výhody registrácie

Zjavenie apoštola Jána

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Zjv 5, 1-14

1 I videl som v pravici Sediaceho na tróne knihu popísanú znútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. 2 A videl som mocného anjela, ktorý ohlasoval mohutným hlasom: „Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate?“ 3 Ale nik na nebi ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu a nazrieť do nej. 4 Ja som veľmi plakal, že sa nenašiel nik, kto by bol hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. 5 A jeden zo starcov mi povedal: „Neplač, lebo zvíťazil Lev z Júdovho kmeňa, Koreň Dávidov; on otvorí knihu a jej sedem pečatí.“ 6 I videl som v strede medzi trónom a štyrmi bytosťami uprostred starcov stáť Baránka, ktorý bol ako zabitý. Mal sedem rohov a sedem očí, čo je sedem Božích duchov, poslaných na celú zem. 7 On pristúpil a vzal knihu z pravice Sediaceho na tróne. 8 A keď ju vzal, štyri bytosti a dvadsiati štyria starci padli pred Baránkom. Každý mal citaru a zlatú čašu plnú kadidla, čo sú modlitby svätých, 9 a spievali novú pieseň: „Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa 10 a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu; a budú kraľovať na zemi.“ 11 Videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starcov. Boli ich myriady myriád a tisíce tisícov, 12 a volali mohutným hlasom: „Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.“ 13 A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.“ 14 A štyri bytosti volali: „Amen.“ A starci padli a klaňali sa.

Zjv 5, 1-14

Verš 1
I videl som v pravici Sediaceho na tróne knihu popísanú znútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami.
Ez 2:10 - Nato ju roztvoril predo mnou a bola popísaná na prednej i zadnej strane. Boli v nej napísané žalospevy a vzdychanie a beda.

Verš 3
Ale nik na nebi ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu a nazrieť do nej.
Zjv 5:13 - A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.“
Flp 2:10 - aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí

Verš 5
A jeden zo starcov mi povedal: „Neplač, lebo zvíťazil Lev z Júdovho kmeňa, Koreň Dávidov; on otvorí knihu a jej sedem pečatí.“
Gn 49:9 - Levom mladým si, Júda: od koristi si vstal, syn môj, na odpočinok si si ľahol sťa lev, ako levica: ktože ho zobudí?!
Iz 11:10 - V ten deň bude koreň Jesseho stáť ako zástava národov, budú ho vyhľadávať kmene a jeho príbytok bude slávny.
Rim 15:12 - A Izaiáš hovorí: „Bude koreň Jesseho a ten, čo povstane vládnuť nad národmi: v neho budú dúfať národy.“
Zjv 22:16 - Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto dosvedčil o cirkvách. Ja som Koreň a Rod Dávidov, Žiarivá ranná hviezda.“

Verš 6
I videl som v strede medzi trónom a štyrmi bytosťami uprostred starcov stáť Baránka, ktorý bol ako zabitý. Mal sedem rohov a sedem očí, čo je sedem Božích duchov, poslaných na celú zem.
Za 3:9 - Lebo, hľa, kameň, ktorý som položil pred Jozueho: na jednom kameni spočíva sedem očí. Ja vyryjem doň ozdobu - hovorí Pán zástupov - a odstránim vinu tejto krajiny v jeden deň.
Za 4:10 - Lebo tí, čo opovrhujú dňom malých vecí, budú sa radovať, keď uvidia v Zorobábelovej ruke kameň a olovnicu. - Tých sedem, to sú Pánove oči, ktoré obchádzajú celú zem.“
Zjv 4:5 - Z trónu vychádzali blesky, hukot a hrmenie; pred trónom horelo sedem lámp, čo je sedem Božích duchov,

Verš 8
A keď ju vzal, štyri bytosti a dvadsiati štyria starci padli pred Baránkom. Každý mal citaru a zlatú čašu plnú kadidla, čo sú modlitby svätých,
Zjv 14:2 - A počul som hlas z neba; bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. Hlas, ktorý som počul, znel, ako keď citaristi hrajú na svojich citarách.
Ž 141:2 - Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta.

Verš 9
a spievali novú pieseň: „Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa
Zjv 14:3 - A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme.
Zjv 4:11 - „Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci: z tvojej vôle boli a sú stvorené.“
Sk 20:28 - Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.
Ef 1:7 - V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti,
Kol 1:14 - v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
Heb 9:12 - raz navždy vošiel do Svätyne, a to nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie.
Heb 10:10 - V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy.
1Pt 1:19 - ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka.
1Jn 1:7 - Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

Verš 10
a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu; a budú kraľovať na zemi.“
Ex 19:6 - a budete mi kráľovským kňazstvom a svätým národom!« Toto sú slová, ktoré máš predniesť Izraelitom.“
1Pt 2:5 - a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
1Pt 2:9 - Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.
Zjv 1:6 - a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.

Verš 11
Videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starcov. Boli ich myriady myriád a tisíce tisícov,
Dan 7:10 - Ohnivá rieka prúdila a vychádzala od neho; tisíce tisícov mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním: začal súd a otvorili sa knihy.
Heb 12:22 - No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k myriadám anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu

Verš 12
a volali mohutným hlasom: „Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.“
Zjv 4:11 - „Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci: z tvojej vôle boli a sú stvorené.“

Zjv 5,1 - Kniha je symbolom Božích výrokov a rozhodnutí vzhľadom na celé ľudské dejiny až dokonca čias. Porov. 3, 5; 10, 2; Ez 2, 9; Dan 12, 4.9.

Zjv 5,1-16 - Cieľom týchto veršov je ukázať Krista ako vládcu nad dejinami sveta, ktorý ustanoví svoje večné kráľovstvo. Toto je základná myšlienka vôbec celej Knihy zjavenia. Jeho príchod budú predchádzať pohromy ako predzvesť posledného súdu. Začnú sa otvorením siedmich pečatí (6, 1 – 8, 1), zvukom siedmich poľníc (8, 2 – 11, 19) a vyliatím siedmich čiaš (15, 1 – 16, 21).

Zjv 5,6 - Kristus predstavovaný ako Baránok je príznačný pre túto Knihu zjavenia, kde sa o ňom takto hovorí 29-krát, a vôbec pre jánovskú teológiu (porov. Jn 1, 29. 36; 19, 36). Sedem rohov a očí vyjadruje všemohúcnosť a vševedúcnosť; a sedem duchov vyjadruje plnosť Ducha Svätého (porov. Iz 11, 1–2).

Zjv 5,10 - Porov. 1, 6.

Zjv 5,11 - Porov. Dan 7, 10.