výhody registrácie

Zjavenie apoštola Jána

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Zjv 9, 1-21

1 Zatrúbil piaty anjel. A videl som, že hviezda spadla z neba na zem. A dostala kľúč od studne priepasti. 2 Otvorila studňu priepasti a zo studne vystúpil dym ako dym veľkej pece a zatemnilo sa slnko a aj vzduch od dymu studne. 3 A z dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny. 4 Povedalo sa im, aby neškodili tráve na zemi, ani nijakej byline, ani nijakému stromu, ale iba ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. 5 Dostali rozkaz, aby ich nezabíjali, ale trápili päť mesiacov; a ich trápenie bolo ako trápenie od škorpióna, keď uštipne človeka. 6 V tých dňoch ľudia budú hľadať smrť, a nenájdu ju, budú si žiadať zomrieť, a smrť od nich utečie. 7 Tieto kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja; na hlavách mali akoby vence podobné zlatu a ich tváre boli ako tváre ľudí. 8 Vlasy mali ako ženské vlasy a ich zuby boli ako levie. 9 Panciere mali ako panciere zo železa a zvuk ich krídel bol ako hrmot mnohých konských vozov rútiacich sa do boja. 10 Chvosty mali podobné škorpiónom, aj žihadlá, a v chvostoch mali moc škodiť ľuďom päť mesiacov. 11 Nad sebou mali kráľa anjela priepasti, ktorý sa po hebrejsky volá Abaddon a po grécky má meno Apollyon. 12 Prvé beda prešlo a hľa, po ňom prichádzajú ešte dve beda. 13 Zatrúbil šiesty anjel. A počul som hlas od rohov zlatého oltára, ktorý je pred Bohom; 14 hovoril šiestemu anjelovi, čo mal poľnicu: „Odviaž štyroch anjelov spútaných pri veľkej rieke Eufrat.“ 15 Tu boli odviazaní štyria anjeli, čo boli pripravení na hodinu, deň, mesiac a rok, aby pobili tretinu ľudí. 16 A počet jazdeckého vojska bol dvadsaťtisíckrát desaťtisíc; počul som ich počet. 17 A vo videní som takto videl kone a tých, čo sedeli na nich: mali ohnivé, hyacintové a sírové panciere a hlavy koní boli ako hlavy levov a z ich tlám vychádzal oheň, dym a síra. 18 Od týchto troch rán zahynula tretina ľudí; od ohňa, dymu a síry, čo vychádzali z ich tlám. 19 Moc koní bola totiž v ich tlamách a v ich chvostoch; lebo ich chvosty sa podobali hadom: mali hlavy a nimi škodili. 20 A ostatní ľudia, ktorých nezahubili tieto rany, ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk a neprestali sa klaňať zlým duchom a zlatým, strieborným, medeným, kamenným a dreveným modlám, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť. 21 A nerobili pokánie ani za svoje vraždy, ani za svoje čary, ani za svoje smilstvo, ani za svoje krádeže.

Zjv 9, 1-21

Verš 1
Zatrúbil piaty anjel. A videl som, že hviezda spadla z neba na zem. A dostala kľúč od studne priepasti.
Lk 8:31 - A prosili ho, aby im nerozkázal odísť do priepasti.
Zjv 17:8 - Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je; má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, že bola, a nie je, a zasa bude.

Verš 4
Povedalo sa im, aby neškodili tráve na zemi, ani nijakej byline, ani nijakému stromu, ale iba ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať.
Zjv 6:6 - A počul som, akoby spomedzi štyroch bytostí hlas volal: „Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár; ale olej a víno nepoškoď!“
Ez 9:4 - A Pán mu povedal: „Prejdi cez mesto, cez Jeruzalem, a urob značku Tau na čelá mužov, ktorí vzdychajú a jajkajú nad rozličnými ohavnosťami, ktoré sa uprostred neho dejú.“
Zjv 7:3 - „Neškoďte zemi ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!“

Verš 6
V tých dňoch ľudia budú hľadať smrť, a nenájdu ju, budú si žiadať zomrieť, a smrť od nich utečie.
Iz 2:19 - Vojdú do skalných jaskýň a do priekop zeme od strachu pred Pánom a pred velebou jeho slávy, až povstane podesiť zem.
Jer 8:3 - A všetkým zvyškom, ktoré z tohto zločinného rodu ostanú, bude smrť vítanejšia ako život, na ktoromkoľvek mieste, kde ich vyženiem, hovorí Pán zástupov.
Oz 10:8 - Spustošené budú hriešne výšiny, zločin Izraela, tŕnie a bodľačie vyrastie na ich oltároch. Vtedy povedia vrchom: „Prikryte nás!“ a kopcom: „Padnite na nás!“
Lk 23:30 - Vtedy začnú hovoriť vrchom: »Padnite na nás!« a kopcom: »Prikryte nás!«
Zjv 6:16 - a volali vrchom a bralám: „Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred Baránkovým hnevom,

Verš 7
Tieto kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja; na hlavách mali akoby vence podobné zlatu a ich tváre boli ako tváre ľudí.
Ex 10:4 - Lebo ak sa budeš zdráhať prepustiť môj ľud, zajtra privediem do tvojho kraja kobylky.

Verš 11
Nad sebou mali kráľa anjela priepasti, ktorý sa po hebrejsky volá Abaddon a po grécky má meno Apollyon.
Zjv 9:1 - Zatrúbil piaty anjel. A videl som, že hviezda spadla z neba na zem. A dostala kľúč od studne priepasti.

Verš 12
Prvé beda prešlo a hľa, po ňom prichádzajú ešte dve beda.
Zjv 8:13 - Potom som videl a počul som orla letieť stredom neba a volať mohutným hlasom: „Beda, beda, beda obyvateľom zeme pre ostatné zvuky poľníc troch anjelov, ktorí ešte majú trúbiť!“

Verš 14
hovoril šiestemu anjelovi, čo mal poľnicu: „Odviaž štyroch anjelov spútaných pri veľkej rieke Eufrat.“
Zjv 7:1 - Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a držia štvoro zemských vetrov, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom.

Verš 20
A ostatní ľudia, ktorých nezahubili tieto rany, ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk a neprestali sa klaňať zlým duchom a zlatým, strieborným, medeným, kamenným a dreveným modlám, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť.
Ž 115:4 - Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata, sú dielom ľudských rúk.
Ž 135:15 - Pohanské modly, hoc zo striebra a zo zlata, sú dielom ľudských rúk.

Zjv 9,1 - Hviezda, ktorá spadla z neba, je satan (porov. Lk 10, 18). "Priepasť" podľa židovských predstáv je miesto, kde boli dočasne uväznení zlí duchovia (porov. Lk 8, 31; 2 Pt 2, 4; Júd 6).

Zjv 9,3 - Kobylky sú symbolom činnosti zlých duchov. Porov. Joel 1.

Zjv 9,10 - Päť mesiacov je približná dĺžka života kobyliek.

Zjv 9,11 - "Abaddon" znamená doslova "záhuba". V Starom zákone je synonymom podsvetia (šeol). Porov. Jób 26, 6; 28, 22; Ž 88, 12. Grécky názov Apollyon znamená ničiteľ.

Zjv 9,14 - V tom čase sa Rímska ríša rozprestierala na východe až po rieku Eufrat. Za ňou sídlili Parti so svojím obávaným jazdeckým vojskom.

Zjv 9,16-19 - Čísla a alegorický opis označujú hroznú silu zlých duchov.

Zjv 9,20 - Nepriatelia Boha zotrvávajú vo svojom odpore. Porov. Iz 17, 8; Dan 5, 4. 23; Ž 135, 15–17.