výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Nm 31, 1-54

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2 "Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci." 3 Mojžíš proto řekl lidu: "Vyzbrojte mezi sebou muže způsobilé k boji. Ať vytáhnou proti Midiánu a vykonají nad ním Hospodinovu pomstu. 4 Z každého izraelského pokolení vyšlete k boji po tisíci mužů." 5 A tak bylo z izraelských tisíců povoláno po tisíci z každého pokolení, 12 000 mužů vyzbrojených k boji. 6 Mojžíš je vyslal do boje po tisíci z každého pokolení a s nimi Pinchase, syna kněze Eleazara, se svatým náčiním a s trubkami k troubení v ruce. 7 Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže. 8 Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu - pět midiánských králů. Také Balaáma, syna Beorova, zabili mečem. 9 Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytek, stáda a veškeré bohatství. 10 Všechna jejich města, v nichž sídlili, i všechny jejich osady vypálili. 11 Zmocnili se veškeré kořisti včetně lidí a dobytka. 12 Všechnu kořist, jíž se zmocnili, i všechny zajatce pak přivedli k Mojžíšovi, ke knězi Eleazarovi a k izraelské obci do tábora na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. 13 Mojžíš, kněz Eleazar a všichni vůdcové obce jim vyšli z tábora naproti. 14 Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval: 15 "Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? 16 Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! 17 Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která už spala s mužem. 18 Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé. 19 Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichni, kdo jste někoho zabili, a všichni, kdo jste se dotkli něčeho zabitého, se budete třetího a sedmého dne očišťovat - jak vy, tak vaši zajatci. 20 Očistěte také všechny oděvy, všechny kožené předměty, vše vyrobené z kozí srsti i každý předmět ze dřeva." 21 Kněz Eleazar pak řekl bojovníkům, kteří byli v té bitvě: "Toto je ustanovení Zákona, jejž Hospodin přikázal Mojžíšovi: 22 Zlato, stříbro, bronz, železo, cín a olovo, 23 vše, co snese oheň, přepálíte ohněm, a bude to čisté. Musí se to ale ještě očistit očistnou vodou. Vše, co oheň nesnese, propláchněte vodou. 24 Sedmého dne si vyperte roucha, a budete čistí. Teprve potom se vrátíte do tábora." 25 Hospodin Mojžíšovi řekl: 26 "Spolu s knězem Eleazarem a s rodovými náčelníky obce pořiď soupis zajaté kořisti, jak z lidí, tak z dobytka. 27 Rozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří šli do bitvy, a mezi zbytek obce. 28 Od bojovníků, kteří šli do bitvy, vyber příspěvek pro Hospodina. Bude to jeden život z každých pěti set, a to jak z lidí, tak ze skotu, oslů i bravu. 29 Tento podíl z jejich poloviny odevzdej knězi Eleazarovi jako příspěvek Hospodinu. 30 Z poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber po jednom ukořistěném z padesáti, a to jak z lidí, tak ze všeho dobytka (ze skotu, oslů i bravu). Ty odevzdej levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek." 31 Mojžíš a kněz Eleazar tedy učinili, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. 32 Zbytek kořisti uchvácené vojskem činil: 675 000 kusů bravu, 33 72 000 kusů skotu, 34 61 000 oslů, 35 32 000 žen, které ještě nepoznaly muže. 36 Polovina podílu těch, kteří vyšli do boje, činila: 337 500 kusů bravu; 37 z nich bylo Hospodinu odvedeno 675. 38 36 000 kusů skotu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 72. 39 30 500 oslů; z nich bylo Hospodinu odvedeno 61. 40 16 000 osob; z nich bylo Hospodinu odvedeno 32. 41 Tento příspěvek Hospodinu předal Mojžíš knězi Eleazarovi, jak mu Hospodin přikázal. 42 Druhá polovina, patřící zbytku izraelské obce (polovina, kterou Mojžíš oddělil od té patřící bojovníkům), 43 činila: 337 500 kusů bravu, 44 36 000 kusů skotu, 45 30 500 oslů, 46 16 000 osob. 47 Z této poloviny patřící synům Izraele vybral Mojžíš po jednom z každých padesáti ukořistěných, a to jak z lidí, tak z dobytka. Ty odevzdal levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek, jak mu Hospodin přikázal. 48 Poté k Mojžíšovi přistoupili velitelé vojenských oddílů, vůdcové tisíců a stovek, 49 a řekli Mojžíšovi: "Tvoji služebníci sečetli bojovníky, jimž jsme veleli, a ani jeden nám nechybí. 50 Proto každý z nás přinášíme Hospodinu dar ze získaných zlatých šperků - spony, náramky, prsteny, náušnice a přívěsky - k vykoupení našich životů před Hospodinem." 51 Mojžíš a kněz Eleazar tedy od nich přijali všechny ty mistrovské zlaté šperky. 52 Všechno zlato odevzdané Hospodinu vážilo 16 750 šekelů. 53 (Bojovníci ovšem kořistili každý pro sebe.) 54 Mojžíš a kněz Eleazar od vůdců tisíců a stovek to zlato přijali a odnesli je do Stanu setkávání jako připomínku synů Izraele před Hospodinem.

Nm 31, 1-54

Verš 2
"Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci."
Nm 25:17 - "Napadněte Midiánce a bijte je,
Nm 27:13 - Až ji spatříš, budeš i ty připojen ke svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj bratr Áron.

Verš 8
Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu - pět midiánských králů. Také Balaáma, syna Beorova, zabili mečem.
Joz 13:21 - - všechna města té náhorní roviny a celé království emorejského krále Sichona, který vládl v Chešbonu. Mojžíš ho porazil stejně jako midiánské prince, Sichonovy vazaly Eviho, Rekema, Cura, Chura a Revu, kteří v té zemi bydlili.

Verš 41
Tento příspěvek Hospodinu předal Mojžíš knězi Eleazarovi, jak mu Hospodin přikázal.
Nm 18:8 - Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle, já sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi svatými dary od synů Izraele. Věčným ustanovením jsem je dal jako kněžský podíl tobě a tvým synům.
Nm 18:19 - Všechny svaté obětní příspěvky, které synové Izraele odevzdávají Hospodinu, jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům a dcerám. Je to smlouva soli, věčně platná před Hospodinem, pro tebe i pro tvé potomstvo."

Verš 11
Zmocnili se veškeré kořisti včetně lidí a dobytka.
Dt 20:14 - Avšak ženy, děti, dobytek a všechnu kořist z toho města si rozeber a užívej kořist svých nepřátel, které ti Hospodin, tvůj Bůh, vydal.

Verš 16
Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána!
Nm 25:1 - Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnit s místními Moábkami.
Nm 25:18 - neboť oni lstivě napadli vás. Chtěli vás přelstít pomocí Peora a pomocí své sestry Kozbi, dcery midiánského vůdce, zabité v den té zhoubné rány kvůli Peorovi."
2Pt 2:15 - Opustili přímou cestu a zabloudili. Vydali se cestou Balaáma, syna Beorova, jemuž se zalíbila odměna za špatnost.
Zjv 2:14 - Mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence učení Balaámova, který učil Baláka svádět syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvu.

Verš 17
Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která už spala s mužem.
Sdc 21:11 - Toto je úkol, který splníte: Každého muže i každou ženu, která poznala muže, pobijte."

Verš 53
(Bojovníci ovšem kořistili každý pro sebe.)
Dt 20:14 - Avšak ženy, děti, dobytek a všechnu kořist z toho města si rozeber a užívej kořist svých nepřátel, které ti Hospodin, tvůj Bůh, vydal.

Verš 23
vše, co snese oheň, přepálíte ohněm, a bude to čisté. Musí se to ale ještě očistit očistnou vodou. Vše, co oheň nesnese, propláchněte vodou.
Nm 19:9 - Někdo čistý zatím nabere popel té jalovice a uloží jej na čisté místo za táborem; tam bude pro izraelskou obec uchován k přípravě očistné vody. Je to oběť za hřích.

Verš 27
Rozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří šli do bitvy, a mezi zbytek obce.
1Sam 30:24 - Kdo by s tou vaší řečí souhlasil? Podíl toho, kdo zůstal u zásob, bude stejný jako podíl toho, kdo šel do bitvy. Všichni se rozdělíme."

Nm 31,1-3 - Madiánčania zviedli Izraelitov na zmyselnú modloslužbu, za ktorú Pán navštívil Izraelitov nákazou (25,6–18).

Nm 31,4 - Porov. Ex 18,25.

Nm 31,18 - Ony sa mali stať izraelskými otrokyňami a vedľajšími ženami izraelských mužov (Dt 21,10–14; Sdc 21,10–14).

Nm 31,52 - Šekel vážil 16,37 g, teda zlata bolo 274,197 kg (Ex 38,24).

Nm 31,54 - O pripomienke porov. Ex 28,12.