výhody registrácie

Numeri


Obsah knihy Numeri

 

Nm 1Pán hovoril k Mojžišovi na púšti Sinaj v stánku zjavenia dva mesiace a dva roky po ich východe. Kázal mu sčítať všetkých bojaschopných mužov starších ako dvadsať rokov. Spočítali všetkých podľa rodov, spolu 603 550 mužov. Léviho kmeň však neprehliadali a nezarátali, lebo oni sa budú starať o stánok zákona.
Nm 2Kmene budú táboriť a pochodovať pod zástavou svojho rodu podľa stanoveného poriadku.
Nm 3Áronovi dvaja synovia slúžili ako kňazi. Léviho kmeň sa bude ponechaný Áronovi a synom pri stánku zjavenia. Pán vyvolil Levitov namiesto všetkých prvorodených z Izraela. Sčítal Léviho kmeň po rodoch a rozdelil im služby v stánku. Bolo ich spolu 22000 mužov. Ktokoľvek cudzí by sa priblížil k stánku, musí zomrieť. Sčítali všetkých prvorodených od jedného mesiaca nahor, ktorých bolo 22273 mužov. Za prevyšujúcich vybrali pre Árona výkupné.
Nm 4Z Levitského rodu Kaátovcov poveril schopných od 30 do 50 rokov, aby slúžili v stánku zmluvy. Keď sa budú mať pohnúť, zabalia archu, stôl a oltár, ale svätých vecí sa nedotknú. Z rodu Gersonovcov a Merarovcov sčítal tých, čo budú slúžiť pri stánku zjavenia. Spolu ich bolo 8580.
Nm 5Z tábora vylúčili malomocných, trpiacich semenotokom a tých, čo sa poškvrnili mŕtvolou. Ak sa niekto dopustí hriechu voči blížnemu, vráti späť o pätinu naviac a donesie barana na obetu. Ak má muž podozrenie, že sa jeho žena dopustila cudzoložstva, privedie ju pred kňaza, ktorý jej dá vypiť vodu kliatby. Ak žena zhrešila, lono jej napuchne, bedrá jej ochromejú a bude prekliata.
Nm 6Ak sa niekto zasvätí Pánovi nazirejským sľubom, nebude piť opojné nápoje, ani jesť nič z viniča, nesmie si strihať vlasy, ani sa znečistiť mŕtvolou. Ak by sa poškvrnil tým, že pri ňom niekto náhle umrie, na siedmy deň sa ostrihá, prinesie obetné holúbky a opäť sa zasvätí Pánovi. Po ukončení zasvätenia donesie baránka na obetu, ostrihá si hlavu a vlasy spáli. Potom nazirejec prinesie baránky na obetu môže zasa piť víno. Mojžiš im potom povedal slová, ktorými budú požehnávať.
Nm 7K posvätenému stánku náčelníci rodov doniesli šesť vozov darov a dvanásť býkov, ktoré Mojžiš dal Levitom. Každý deň doniesli dary z iného kmeňa, z Júdovho, Isacharovho, Zabulonovho, Rubenovho, Simeonovho, Gadovho, Efraimovho, Manassesovho, Benjamínovho, Danovho, Aserovho a Neftaliho.
Nm 8Zhotovili svietnik zo siedmych lámp, aby osvetľoval priestor pred svietnikom. Vykoná očistenie Levitov tak, že ich pokropí očistnou vodou, oholia sa britvou na celom tele, operú si šaty a očistia sa. Prinesú obetu, zhromaždia sa pred stánkom a oddelia sa pre Pána, aby mohli slúžiť všetci od 25. do 50. roku.
Nm 9Mojžiš prikázal sláviť Paschu v stanovenom čase aj tým čo sa poškvrnili mŕtvolou a aj tým, čo sú na ďalekej ceste. V deň, keď postavili stan, zahalil ho oblak a od večera do rána bol nad príbytkom oheň. Keď sa oblak zdvihol, Izraeliti sa dávali na pochod a kde sa oblak zastavil, tam sa utáborili.
Nm 10Dali urobiť dve kované strieborné trúby, na ktorých budú trúbiť Áronovi synovia. Keď sa na ne zatrúbi raz, zídu sa kniežatá a pohlavári. Keď zatrúbia trhano, dajú sa na pochod z východu, juhu a ostatní. Keď nebudú trúbiť trhano, zíde sa celá pospolitosť. Trúbiť budú aj keď pôjdu do boja, aj v dňoch radosti, na sviatky, pri začiatkoch mesiacov a pri obetách. Oblak sa zdvihol a dali sa na pochod. Mojžiš prosí švagra Hobaba, aby šiel s nimi.
Nm 11Ľud sa začal sťažovať, že sa mu zle vodí a nato Pánov oheň v hneve spálil okraj tábora a miesto nazvali Tabera (spálenisko). Na Mojžišovo orodovanie oheň ustal. Ľudu chýbalo mäso ako v Egypte a sťažoval sa. Mojžiš prosí Pána o milosrdenstvo. Mojžiš dal zvolať sedemdesiatich zo starších Izraela, Pán im rozdelil z ducha, ktorý bol na Mojžišovi a zachvátil ich prorocký duch. Pán im dá jesť mäso celý mesiac, až kým sa im nesprieči. Aj v tábore zostúpil prorocký duch na Eldada a Medada a Mojžiš privolil, že môžu aj iní prorokovať. Vietor od mora privial veľa prepelíc, chytali ich až do druhého dňa a ešte mali mäso medzi zubami, keď pre ich pažravosť vzplanul Pánov hnev. Miesto nazvali Kibrot-Hatava (hroby pažravosti).
Nm 12Mária a Áron ohovárali Mojžiša pre kušiťanku, ktorú si vzal za ženu a vraveli, či Pán hovoril len Mojžišovi a nie aj im. Mojžiš bol najpokornejší (najtichší) človek na zemi. Pán ich zavolal k stánku a prehovoril, na čo Mária obelela malomocenstvom. Na Mojžišovo orodovanie bola len vylúčená z tábora na sedem dní.
Nm 13Pohli sa a utáborili na púšti. Na Pánov príkaz Mojžiš vyslal popredných mužov z každého kmeňa po jednom ako vyzvedačov do krajiny Kanaán, ktorú im Pán prisľúbil. Vtedy dal Mojžiš Nunovmu synovi Osému meno Jozue. Kázal im zistiť všetko o krajine. Prezreli celú krajinu a po 40 dňoch sa vrátili so správami, že krajina je bohatá, ľud je mocný a mestá sú veľké a opevnené. No niektorí boli zbabelí a hovorili nepravdy, že videli obrov – Enakových synov.
Nm 14Začali nariekať celú noc, reptali a začali uvažovať o návrate do Egypta. Jozue a Kaleb, ktorí boli tiež na výzvedoch posmeľovali ľud, aby sa nebál vojsť do krajiny. Ľud ich chcel ukameňovať a nad stánkom sa zjavila Pánova sláva. Pán chcel ľud vyhubiť, ale na Mojžišov príhovor im odpustil. Za to každý, kto videl Pánove zázraky a desať ráz nepočúvol Pánov hlas a nikto od dvadsiateho roku nahor, neuvidí zasľúbenú krajinu. Za každý deň na výzvedoch budú blúdiť na púšti rok, teda spolu 40 rokov. Všetci vyzvedači, okrem Kaleba a Jozueho pomreli náhlou smrťou za to, že nepravdivými správami popudili ľud. Pán prikázal vrátiť sa na púšť cestou k Červenému moru. Ľudia aj napriek Mojžišovmu varovaniu tiahli na temeno vrchu a Amalekiti a Kanaánčania ich bili a prenasledovali.
Nm 15Keď budú obetovať v novej krajine, Mojžiš prikázal pridať aj potravinovú obetu. Majú tiež obetovať chlieb z prvotín. Ustanovil obetu za previnenia z neopatrnosti. Kto zhreší úmyselne, musí byť zahubený. Uväznený muž, čo v sobotu zbieral drevo, bol ukameňovaný a tak bude s každým, kto poruší sobotu. Na okrajoch plášťa si urobili kystky so šnúrkou z belasého purpuru, aby si pri pohľade na ne spomenuli na Pánove príkazy.
Nm 16Kore sa spolu s 250 mužmi vzbúril proti Mojžišovi a aj Dátan a Abiron odmietli poslušnosť. Zhromaždili sa, a na znak, že Pán je Mojžišom, pohltila vzbúrencov zem aj s rodinami a oheň usmrtil aj 250 mužov s kadidlami. Medené kadidelnice, čo ostali, použili na oplechovanie oltára. Ľud začal reptať a Pán v hneve zoslal mor. Áron zmieroval ľud kadidlom a mor prestal, no zomrelo ich 14700.
Nm 17Na Pánov príkaz priniesli od každého kniežaťa z kmeňa jednu palicu, teda spolu 12 palíc. Na každú napísali meno, pričom na Léviho palicu napísali Áronovo meno. Koho palica vypučí, ten bude vyvolený. Na druhý deň boli na Áronovej palici sa objavili puky a dozreté mandle. Áronovu palicu postavili na výstrahu, aby už nereptali.
Nm 18Áron a synovia budú zodpovední za previnenia proti kňažskému úradu. Časť obiet, prvotiny z úrody a všetko prvorodené prináleží Áronovi a synom. Áron a leviti nebudú mať v krajine nijaký dedičný majetok, prináležať im budú všetky desiatky v Izraeli. Z Izraelitov smú k stánku pristúpiť len levíti. Desatinu z desiatkov prinesú ako pozdvihovaciu obetu Pánovi.
Nm 19Kňaz Eleazar prinesie obetu z bezchybnej jalovice a z popola z nej pripravia očistnú vodu pre Izraelskú pospolitosť. Kto sa dotkne mŕtveho, bude sedem dní nečistý a ak sa nezmieri pokropením očistnou vodou, treba ho vylúčiť z pospolitosti.
Nm 20V 40. roku prišli Izraeliti na púšť Sin a tam v Kádeši zomrela Mária. Ľud sa vadil s Mojžišom, lebo nemal vodu. Mojžiš dvakrát udrel palicou po skale a vytriskla voda, no preto že neverili a neoslávili Pána pred Izraelitmi, Mojžiš s Áronom nevovedú ľud do prisľúbenej krajiny. To sú vody Meríby (zvady). Mojžiš vyjednával s Edomským kráľom, aby mohli prejsť cez jeho územie, no nedovolil a Izraeliti sa mu radšej vyhli. Mojžiš na vrchu Hor obliekol Áronovho syna Eleazara do jeho šiat. Tam na vrchu Áron zomrel a Izraelova rodina ho oplakávala 30 dní.
Nm 21Izraelitov napadol kráľ z Aradu, ale Pán vypočul Izraelitov, vydal im Kanaánčanov a na ich mestá uvalil kliatbu zničenia. To miesto nazvali Horma (prepadnuté kliatbe). Od vrchu Hor tiahli smerom k Červenému moru, aby obišli edomskú krajinu. Ľud na púšti šomral a za to Pán poslal na ľudí jedovaté hady. Mnoho ľudí pomrelo a prosili, aby odňal hady. Mojžiš na Pánov príkaz vyvesil medeného (bronzového) hada na kôl a každý uhryznutý kto naň pozrel, ostal nažive. Caetou ako putovali sa pristavili pri rieke Arnon, ktorá tvorí hranicu medzi Moabčanmi a Amorejčanmi. Ako chceli pokojne prejsť, zaútočil na nich amorejský kráľ Sehon, ale Izraeliti ho bili a zaujali všetky amorejské mestá a dediny. Zaujali Jezer, porazili aj bášanského kráľa Oga aj s jeho vojskom a zaujali jeho krajinu.
Nm 22Izraeliti šli ďalej a utáborili sa Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Keď moabský kráľ Balak videl, čo urobili s amorejčanmi, bál sa a poslal po Baláma, aby Izraelitov preklial. Balám však na Pánov príkaz nešiel s nimi, až na druhý raz mu Boh dovolil ísť, no Pán sa nahneval na neho. Pánov anjel tri krát vybočil oslicu, na ktorej sedel a až potom zbadal Pánovho anjela, poklonil sa mu a pokračovali v ceste. Balak šiel naproti Balámovi. Na druhý deň šli spolu na Bamot-Bál, odkiaľ bolo vidieť zadné voje izraelského ľudu.
Nm 23Postavili sedem oltárov a obetovali sedem býčkov a sedem baranov. Balám sa odobral na osamelé miesto a zjavil sa mu Boh a začal požehnávať Izraelitov. Presunuli sa na ďalší vrch, postavili oltáre, urobili obety a znova ich požehnal.
Nm 24Aj tretí krát sa opakovalo to isté a znovu požehnal Izraelitov. Balak sa rozhneval a vyhnal Baláma, no on aj štvrtý krát dal požehnanie a predpovedal víťazstvá Jakubovho ľudu.
Nm 25Mojžiš kázal povešať všetkých zvodcov medzi Izraelitmi, lebo sa oddávali smilstvu s Moabkami a slúžili cudziemu bohu – Bélfegorovi. Keď Eleazarov syn Finés videl Izraelitu, ako si viedol pred očami všetkých Madiánčanku, vzal kopiu a prebodol oboch cez pohlavné ústroje. Nákza sa razom odvrátila od Izraelitov, no tých čo pomreli na nákazu bolo 24000. Tento čin Finésa odvrátil Pánov hnev a ustanovil ho za kňaza.
Nm 26Mojžiš a Eleazar urobili sčítanie všetkých bojaschopných od dvadsiateho roku nahor. Bolo ich spolu 601730. Krajinu si rozdelia žrebom a dedičný majetok si rozdelia v pomere k počtu. Levítov bolo pri sčítaní 23000.
Nm 27Salfádovým dcéram zomrel otec na púšti a nemali žiadny dedičný majetok, tak prosili Mojžiša a on im dal dedičný podiel ich otca. Ak niekto zomrie bez synov, dedičstvo sa prevedie na dcéry. Ak nemá ani dcéry, dedia bratia. Ak nemá ani bratov, dedia bratia jeho otca a ak nemá ani strýkov, dedičstvo pripadne najbližšiemu pokrvnému z jeho kmeňa. Mojžiš vystúpil na pohorie Abarim, vybral Nunovho syna Jozueho za svojho nástupcu a pred kňazom Eleazarom ho ustanovil za vodcu.
Nm 28Každé ráno a podvečer obetujú Pánovi baránka a potravinovú obetu a v sobotu dva baránky. Na začiatku mesiaca obetujú dva býčky, barana a sedem jednoročných baránkov. Na štrnásty deň prvého mesiaca budú sláviť paschu, sedem dní budú jesť nekvasené chleby a prinášať obety. Aj v deň prvotín prinesú obetu.
Nm 29V prvý deň siedmeho mesiaca bude deň trúbenia a prinesú obetu. Siedmy deň siedmeho mesiaca sa budú postiť a prinesú obetu za zmierenie. Na pätnásty deň siedmeho mesiaca budú sedem dní sláviť sväté zhromaždenie a prinášať obety.
Nm 30Ak muž urobí sľub Pánovi, nech ho splní. Ak urobí sľub nevydatá žena v dome svojho otca alebo muža, že sa bude niečoho zdržovať a otec, alebo jej muž s tým nesúhlasí, je oslobodená od sľubu. Ak s tým súhlasí, sľub je platný. Sľub vdovy a prepustenej je záväzný.
Nm 31Izraeliti vybrali 1000 bojovníkov z každého kmeňa a vyšli bo boja proti Madiánčanom, aby sa pomstili. Všetkých mužov pobili a ženy a deti odviedli do zajatia a majetok, dobytok vzali ako korisť a mestá podpálili. Mojžiš kázal pozabíjať všetkých chlapcov a tie ženy, ktoré neboli pannami. Sedem dní sa museli očisťovať mimo tábora. Polovicu koristi dali bojovníkom a zbytok rozdelili medzi celú pospolitosť. Z polovice bojovníkov ako dávka pre Pána bol jeden život z päťsto zajatých ľudí aj zvierat. Z polovice Izraelitov oddelili každého päťdesiateho. Aj velitelia doniesli Eleazarovi zlato z koristi ako obetu.
Nm 32Rubenovi a Gadovi synovia mali veľa dobytka a žiadali Mojžiša, aby mohli ostať v tej krajine. Keď sľúbili, že sa len utáboria v Galaáde a pojdú s ostatnými za Jordán dobiť zasľúbenú krajinu a potom sa vrátia späť, Mojžiš súhlasil. Vybudovali mestá. Synovia Manassesovho syna Machira obsadili Galaád a vyhnali Amorejčanov, čo tam bývali.
Nm 33Mojžiš zaznamenal všetky zastávky Izraelitov na ceste z Egypta. Keď prídu do Kanaánskej krajiny, vyženú všetkých obyvateľov, zaujmú krajinu a rozdelia si ju lósom.
Nm 34Hranice prisľúbenej krajiny sa budú tiahnuť od púšte Sin. Na juhu od Soľného mora po Kadeš-barnu až k Moru, na západe po Veľké more, na severe od Veľkého mora k vrchu Hor po Hasar-Enan, na východe od Hasar-Enanu popri Genazaretskom jazere a Jordáne až k Soľnému moru. Krajinu rozdelí Eleazar, Nunov syn Jozue a vybrané knieža z každého kmeňa.
Nm 35Aj Levitom dajú pozemky, mestá a pastviny. Šesť miest vyčlenia ako mestá útočišťa, aby tam mohol újsť ten, kto niekoho neúmyselne zabil. Ak niekto zabije úmyselne človeka, pomstiteľ krvi ho tiež zabije. Ak niekto usmrtí náhodne, nie z nepriateľstva, pospolitosť ho zavedie do mesta útočišťa, kde má byť až do veľkňazovej smrti a potom sa môže vrátiť. Na odsúdenie vraha nestačí výpoveď len jedného svedka. Od toho, kto má zomrieť pre vraždu nie je možné prijať výkupné.
Nm 36Všetky devy, ktoré dostanú dedičný majetok sa musia vydať za príslušníka rodu svojho kmeňa, aby dedičný majetok neprešiel do iného kmeňa.

 

up