výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Nm 33, 1-56

1 Tato jsou tažení synů Izraelských, kteříž vyšli z země Egyptské po houfích svých, pod spravou Mojžíše a Arona. 2 Sepsal pak Mojžíš vycházení jejich podlé toho, jakž táhli k rozkazu Hospodinovu. Tato jsou tedy vycházení jejich podlé toho, jakž táhli. 3 Nejprv z Ramesses jdouce prvního měsíce, v patnáctý den téhož prvního měsíce, nazejtří po slavnosti Fáze vyšli synové Izraelští v ruce silné před očima všech Egyptských, 4 Kdyžto Egyptští pochovávali všecky prvorozené, kteréž zbil Hospodin mezi nimi, a při bozích jejich vykonal Hospodin soudy své. 5 Hnuvše se tedy synové Izraelští z Ramesses, položili se v Sochot. 6 Potom hnuvše se z Sochot, položili se v Etam, jenž jest při kraji pouště. 7 A hnuvše se z Etam, navrátili se zase k Fiarot, jenž jest před Belsefon, a položili se před Magdalem. 8 A hnuvše se z Fiarot, šli prostředkem moře na poušť, a ušedše tří dnů cesty po poušti Etam, položili se v Marah. 9 Jdouce pak z Marah, přišli do Elim, kdežto bylo dvanácte studnic vod, a sedmdesáte palm. I položili se tu. 10 A hnuvše se z Elim, položili se u moře Rudého. 11 Potom hnuvše se od moře Rudého, položili se na poušti Sin. 12 A když se hnuli z pouště Sin, položili se v Dafka. 13 A hnuvše se z Dafka, položili se v Halus. 14 Hnuvše se pak z Halus, rozbili stany v Rafidim, kdežto lid neměl vody ku pití. 15 A hnuvše se z Rafidim, položili se na poušti Sinai. 16 Hnuvše se pak z pouště Sinai, položili se v Kibrot Hattáve. 17 A když se hnuli z Kibrot Hattáve, položili se v Hazerot. 18 Hnuvše se pak z Hazerot, položili se v Retma. 19 A z Retma hnuvše se, položili se v Remmon Fáres. 20 Potom hnuvše se z Remmon Fáres, položili se v Lebna. 21 A hnuvše se z Lebna, položili se v Ressa. 22 A hnuvše se z Ressa, položili se v Cehelot. 23 Z Cehelot pak hnuvše se, položili se na hoře Sefer. 24 A když se hnuli s hory Sefer, položili se v Arad. 25 A hnuvše se z Arad, položili se v Machelot. 26 Potom hnuvše se z Machelot, položili se v Tahat. 27 A hnuvše se z Tahat, položili se v Tár. 28 A když se hnuli z Tár, položili se v Metka. 29 A hnuvše se z Metka, položili se v Esmona. 30 Z Esmona pak hnuvše se, položili se v Moserot. 31 A když se hnuli z Moserot, položili se v Benejakan. 32 A hnuvše se z Benejakan, položili se v Chor Gidgad. 33 A hnuvše se z Chor Gidgad, položili se v Jotbata. 34 Když se pak hnuli z Jotbata, položili se v Habrona. 35 A z Habrona hnuvše se, položili se v Aziongaber. 36 A odtud hnuvše se, položili se na poušti Tsin, jenž jest Kádes. 37 A hnuvše se z Kádes, položili se na hoře řečené Hor, při končinách země Edomské. 38 Tu vstoupil Aron kněz na horu, jenž slove Hor, k rozkazu Hospodinovu, a umřel tam, léta čtyřidcátého po vyjití synů Izraelských z země Egyptské, v první den měsíce pátého. 39 A byl Aron ve stu ve dvadcíti a třech letech, když umřel na hoře Hor. 40 Uslyšel také Kananejský král v Arad, kterýž bydlil na poledne v zemi Kananejské, že by táhli synové Izraelští. 41 Tedy hnuvše se s hory Hor, položili se v Salmona. 42 A hnuvše se z Salmona, položili se v Funon. 43 Z Funon pak hnuvše se, položili se v Obot. 44 A když se hnuli z Obot, rozbili stany při pahrbcích hor Abarim, na pomezí Moábském. 45 Potom hnuvše se od těch pahrbků, položili se v Dibongad. 46 Z Dibongad hnuvše se, položili se v Helmondeblataim. 47 A když se hnuli z Helmondeblataim, položili se na horách Abarim proti Nébo. 48 Odšedše pak z hor Abarim, položili se na rovinách Moábských, při Jordánu proti Jerichu. 49 A rozbili stany při Jordánu, od Betsimot až do Abelsetim, na rovinách Moábských. 50 Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi na rovinách Moábských, při Jordánu naproti Jerichu, řka: 51 Mluv k synům Izraelským a rci jim: Když přejdete Jordán, a vejdete do země Kananejské, 52 Vyžeňte všecky obyvatele země té od tváři vaší, a zkazte všecky rytiny jejich; i všecky obrazy slité jejich zkazte, všecky také výsosti jejich zbořte. 53 A když vyženete obyvatele země, bydliti budete v ní; nebo vám jsem dal tu zemi, abyste jí dědičně vládli. 54 Kteroužto rozdělíte sobě k dědictví losem, vedlé čeledí svých. Kterých jest více, těm větší dědictví dáte, kterých pak jest méně, těm menší dědictví dáte. Na kterém místě komu los padne, to jemu bude; podlé pokolení otců svých dědictví dosáhnete. 55 Pakli nevyženete obyvatelů země od tváři své, tedy ti, kterýchž zanecháte, budou vám jako trní v očích vašich, a jako ostnové po bocích vašich, a budou vás ssužovati na zemi, na kteréž vy bydliti budete. 56 A na to přijde, abych to, což jsem jim umínil učiniti, vám učinil.

Nm 33, 1-56

Verš 3
Nejprv z Ramesses jdouce prvního měsíce, v patnáctý den téhož prvního měsíce, nazejtří po slavnosti Fáze vyšli synové Izraelští v ruce silné před očima všech Egyptských,
Ex 12:37 - Tedy táhli synové Izraelští z Ramesses k Sochot, okolo šestkrát sto tisíc pěších, mužů toliko kromě dětí.

Verš 36
A odtud hnuvše se, položili se na poušti Tsin, jenž jest Kádes.
Nm 20:1 - I přitáhlo všecko množství synů Izraelských na poušť Tsin, měsíce prvního; i pozůstal lid v Kádes, kdež umřela Maria, a tu jest pochována.

Verš 37
A hnuvše se z Kádes, položili se na hoře řečené Hor, při končinách země Edomské.
Nm 20:22 - A hnuvše se synové Izraelští i všecko množství jejich z Kádes, přišli na horu řečenou Hor.

Verš 6
Potom hnuvše se z Sochot, položili se v Etam, jenž jest při kraji pouště.
Ex 13:20 - Vytáhše tedy z Sochot, položili se v Etam při kraji pouště.

Verš 7
A hnuvše se z Etam, navrátili se zase k Fiarot, jenž jest před Belsefon, a položili se před Magdalem.
Ex 14:2 - Mluv k synům Izraelským, ať navrátíce se, rozbijí stany před Fiarot, mezi Magdalem a mořem, proti Belsefon; naproti němu rozbijete stany při moři.

Verš 8
A hnuvše se z Fiarot, šli prostředkem moře na poušť, a ušedše tří dnů cesty po poušti Etam, položili se v Marah.
Ex 15:22 - Hnul pak Mojžíš lidem Izraelským od moře Rudého, a táhli na poušť Sur. I šli tři dni po poušti, a nenalezli vod.

Verš 9
Jdouce pak z Marah, přišli do Elim, kdežto bylo dvanácte studnic vod, a sedmdesáte palm. I položili se tu.
Ex 15:27 - I přišli do Elim, kdež bylo dvanácte studnic vod a sedmdesáte palm; i rozbili tu stany při vodách.

Verš 11
Potom hnuvše se od moře Rudého, položili se na poušti Sin.
Ex 16:1 - Když se pak hnuli z Elim, přišlo všecko množství synů Izraelských na poušť Sin, kteráž jest mezi Elim a Sinai, v patnáctý den druhého měsíce po vyjití z země Egyptské.

Verš 14
Hnuvše se pak z Halus, rozbili stany v Rafidim, kdežto lid neměl vody ku pití.
Ex 17:1 - Tedy když se odebralo všecko shromáždění synů Izraelských z pouště Sin, po stanovištích svých vedlé rozkazu Hospodinova, položili se v Rafidim, kdež nebylo vod, kteréž by lid píti mohl.

Verš 15
A hnuvše se z Rafidim, položili se na poušti Sinai.
Ex 19:1 - Měsíce třetího po vyjití synů Izraelských z země Egyptské, v ten den přišli na poušť Sinai.

Verš 16
Hnuvše se pak z pouště Sinai, položili se v Kibrot Hattáve.
Nm 11:34 - Protož nazváno jest jméno místa toho Kibrot Hattáve; nebo tu pochovali lid, kterýž žádal masa.

Verš 40
Uslyšel také Kananejský král v Arad, kterýž bydlil na poledne v zemi Kananejské, že by táhli synové Izraelští.
Nm 21:1 - To když uslyšel Kananejský král v Arad, kterýž bydlil na poledne, že by táhl Izrael tou cestou, kterouž byli špehéři šli, bojoval s ním, a zajal jich množství.

Verš 52
Vyžeňte všecky obyvatele země té od tváři vaší, a zkazte všecky rytiny jejich; i všecky obrazy slité jejich zkazte, všecky také výsosti jejich zbořte.
Dt 7:2 - A dá je Hospodin Bůh tvůj tobě, abys je pobil: jako proklaté vypléníš je, nevejdeš s nimi v smlouvu, aniž slituješ se nad nimi.

Verš 54
Kteroužto rozdělíte sobě k dědictví losem, vedlé čeledí svých. Kterých jest více, těm větší dědictví dáte, kterých pak jest méně, těm menší dědictví dáte. Na kterém místě komu los padne, to jemu bude; podlé pokolení otců svých dědictví dosáhnete.
Nm 26:54 - Většímu počtu větší dědictví dáš, a menšímu menší; jednomu každému vedlé počtu sečtených jeho dáno bude dědictví jeho.

Verš 43
Z Funon pak hnuvše se, položili se v Obot.
Nm 21:10 - Tedy hnuli se odtud synové Izraelští, a položili se v Obot.

Verš 41
Tedy hnuvše se s hory Hor, položili se v Salmona.
Nm 21:4 - Potom hnuli se s hory Hor cestou k moři Rudému, aby obešli zemi Idumejskou; i ustával lid velice na cestě.

Verš 55
Pakli nevyženete obyvatelů země od tváři své, tedy ti, kterýchž zanecháte, budou vám jako trní v očích vašich, a jako ostnové po bocích vašich, a budou vás ssužovati na zemi, na kteréž vy bydliti budete.
Joz 23:13 - Tedy jistotně vězte, že Hospodin Bůh váš nebude více vyháněti všech národů těch od tváři vaší, ale budou vám osídlem a úrazem i bičem na bocích vašich, a trním v očích vašich, dokudž nezahynete z země této výborné, kterouž vám dal Hospodin Bůh váš.
Sdc 2:3 - Pročež také jsem řekl: Nevyhladím jich před tváří vaší, ale budou vám jako trní, a bohové jejich budou vám osídlem.

Verš 49
A rozbili stany při Jordánu, od Betsimot až do Abelsetim, na rovinách Moábských.
Nm 25:1 - V tom, když pobyl Izrael v Setim, počal lid smilniti s dcerami Moábskými.
Joz 2:1 - Poslal pak byl Jozue, syn Nun, z Setim dva muže špehéře tajně, řka: Jděte, shlédněte zemi, zvlášť Jericho. I šli a vešli do domu ženy nevěstky, jejíž jméno bylo Raab, a odpočinuli tu.

Verš 38
Tu vstoupil Aron kněz na horu, jenž slove Hor, k rozkazu Hospodinovu, a umřel tam, léta čtyřidcátého po vyjití synů Izraelských z země Egyptské, v první den měsíce pátého.
Nm 20:25 - Pojmi Arona a Eleazara syna jeho, a uvedeš je na horu Hor.
Dt 32:50 - A umřeš na vrchu, na kterýž vejdeš, a připojen budeš k lidu svému, jako umřel Aron, bratr tvůj, na hoře řečené Hor, a připojen jest k lidu svému.

Verš 30
Z Esmona pak hnuvše se, položili se v Moserot.
Dt 10:6 - Synové pak Izraelští hnuli se z Beerot synů Jakan do Moserah. Tam umřel Aron, a tu jest pochován; i konal úřad kněžský na místě jeho Eleazar, syn jeho.

Nm 33,3-15 - Rameses Ex 12,37. O smrti egyptských prvorodených porov. Ex 12,29 (Ex 12,12). Sokot (Sukkoth) Ex 12,37; Etam Ex 13,20. K v. 7 porov. Ex 14,2. Púšť Sur Ex 15,22; Mára Ex 15,23; Elim (Vadi Gharandel) Ex 15,27. Púšť Sin Ex 16,1, Dafka a Aluš sa v Ex nespomínajú. Rafidim (Fáran) Ex 17,1; Massa a Meríba Ex 17,7.

Nm 33,16-35 - O púšti Sinaj pozri Ex 19,2; Kibrot-Hatava Nm 11,34; Haserot Nm 11,35. Od Sinaja tiahli Izraelci smerom severným. Retma (Rithma) je asi totožná s 'Ain-Hadra (Nm 11,34). Mená táboríšť, uvedených vo veršoch 19–30, nedajú sa presnejšie určiť. Moserot pozri Dt 10,6. Bene-Jákan je pravdepodobne Birei, 22 km na sever od Kádeša. Bolo by to najsevernejšie táborište, kam Izraeliti na svojej ceste došli, kým sa na rozkaz Pánov neobrátili na spiatočnú cestu, aby okolo Moabska prišli do Kanaánu. Asiongaber treba hľadať v severnej časti Elanského zálivu (Dt 2,8; 1 Kr 9,26; 22,49).

Nm 33,36-49 - O púšti Sin a o Kádeši porov. Nm 20,1 n.; o vrchu Hor Nm 20,22. O aradskom kráľovi Nm 21,1; Obot Nm 21,10; Jeabarim Nm 21,11, porov. aj Nm 21,10–20. Helmondeblataim (Almon Diblathaim) porov. Jer 48,22. Abarim, Fasga, Nebo Nm 21,30; 32,34. Moabské stepi Nm 22,1.

Nm 33,52 - Výšiny Lv 26,30.

Nm 33,54 - Porov. 26,53–56.