výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Nm 12, 1-16

1 Miriam pak s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si vzal: "Vzal si za ženu Kúšanku!" 2 Říkali také: "Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze nás?" A Hospodin to slyšel. 3 (Mojžíš byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi.) 4 Hospodin ihned Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři tedy šli. 5 Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu, postavil se u vchodu do Stanu a zvolal: "Árone a Miriam!" A když ti dva přišli, 6 řekl: "Slyšte má slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze vidění, promluvím k němu skrze sen. 7 S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům! 8 S ním rozmlouvám tváří v tvář, zřetelně, a ne v hádankách, spatřuje Hospodina tak, jak je! Jak to, že jste se nezalekli pomluvit mého služebníka Mojžíše?" 9 Hospodin proti nim vzplanul hněvem a odešel. 10 Oblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam byla malomocná, bílá jako sníh! Když se Áron otočil k Miriam a spatřil, že je malomocná, 11 řekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za hřích, který jsme tak pošetile spáchali. 12 Prosím, ať má sestra není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matky s tělem napůl zetlelým!" 13 Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Snažně prosím, Bože, uzdrav ji!" 14 Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby jí otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? Ať je tedy na sedm dní vykázána z tábora; teprve pak bude přijata zpět." 15 Miriam tedy byla na sedm dní vykázána z tábora. Lid se nehnul dál, dokud Miriam nebyla přijata zpět. 16 Potom lid vytáhl z Chacerotu a utábořil se v poušti Paran.

Nm 12, 1-16

Verš 8
S ním rozmlouvám tváří v tvář, zřetelně, a ne v hádankách, spatřuje Hospodina tak, jak je! Jak to, že jste se nezalekli pomluvit mého služebníka Mojžíše?"
Ex 33:11 - Hospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se svým přítelem. Mojžíš se potom vracel do tábora, ale jeho pomocník, mladý Jozue, Nunův syn, od Stanu neodcházel.
Dt 34:10 - V Izraeli už ale nepovstal prorok, jako byl Mojžíš, se kterým se Hospodin znal tváří v tvář.

Verš 14
Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby jí otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? Ať je tedy na sedm dní vykázána z tábora; teprve pak bude přijata zpět."
Lv 13:46 - Po celou dobu svého postižení zůstane nečistý. Jako nečistý musí bydlet o samotě, ve zvláštním příbytku venku za táborem."

Verš 7
S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům!
Heb 3:2 - který byl věrný Tomu, jenž ho ustanovil, tak jako Mojžíš byl věrný v celém Božím domě.

Nm 12,1 - Kušiťanka je Sefora, Mojžišova jediná žena. Zem Kuš je nielen Etiópia, lež aj protiležiaca Arábia, Stredná Arábia (Gn 10,6).

Nm 12,6 - Mária bola skutočne prorokyňou (Ex 15,20). Aj Áron hovorieval v mene Pánovom a nosieval urim a tumim (Ex 28,30).

Nm 12,6-8 - Mojžišovu autoritu chráni sám Pán: Mojžiš je najväčší z prorokov. Kým iným prorokom zjavuje sa Pán v snoch a hovorí s nimi prostredníctvom vnútorného osvietenia, s Mojžišom sa zhovára ako s dôverným priateľom. Treba však spomenúť, že ani toto videnie Boha nebolo dokonalým, netýkalo sa bytosti Božej (Ex 33,18–23). "V celom mojom dome" (v. 7) – v celom izraelskom národe, táboriacom okolo svätostánku (Hebr 3,6).

Nm 12,9-15 - Máriu Pán potrestal malomocenstvom, Árona ušetril, lebo on sa pokoril, keď zbadal, že sa prehrešil (Dt 24,9).