno jich z pokolení Neftalímova padesáte tři tisíce a čtyři sta. 44 Ten jest počet těch, kteréž sečtl Mojžíš a Aron a knížata Izraelská, dvanácte mužů, kteříž byli vybráni po jednom z domů otců svých. 45 I bylo všech sečtených synů Izraelských po domích otců jejich, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli vycházeti k boji v Izraeli, 46 Všech sečtených bylo šestkrát sto tisíc, a tři tisíce, pět set a padesáte. 47 Levítové pak vedlé pokolení otců svých nejsou počítáni mezi ně. 48 Nebo byl mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: 49 Pokolení Levítského nebudeš počítati, a nepřičteš jich k synům Izraelským, 50 Ale ustanovíš Levíty nad příbytkem svědectví, a nade vším nádobím jeho, a nade všemi věcmi, kteréž přináležejí k němu. Oni nositi budou příbytek i všecka nádobí jeho, oni přisluhovati budou jemu, a vůkol příbytku klásti se budou. 51 Když se pak s místa bude míti hýbati příbytek, složí jej Levítové; a když se bude klásti příbytek, vyzdvihnou jej Levítové. Kdož by koli cizí přistoupil, umře. 52 I budouť se klásti synové Izraelští, jeden každý v ležení svém, a jeden každý pod praporcem svým, a po houfích svých. 53 Levítové pak klásti se budou vůkol příbytku svědectví, aby nepřišlo rozhněvání mé na shromáždění synů Izraelských; i budou Levítové držeti stráž u příbytku svědectví. 54 Učinili tedy to synové Izraelští; všecko, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak učinili.

Nm 1, 1-54

Verš 2
Sečtěte summu všeho množství synů Izraelských po čeledech jejich, a po domích otců jejich, vedlé počtu jmen každého pohlaví mužského po hlavách jejich,
Ex 30:12 - Když vyzdvihneš hlavní summu synů Izraelských náležejících ku počtu, dá jeden každý výplatu duše své Hospodinu, když je počítati budeš, aby nebyla na nich rána, když sečteni budou.

Verš 46
Všech sečtených bylo šestkrát sto tisíc, a tři tisíce, pět set a padesáte.
Ex 38:26 - Půl lotu z každé hlavy podlé váhy svatyně, ode všech jdoucích v počet od dvadcíti let a výše, jichž bylo šestkrát sto tisíc, tři tisíce pět set a padesáte.

Nm 1,1 - Čas, v ktorom sa sčítanie ľudí a odvod bojaschopných Izraelitov uskutočnil, dá sa ustáliť z Ex 40,17. Rozkaz o sčítaní dal Pán mesiac po tom, čo sa bol postavil svätostánok. Je to teda v jedenástom mesiaci pobytu pri vrchu Sinaj (Ex 19,1).

Nm 1,46 - Celkový počet sčítaných bojaschopných mužov (603 550) zdá sa byť priveľký. Pozri pozn. k Ex 12,37.

Nm 1,50-53 - Leviti majú na starosti stánok, bohoslužbu a všetko, čo sa vzťahuje na službu Pánovu (Ex 38,21; Lv 25,32 n.). – Leviti táborili okolo svätyne a starali sa o všetko, čo predpisoval zákon o službe vo svätyni.