výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Nm 8, 1-26

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2 "Řekni Áronovi: Když budeš rozsvěcovat kahany, dbej, ať těch sedm kahanů vrhá světlo dopředu před svícen." 3 Áron to tedy učinil; rozsvítil kahany směrem dopředu před svícen, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. 4 Samotný svícen byl od dříku až po květy vytepán ze zlata. Mojžíš zhotovil svícen přesně podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hoře. 5 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 6 "Vezmi z řad synů Izraele levity a očisti je. 7 Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení a oni si oholí celé tělo břitvou a vyperou si oděv. Tak budou očištěni. 8 Ať vezmou mladého býčka spolu s moučnou obětí z jemné mouky zadělané olejem; ty pak vezmi druhého mladého býčka k oběti za hřích. 9 Přiveď levity před Stan setkávání a shromáždi tam celou izraelskou obec. 10 Když levity přivedeš před Hospodina, synové Izraele na ně vloží ruce 11 a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu Hospodinu. 12 Levité ať pak vloží ruce na hlavy těch býků. Jednoho obětuj jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť Hospodinu k vykoupení levitů. 13 Potom levity postav před Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu. 14 Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a levité budou moji. 15 Poté, co je očistíš a nabídneš jako obětní dar, vstoupí levité do služby při Stanu setkávání, 16 neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech, kteří otvírají lůno, namísto všech prvorozených synů Izraele, 17 neboť všechno prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je mé. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem je zasvětil sobě, 18 avšak namísto všech prvorozených mezi syny Izraele jsem si vzal levity. 19 Tyto levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny Izraele konali službu při Stanu setkávání a byli za ně výkupným, aby na syny Izraele nepřišla zhoubná rána, když by přistupovali ke svatým věcem." 20 Mojžíš, Áron a celá obec synů Izraele tedy naložili s levity přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi ohledně levitů přikázal; právě tak s nimi synové Izraele naložili. 21 Levité se očistili od hříchu a vyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za ně obřad smíření, aby byli očištěni. 22 Poté tedy levité vstoupili do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně levitů, tak s nimi naložili. 23 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 24 "Toto platí pro levity: Od pětadvaceti let každý z nich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu setkávání. 25 Od padesáti let se pak z pracovní služby vrátí a nebude už sloužit. 26 Bude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale službu konat nebude. Takto naložíš s levity, pokud jde o jejich povinnosti."

Nm 8, 1-26

Verš 17
neboť všechno prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je mé. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem je zasvětil sobě,
Ex 13:2 - "Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi Izraelci otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytka, je mé."
Ex 22:29 - Právě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně.
Ex 34:19 - Vše, co otvírá lůno, je mé, včetně všech prvorozených samců ze tvého stáda, ať už to bude býk či beran.
Lv 27:26 - Prvorozené dobytče, jež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo zasvětit nemůže. Ať je ze skotu nebo z bravu, patří již Hospodinu.
Nm 3:13 - neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem zasvětil všechny prvorozené v Izraeli, jak lidi, tak zvířata, sobě. Jsou moji. Já jsem Hospodin."
Lk 2:23 - jak je psáno v Hospodinově zákoně: "Každý chlapec otvírající lůno bude zasvěcen Hospodinu,"

Verš 2
"Řekni Áronovi: Když budeš rozsvěcovat kahany, dbej, ať těch sedm kahanů vrhá světlo dopředu před svícen."
Ex 25:37 - Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby vrhaly světlo dopředu.

Verš 4
Samotný svícen byl od dříku až po květy vytepán ze zlata. Mojžíš zhotovil svícen přesně podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hoře.
Ex 25:31 - "Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou z něj vystupovat pohárky, pupeny a květy.

Verš 18
avšak namísto všech prvorozených mezi syny Izraele jsem si vzal levity.
Nm 3:12 - "Hle, já jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci otvírají lůno, vybral z řad synů Izraele levity. Levité jsou tedy moji,

Verš 14
Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a levité budou moji.
Nm 3:45 - "Vezmi levity namísto všech prvorozených mezi syny Izraele a dobytek levitů namísto jejich dobytka, neboť levité jsou moji. Já jsem Hospodin.

Nm 8,2 - Predpisy o zlatom svietniku, čo stál vo svätyni na južnej strane, známe sú už z Ex 25,1–39; Lv 24,1–4. Tu sa len doplňujú.

Nm 8,23-26 - O veku levitov, ktorí mali nosiť stánok a ostatné posvätné veci, videli sme v hl. 4,3.39. Tam sa vyžadoval od levitov dovŕšený tridsiaty rok veku. Tu nejde o nosenie spomenutých vecí, ale ide o vek, ktorý je potrebný, aby niekto mohol vykonávať službu pri svätyni. Žiada sa dvadsaťpäť rokov.