výhody registrácie

Zjavenie apoštola Jána

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Zjv 1, 1-20

1 Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho stať, a po svojom anjelovi ho poslal a naznačil svojmu služobníkovi Jánovi. 2 A tento dosvedčil Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista; všetko, čo videl. 3 Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo čas je blízko. 4 Ján siedmim ázijským cirkvám: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, čo sú pred jeho trónom, 5 a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov 6 a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. 7 Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen. 8 Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci. 9 Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, v kráľovstve i vo vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a Ježišovo svedectvo na ostrove, ktorý sa volá Patmos. 10 V Pánov deň som bol vo vytržení a počul som za sebou hlas mohutný ako zvuk poľnice hovoriť: 11 „Čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmim cirkvám: do Efezu, Smyrny, Pergama, Tyatiry, Sárd, Filadelfie a do Laodicey!“ 12 Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, čo so mnou hovoril. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov 13 a uprostred svietnikov kohosi, ako Syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. 14 Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, a jeho oči ako plameň ohňa. 15 Jeho nohy boli podobné kovu rozžeravenému v peci a jeho hlas bol ako hukot veľkých vôd. 16 V pravej ruke mal sedem hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko, keď svieti v plnej sile. 17 Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal: „Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný 18 a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. 19 Napíš teda, čo si videl: čo je a čo sa má stať potom. 20 Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl v mojej pravici, a siedmich zlatých svietnikov je toto: sedem hviezd sú anjeli siedmich cirkví a sedem svietnikov je sedem cirkví.

Zjv 1, 1-20

Verš 3
Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo čas je blízko.
Zjv 22:7 - Áno, prídem čoskoro. Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy.“
Zjv 22:10 - Potom mi povedal: „Nezapečaťuj prorocké slová tejto knihy, lebo čas je blízko!

Verš 4
Ján siedmim ázijským cirkvám: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, čo sú pred jeho trónom,
Zjv 1:8 - Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
Ex 3:14 - Boh povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som!“ - a dodal: „Toto povieš Izraelitom: »Ja-som« ma poslal k vám!“
Zjv 4:8 - A každá z týchto štyroch bytostí mala šesť krídel, dookola i znútra boli plné očí a vo dne v noci bez prestania volali: „Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde!“
Zjv 11:17 - a volali: „Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kraľovať.
Zjv 16:5 - Potom som počul anjela vôd volať: „Spravodlivý si ty, ktorý si a ktorý si bol, Svätý, že si vyniesol takýto rozsudok.

Verš 5
a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov
Iz 55:4 - Hľa, urobím ho svedkom pre národy, kniežaťom a vládcom kmeňov!
Zjv 3:14 - A anjelovi laodicejskej cirkvi napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvorenia:
1Kor 15:20 - Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.
Kol 1:18 - On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.
Sk 20:28 - Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.
Heb 9:12 - raz navždy vošiel do Svätyne, a to nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie.
Heb 9:14 - o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny; očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.
1Pt 1:19 - ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka.
1Jn 1:7 - Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.
Zjv 5:9 - a spievali novú pieseň: „Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa

Verš 6
a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.
1Pt 2:9 - Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.
Zjv 5:10 - a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu; a budú kraľovať na zemi.“
Rim 12:1 - Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.
1Pt 2:5 - a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.

Verš 7
Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.
Dan 7:13 - Videl som v nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho.
Mt 24:30 - Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.
Mt 25:31 - Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy.
Sk 1:11 - a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“
1Sol 1:10 - a očakávali z neba jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych; Ježiša, ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu.
2Sol 1:10 - keď príde v onen deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich; lebo u vás sa naše svedectvo stretlo s vierou.
Júd 1:14 - Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: „Hľa, prichádza Pán s desaťtisícami svojich svätých,
Za 12:10 - Na Dávidov dom však a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosrdenstva a pokorných prosieb; potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli, a budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a horekovať, ako sa horekuje nad prvorodeným.
Jn 19:37 - A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli.“

Verš 8
Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
Iz 41:4 - Kto to spravil? Kto učinil? Ten, čo rody volá od počiatku. Ja, Jahve, prvý a ten istý som i posledný.
Iz 44:6 - Toto hovorí Jahve, kráľ Izraela, vykupiteľ jeho, Pán zástupov: „Ja som prvý a ja som posledný, okrem mňa nieto Boha.
Zjv 21:6 - A povedal mi: „Stalo sa! Ja som Alfa a Omega, Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.
Zjv 22:13 - Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec.

Verš 10
V Pánov deň som bol vo vytržení a počul som za sebou hlas mohutný ako zvuk poľnice hovoriť:
Zjv 4:2 - Hneď som bol vo vytržení: A hľa, na nebi stál trón a na tróne On, Sediaci.

Verš 13
a uprostred svietnikov kohosi, ako Syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom.
Ez 1:26 - Nad oblohou, ktorá bola nad ich hlavami, bolo čosi ako zafírový kameň, podobalo sa to trónu, na tom však, čo bolo podobné trónu - na ňom odhora -, bola postava, ktorá vyzerala ako človek.
Dan 7:13 - Videl som v nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho.
Zjv 14:14 - Potom som videl, a hľa, biely oblak a na oblaku sedel ktosi ako Syn človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák.
Zjv 15:6 - a z chrámu vyšli siedmi anjeli, čo mali sedem rán. Boli oblečení do čistého skvúceho ľanového rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatým pásom.

Verš 14
Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, a jeho oči ako plameň ohňa.
Dan 7:9 - Pozeral som sa kým postavili tróny a zasadol Starec dní; jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistučká vlna; jeho trón bol plameň ohňa a jeho kolesá blčiaci oheň.
Zjv 19:12 - Oči mal ako plameň ohňa a na hlave mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám.

Verš 15
Jeho nohy boli podobné kovu rozžeravenému v peci a jeho hlas bol ako hukot veľkých vôd.
Zjv 14:2 - A počul som hlas z neba; bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. Hlas, ktorý som počul, znel, ako keď citaristi hrajú na svojich citarách.

Verš 16
V pravej ruke mal sedem hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko, keď svieti v plnej sile.
Iz 49:2 - Ústa mi urobil ako ostrý meč, v tieni svojej ruky ma skryl a urobil zo mňa šíp brúsený, do svojho tulca ma schoval.
Ef 6:17 - A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!
Heb 4:12 - Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.
Zjv 2:16 - Preto rob pokánie. Ak nie, prídem k tebe čoskoro a budem s nimi bojovať mečom svojich úst.
Zjv 19:15 - Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy; a on bude nad nimi panovať žezlom železným; sám bude šliapať lis vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha.

Verš 17
Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal: „Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný
Iz 41:4 - Kto to spravil? Kto učinil? Ten, čo rody volá od počiatku. Ja, Jahve, prvý a ten istý som i posledný.
Iz 44:6 - Toto hovorí Jahve, kráľ Izraela, vykupiteľ jeho, Pán zástupov: „Ja som prvý a ja som posledný, okrem mňa nieto Boha.
Iz 48:12 - „Počúvaj mňa, Jakub a Izrael, môj pozvaný, to som ja, ja prvý a ja aj posledný.

Verš 18
a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia.
Rim 6:9 - Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje.
Jób 12:14 - Ak niečo zrúca, to nik nepostaví, koho on zavrie, toho neotvorí nik.
Iz 22:22 - Dám mu na plece kľúč Dávidovho domu, keď otvorí, nikto nezavrie, a keď zavrie, nikto neotvorí.
Zjv 3:7 - Anjelovi filadelfskej cirkvi napíš: Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč; keď on otvára, nik nezavrie, a keď zatvára, nik neotvorí:
Zjv 20:1 - Potom som videl z neba zostupovať anjela, čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz.

Verš 20
Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl v mojej pravici, a siedmich zlatých svietnikov je toto: sedem hviezd sú anjeli siedmich cirkví a sedem svietnikov je sedem cirkví.
Mal 2:7 - Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa vyhľadáva zákon, lebo je poslom Pána zástupov.

Zjv 1,1 - Hovorí sa tu o veciach, ktoré sa majú onedlho stať (22, 6) nie z hľadiska času, ale z hľadiska Boha (porov. 2 Pt 3, 8). Ide vlastne o poslednú fázu dejín spasenia, ktorá sa začala veľkonočnou udalosťou.

Zjv 1,4 - Sedem cirkví je vymenovaných v 11. verši. Listy, ktoré sú týmto cirkvám adresované, nachádzajú sa v 2. a 3. kap. Číslo sedem je symbolom plnosti, a preto sa právom tvrdí, že Jánovo učenie nebolo adresované výlučne iba týmto miestnym cirkvám, ale že obsahuje všeobecné a trvalé posolstvo. Názov Boha: "ktorý je, ktorý bol a ktorý príde", je istá obmena toho mena, pod ktorým sa Boh zjavil Mojžišovi na vrchu Horeb (Ex 3, 14). Výrazom "ktorý príde" dostáva Božie meno eschatologický nádych. Sedem duchov znamená plnosť Ducha. Ide o vplyv Iz 11, 2–3.

Zjv 1,5 - Prvorodeného z mŕtvych znamená prvého vzkrie-seného. Porov. Kol 1, 18.

Zjv 1,6 - Hovorí o všeobecnom kňazstve veriacich podľa vzoru Izraela (Ex 19, 6; 1 Pt 2, 9).

Zjv 1,7 - Porov. Dan 7, 13; Zach 12, 10. 14; Jn 19, 37.

Zjv 1,8 - Alfa je prvé a omega posledné písmeno gréckej abecedy. Je to symbol Boha ako prvej príčiny a posledného cieľa všetkého jestvujúceho.

Zjv 1,9 - Patmos je ostrov v Egejskom mori, asi 75 km na juhozápad od Efezu.

Zjv 1,10 - Pánov deň je nedeľa. Ide tu o prvé svedectvo prenesenia sakrálneho charakteru židovskej soboty na deň Kristovho zmŕtvychvstania. Porov. 1 Kor 16, 2.

Zjv 1,12 - Sedem zlatých svietnikov predstavuje sedem cirkví (v. 20).

Zjv 1,13-15 - Ježiš Kristus je tu vykreslený obrazmi vypožičanými zo Starého zákona, ako veľkňaz (dlhé rúcho), kráľ (zlatý pás). Biele vlasy sú symbolom večnosti, oči ako plameň ohňa symbolom vševedúcnosti a nohy z kovu symbolom nezmeniteľnosti. Porov. Dan 7, 13; 10, 5–6; Ez 43,2.

Zjv 1,16 - Sedem hviezd je sedem anjelov cirkví (v. 20). Niektorí pod anjelmi rozumejú biskupov. Ostrý dvojsečný meč je symbolom sudcovskej moci. Porov. Iz 11, 4.