výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Nm 33, 1-56

1 Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli po svých oddílech z Egypta. 2 Mojžíš během jejich tažení zapisoval, odkud podle Hospodinova rozkazu vycházeli. Toto jsou zastávky na jejich tažení: 3 Patnáctého dne prvního měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před očima celého Egypta směle vyrazili na cestu. 4 Egypťané zatím pohřbívali všechny své prvorozené, které mezi nimi Hospodin pobil, když vykonal soud nad jejich bohy. 5 Synové Izraele vyšli z Ramesesu a utábořili se v Sukotu. 6 Vyšli ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště. 7 Vyšli z Etamu, obrátili se zpět k Pi-chirotu naproti Baal-cefonu a utábořili se před Migdolem. 8 Vyšli z Pi-chirotu, prošli prostředkem moře na poušť, ušli tři dny cesty etamskou pouští a utábořili se v Maře. 9 Vyšli z Mary a přišli do Elimu. V Elimu bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody. 10 Vyšli z Elimu a utábořili se u Rudého moře. 11 Vyšli od Rudého moře a utábořili se v poušti Sin. 12 Vyšli z pouště Sin a utábořili se v Dofce. 13 Vyšli z Dofky a utábořili se v Aluši. 14 Vyšli z Aluše a utábořili se v Refidimu, kde lid neměl vodu k pití. 15 Vyšli z Refidimu a utábořili se na poušti Sinaj. 16 Vyšli z pouště Sinaj a utábořili se v Kibrot-hataavě. 17 Vyšli z Kibrot-hataavy a utábořili se v Chacerotu. 18 Vyšli z Chacerotu a utábořili se v Ritmě. 19 Vyšli z Ritmy a utábořili se v Rimon-perecu. 20 Vyšli z Rimon-perecu a utábořili se v Libně. 21 Vyšli z Libny a utábořili se v Rise. 22 Vyšli z Risy a utábořili se v Kehelatě. 23 Vyšli z Kehelaty a utábořili se na hoře Šefer. 24 Vyšli od hory Šefer a utábořili se v Charadě. 25 Vyšli z Charady a utábořili se v Makhelotu. 26 Vyšli z Makhelotu a utábořili se v Tachatu. 27 Vyšli z Tachatu a utábořili se v Terachu. 28 Vyšli z Terachu a utábořili se v Mitce. 29 Vyšli z Mitky a utábořili se v Chašmoně. 30 Vyšli z Chašmony a utábořili se v Moserotu. 31 Vyšli z Moserotu a utábořili se v Bne-jaakanu. 32 Vyšli z Bne-jaakanu a utábořili se v Chor-gidgadu. 33 Vyšli z Chor-gidgadu a utábořili se v Jotbatě. 34 Vyšli z Jotbaty a utábořili se v Abroně. 35 Vyšli z Abrony a utábořili se v Ecjon-geberu. 36 Vyšli z Ecjon-geberu a utábořili se v Kádeši na poušti Cin. 37 Vyšli z Kádeše a utábořili se u hory Hór na kraji edomské země. 38 Prvního dne pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova rozkazu na horu Hór a tam zemřel. 39 Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let. 40 Tenkrát se aradský král, Kanaánec sídlící v Negevu v kanaánské zemi, dozvěděl o příchodu synů Izraele. 41 Vyšli od hory Hór a utábořili se v Calmoně. 42 Vyšli z Calmony a utábořili se v Punonu. 43 Vyšli z Punonu a utábořili se v Obotu. 44 Vyšli z Obotu a utábořili se v Ije-abarimu na moábské hranici. 45 Vyšli z Ijimu a utábořili se v Dibon-gadu. 46 Vyšli z Dibon-gadu a utábořili se v Almon-diblataimu. 47 Vyšli z Almon-diblatajmu a utábořili se v pohoří Abarim proti Nebó. 48 Vyšli z pohoří Abarim a utábořili se na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. 49 Jejich tábor na moábských pláních u Jordánu sahal od Bet-ješimotu až po Abel-šitim. 50 Na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi: 51 "Řekni synům Izraele: Až přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země, 52 vyžeňte všechny obyvatele země. Zničte všechny jejich tvarované kameny, zničte všechny jejich lité sochy a zrušte jejich obětní výšiny. 53 Podrobte si tu zem a osídlete ji, neboť jsem vám ji dal - obsaďte ji! 54 Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu přidělte větší dědictví a menšímu menší. Kamkoli padne čí los, to bude jeho. Rozdělte si zem podle otcovských pokolení. 55 Pokud obyvatele té země nevyženete, pak se vám ti, které tam ponecháte, stanou trním v očích a ostny v bocích. Budou vás trýznit v zemi, v níž budete bydlet. 56 To, co jsem zamýšlel učinit jim, pak nakonec učiním vám."

Nm 33, 1-56

Verš 3
Patnáctého dne prvního měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před očima celého Egypta směle vyrazili na cestu.
Ex 12:37 - Synové Izraele pak vytáhli z Ramesesu do Sukotu - jen pěších mužů bylo asi 600 000, kromě žen a dětí.

Verš 36
Vyšli z Ecjon-geberu a utábořili se v Kádeši na poušti Cin.
Nm 20:1 - Celá izraelská obec dorazila v prvním měsíci na poušť Cin. Lid pobýval v Kádeši. Tam zemřela Miriam a tam byla pochována.

Verš 37
Vyšli z Kádeše a utábořili se u hory Hór na kraji edomské země.
Nm 20:22 - Celá izraelská obec vytáhla z Kádeše a dorazila k hoře Hór.

Verš 6
Vyšli ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště.
Ex 13:20 - Vytáhli tedy ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště.

Verš 7
Vyšli z Etamu, obrátili se zpět k Pi-chirotu naproti Baal-cefonu a utábořili se před Migdolem.
Ex 14:2 - "Mluv k synům Izraele, ať se obrátí a utáboří před Pi-chirotem, mezi Migdolem a mořem. Utábořte se u moře naproti Baal-cefonu.

Verš 8
Vyšli z Pi-chirotu, prošli prostředkem moře na poušť, ušli tři dny cesty etamskou pouští a utábořili se v Maře.
Ex 15:22 - Když Mojžíš odvedl Izrael od Rudého moře, vydali se k poušti Šur. Tři dny šli pouští, aniž nalezli vodu.

Verš 9
Vyšli z Mary a přišli do Elimu. V Elimu bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody.
Ex 15:27 - A tak přišli do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody.

Verš 11
Vyšli od Rudého moře a utábořili se v poušti Sin.
Ex 16:1 - Potom vytáhli z Elimu. V patnáctý den druhého měsíce po jejich odchodu z Egypta přišla celá izraelská obec na poušť Sin ležící mezi Elimem a Sinajem.

Verš 14
Vyšli z Aluše a utábořili se v Refidimu, kde lid neměl vodu k pití.
Ex 17:1 - Celá izraelská obec potom podle Hospodinova rozkazu vytáhla z pouště Sin na další cestu. Když se však utábořili v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pít.

Verš 15
Vyšli z Refidimu a utábořili se na poušti Sinaj.
Ex 19:1 - Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj.

Verš 16
Vyšli z pouště Sinaj a utábořili se v Kibrot-hataavě.
Nm 11:34 - To místo pak dostalo jméno Kibrot-hataava, Hroby lačnosti, neboť tam pohřbili lidi propadlé lačnosti.

Verš 40
Tenkrát se aradský král, Kanaánec sídlící v Negevu v kanaánské zemi, dozvěděl o příchodu synů Izraele.
Nm 21:1 - Když aradský král, Kananejec sídlící v Negevu, uslyšel, že Izrael přichází atarimskou cestou, napadl Izrael a některé z nich zajal.

Verš 52
vyžeňte všechny obyvatele země. Zničte všechny jejich tvarované kameny, zničte všechny jejich lité sochy a zrušte jejich obětní výšiny.
Dt 7:2 - Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil, a tak je vyhladíš jako proklaté. Neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi.

Verš 54
Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu přidělte větší dědictví a menšímu menší. Kamkoli padne čí los, to bude jeho. Rozdělte si zem podle otcovských pokolení.
Nm 26:54 - Většímu rodu přiděl větší dědictví, menšímu menší - každému podle jeho velikosti.

Verš 43
Vyšli z Punonu a utábořili se v Obotu.
Nm 21:10 - Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se v Obotu.

Verš 41
Vyšli od hory Hór a utábořili se v Calmoně.
Nm 21:4 - Aby se vyhnuli edomské zemi, táhli od hory Hór směrem k Rudému moři. Lid ale na cestě ztratil trpělivost

Verš 55
Pokud obyvatele té země nevyženete, pak se vám ti, které tam ponecháte, stanou trním v očích a ostny v bocích. Budou vás trýznit v zemi, v níž budete bydlet.
Joz 23:13 - potom vězte, že Hospodin, váš Bůh, tehdy před vámi přestane ony národy vyhánět. Stanou se vám léčkou a pastí, bičem na vašich bocích a trním v očích, dokud nevymřete z této krásné země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dal.
Sdc 2:3 - Proto jsem také řekl: ‚Nevyženu je před vámi, ale budou vám trním v bocích a jejich bohové se vám stanou pastí.'"

Verš 49
Jejich tábor na moábských pláních u Jordánu sahal od Bet-ješimotu až po Abel-šitim.
Nm 25:1 - Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnit s místními Moábkami.
Joz 2:1 - Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy: "Jděte prohlédnout tu zem, a zvláště Jericho." Šli tedy a vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde přespali.

Verš 38
Prvního dne pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova rozkazu na horu Hór a tam zemřel.
Nm 20:25 - Vezmi Árona i jeho syna Eleazara a vyveď je na horu Hór.
Dt 32:50 - Na hoře, na niž vystoupíš, pak zemřeš a budeš připojen ke svému lidu stejně, jako zemřel tvůj bratr Áron na hoře Hór a byl připojen ke svému lidu.

Verš 30
Vyšli z Chašmony a utábořili se v Moserotu.
Dt 10:6 - Synové Izraele táhli od studní Bne-jaakan do Mosery. Tam zemřel Áron a tam byl pochován. Na jeho místě pak konal kněžskou službu jeho syn Eleazar.

Nm 33,3-15 - Rameses Ex 12,37. O smrti egyptských prvorodených porov. Ex 12,29 (Ex 12,12). Sokot (Sukkoth) Ex 12,37; Etam Ex 13,20. K v. 7 porov. Ex 14,2. Púšť Sur Ex 15,22; Mára Ex 15,23; Elim (Vadi Gharandel) Ex 15,27. Púšť Sin Ex 16,1, Dafka a Aluš sa v Ex nespomínajú. Rafidim (Fáran) Ex 17,1; Massa a Meríba Ex 17,7.

Nm 33,16-35 - O púšti Sinaj pozri Ex 19,2; Kibrot-Hatava Nm 11,34; Haserot Nm 11,35. Od Sinaja tiahli Izraelci smerom severným. Retma (Rithma) je asi totožná s 'Ain-Hadra (Nm 11,34). Mená táboríšť, uvedených vo veršoch 19–30, nedajú sa presnejšie určiť. Moserot pozri Dt 10,6. Bene-Jákan je pravdepodobne Birei, 22 km na sever od Kádeša. Bolo by to najsevernejšie táborište, kam Izraeliti na svojej ceste došli, kým sa na rozkaz Pánov neobrátili na spiatočnú cestu, aby okolo Moabska prišli do Kanaánu. Asiongaber treba hľadať v severnej časti Elanského zálivu (Dt 2,8; 1 Kr 9,26; 22,49).

Nm 33,36-49 - O púšti Sin a o Kádeši porov. Nm 20,1 n.; o vrchu Hor Nm 20,22. O aradskom kráľovi Nm 21,1; Obot Nm 21,10; Jeabarim Nm 21,11, porov. aj Nm 21,10–20. Helmondeblataim (Almon Diblathaim) porov. Jer 48,22. Abarim, Fasga, Nebo Nm 21,30; 32,34. Moabské stepi Nm 22,1.

Nm 33,52 - Výšiny Lv 26,30.

Nm 33,54 - Porov. 26,53–56.